Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị khoản phải thu và các mô hình quản trị khoản phải thu

Được đăng lên bởi nhungs2jj-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2872 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khoa Quản trị nhân lực

Quản trị tài chính 1.2

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHOẢN PHÁI THU VÀ MÔ HÌNH
QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU
1.1. Khái niệm khoản phải thu và quản trị khoản phải thu
Khoản phải thu chủ yếu là các khoản phải thu từ KH, thể hiện số tiền mà KH nợ DN phát sinh
trong quá trình bán hàng hóa, dịch vụ dưới hình thức bán trước trả sau. Ngoài ra trong một số trường
hợp mua sắm vật tư, DN còn phải ứng trước tiền cho người cung cấp, từ đó hình thành các khoản tạm
ứng. Bên cạnh đó còn các khoản tạm ứng của cán bộ công nhân viên và các khoản phải thu khác. Quản
trị khoản phải thu đòi hỏi trả lời năm tập câu hỏi sau:
- DN đề nghị bán hàng hay dịch vụ của mình với điều kiện gì? DN có chuẩn bị để giảm giá cho
KH thanh toán nhanh không?
- DN cần bảo đảm gì về số tiền KH nợ? Chỉ cần KH ký vào biên nhận hay buộc KH ký một loại
giấy nhận nợ chính thức nào khác?
- Phân loại KH: loại KH nào có thể trả tiền vay ngay?
- DN chuẩn bị dành cho từng KH với những hạn mức tín dụng như thế nào để tránh rủi ro, có từ
chối cấp tín dụng cho KH mà DN nghi ngờ?
- Biện pháp nào mà DN áp dụng thu nợ đến hạn? DN theo dõi thanh toán như thế nào?
1.2. Chính sách tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tín dụng
1.2.1. Chính sách tín dụng
1.2.1.1. Tiêu chuẩn tín dụng
Tiêu chuẩn tín dụng là những yếu tố liên quan tới sức mạnh tài chính và mức độ tín nhiệm mà
mỗi KH phải đảm bảo để có quyền hưởng mức tín dụng mà công ty cấp cho họ. Tiêu chuẩn này được
sử dụng để xác định những KH nào được đảm bảo tiêu chuẩn tín dụng bình thường và mức tín dụng họ
có thể được hưởng. Tiêu chuẩn tín dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chính sách của DN trong mỗi
thời kỳ, giá trị sản phẩm cao hay thấp,…
1.2.1.2. Thời hạn tín dụng
Thời hạn tín dụng là thời gian mà người mua được trì hoãn thanh toán, thời hạn cuối cùng họ phải
thanh toán. Thời hạn tín dụng có thể tác động lớn tới doanh số, nếu như cầu đối với một loại sản phẩm
nào đó phụ thuộc vào thời kỳ bán hàng, việc mở rộng thời hạn tín dụng vừa làm cho KH cũ kéo dài thời
gian thanh toán đồng thời thu hút thêm KH mới cho công ty.
1.2.1.3. Chiết khấu thanh toán
Là biện pháp khuyến khích KH trả tiền sớm bằng cách thực hiện việc giảm giá đối với các
trường hợp mua hàng trả tiền trước thời hạn. Chiết khấu nhờ trả sớm cho KH là tỉ lệ phần trăm giảm
giá và thời hạn trả trước để được nhận chiết khấu tiền mặt.
Nhóm 6

Trang - 1

Khoa Quản trị nhân lực

Quản trị tài chính 1.2

VD - 2/10 net 60: Nếu KH thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hóa đơ...
Khoa Quản trị nhân lực Quản trị tài chính 1.2
CHƯƠNG 1: LÝ LUN CHUNG VỀ KHON PI THU MÔ HÌNH
QUN TR KHON PHI THU
1.1. Khái nim khon phải thu và qun tr khon phi thu
Khon phải thu chủ yếu là các khoản phi thu từ KH, thể hin số tiền mà KH nợ DN phát sinh
trong quá trình bán hàng hóa, dch vụ dưi hình thc bán trưc trả sau. Ngoài ra trong mt số trưng
hp mua sm vật tư, DN còn phing trưc tin cho người cung cấp, từ đó hình thành các khon tm
ng. Bên cnh đó còn các khoản tm ng ca cán b công nhân viên và các khoản phải thu khác. Qun
tr khoản phi thu đòi hi tr lời năm tp câu hi sau:
- DN đề nghị bán hàng hay dch vca mình vi điu kin gì? DN có chun bị đ giảm giá cho
KH thanh toán nhanh không?
- DN cần bo đảm gì về s tin KH n? Ch cn KH ký vào biên nhận hay buc KH ký mt loi
giy nhn nợ chính thc nào khác?
- Phân loại KH: loại KH nào th trả tin vay ngay?
- DN chuẩn b dành cho tng KH vi nhng hn mc tín dng như thế nào đ tránh rủi ro, có t
chi cp n dng cho KH mà DN nghi ng?
- Bin pháp nào mà DN áp dụng thu n đến hạn? DN theo dõi thanh tn như thế nào?
1.2. Chính sách tín dng các nhân t nh hưng đến chính sách tín dng
1.2.1. Chính sách tín dng
1.2.1.1. Tiêu chun tín dng
Tu chunn dng là những yếu tố liên quan ti sức mnh tài chính và mức độ tín nhim
mỗi KH phi đm bảo đ có quyn hưởng mức tín dng mà công ty cấp cho h. Tiêu chun này đưc
s dng đ xác đnh nhng KH nào đưc đảm bo tiêu chuẩn tín dụng bình thường và mc tín dng h
có thể đưc hưởng. Tiêu chuẩn tín dng ph thuc vào nhiu yếu t như chính sách ca DN trong mi
thi k, giá tr sản phm cao hay thấp,
1.2.1.2. Thi hn n dng
Thời hn tín dng là thời gian mà ngưi mua được trì hoãn thanh toán, thi hn cuối cùng hphải
thanh toán. Thời hn tín dng có thể tác đng ln ti doanh s, nếu như cu đối với mt loại sn phm
nào đó phthuc vào thi kbán hàng, vic mrng thời hn tín dụng va làm cho KH cũ kéo dài thi
gian thanh toán đng thời thu hút tm KH mới cho công ty.
1.2.1.3. Chiết khấu thanh toán
Là biện pháp khuyến khích KH tr tin sớm bằng ch thực hiện việc giảm giá đi với c
trưng hp mua hàng trả tin trưc thi hn. Chiết khấu nhờ tr sớm cho KH là tỉ lệ phn trăm gim
giá và thời hn trtrưc đđưc nhận chiết khấu tin mt.
Nhóm 6 Trang - 1
Quản trị khoản phải thu và các mô hình quản trị khoản phải thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị khoản phải thu và các mô hình quản trị khoản phải thu - Người đăng: nhungs2jj-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quản trị khoản phải thu và các mô hình quản trị khoản phải thu 9 10 888