Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi b-phuong2502
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 4: Phân tích các hình thức cấp tín dụng của NHNN cho các TCTD (chiết khấu
giấy tờ có giá, cho vay cầm cố giấy tờ có giá, tái cấp vốn, cho vay đặc biệt)
Hình
Mục
Điều kiện
Hồ sơ
Xử lí nợ quá hạn
thức
đich
Chiết
Ngân
1.Các TCTD không bị Theo phương thức trực tiếp:
1.Sau 1 ngày làm việc,
khấu hàng Nhà đặt vào tình trạng kiểm 1.Các TCTD có nhu cầu CK GTCG
kể từ ngày hết hạn CK
giấy tờ nước thực soát đặc biệt.
thông qua đại diện GD gửi 1 giấy đề nghị mà TCTD không thực
có giá
hiện
2.Không có nợ quá
CK theo đường bưu điện,fax hoặc nộp
hiện thanh toán
của nghiệp vụ hạn tại NHNN tại thời trực tuyến về NHNN (Sở GD hoặc
đủ,NHNN sẽ trích TKTG
TCTD chiết khấu điểm đề nghị chiết khấu NHNN chi nhánh được ủy quyền)
của TCTD tại NHNN để
với các tổ 3.Có tài khoản tiền gửi 2.NHNN xem xét quyết định và thông thu nợ
chức tín mở tại Ngân hàng Nhà báo chấp nhận hoặc ko chấp nhận trong 2.Tr hợp TKTG của
dụng, chi nước (Sở Giao dịch
thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận TCTD ko đủ tiền:
nhánh hoặc Ngân hàng Nhà được giấy đề nghị CK của TCTD.
+Thu nợ từ các nguồn
ngân hàng nước chi nhánh tỉnh,
Theo phương thức gián tiếp:
khác (nếu có) của TCTD
nước thành phố trực thuộc
1.Các TCTD gửi giấy đk tham gia
+Chuyển số tiền còn
ngoài Trung ương (sau đây Ng/vụ CK về NHNN để được cấp mã
thiếu sang nợ quá hạn với
nhằm thực gọi tắt là Ngân hàng
khóa truy cập,mã chữ kí điện tử và phân lãi suất quá hạn =150%
hiện chính Nhà nước chi nhánh
quyền trong GD CK
LS CK
sách tiền được ủy quyền) thực
2.Các TCTD có nhu cầu gửi 1 giấy đề
+Lập thông báo kết quả
tệ quốc hiện chiết khấu
nghị CK thông qua hệ thống mạng tin học xử lí vi phạm gửi TCTD
gia, góp 4.Có hồ sơ đề nghị
về NHNN
3.Sau 3 ngày làm
phần thúc thông báo hạn mức CK 3.Căn cứ vào GĐNCK và hạn mức CK việc,kể từ ngày có
đẩy phát GTCG gửi NHNN đúng chưa sử dụng của TCTD,NHNN xem xét TBXLVP mà TCTD ko
triển kinh hạn
quyết định và thông báo chấp nhận hoặc thực hiện thanh toán cho
tế - xã hội 5.Có GTCG đủ đk và không chấp nhận trong thời hạn 1 ngầy NHNN,NHNN sẽ xem
thuộc danh mục các
làm việc kể từ khi nhận đc GĐNCK của xét bán các GTCG đang
GTCG được CK tại
TCTD.
nắm giữ trên TTTT để
NHNN
thu hồi số tiền còn thiếu
6.Trường hợp GD theo
theo qui định.
phương thức gián
4.TCTD sẽ ko đc tham
tiếp,TCTD phải trang bị
gia ng vụ CK với NHNN
đầy đủ máy móc,thiết bị
trong thời hạn 6 tháng kể
tin học,đường truyền và
từ ngày nhận đc
kết nối với hệ thống
TBXLVP
máy chủ tại NHNN
Cho
Ngân
1.Các TCTD ko bị đặt 1.Giấy đề nghị vay vốn theo hình thức 1. Trích tài ...
Câu 4: Phân tích các hình thức cấp tín dụng của NHNN cho các TCTD (chiết khấu
giấy tờ có giá, cho vay cầm cố giấy tờ có giá, tái cấp vốn, cho vay đặc biệt)
Hình
thức
Mục
đich
Điều kiện Hồ sơ Xử lí nợ quá hạn
Chiết
khấu
giấy tờ
có giá
của
TCTD
Ngân
hàng Nhà
nước thực
hiện
nghiệp vụ
chiết khấu
với các tổ
chức tín
dụng, chi
nhánh
ngân hàng
nước
ngoài
nhằm thực
hiện chính
sách tiền
tệ quốc
gia, góp
phần thúc
đẩy phát
triển kinh
tế - xã hội
1.Các TCTD không bị
đặt vào tình trạng kiểm
soát đặc biệt.
2.Không có nợ quá
hạn tại NHNN tại thời
điểm đề nghị chiết khấu
3.Có tài khoản tiền gửi
mở tại Ngân hàng Nhà
nước (Sở Giao dịch
hoặc Ngân hàng Nhà
nước chi nhánh tỉnh,
thành phố trực thuộc
Trung ương (sau đây
gọi tắt là Ngân hàng
Nhà nước chi nhánh
được ủy quyền) thực
hiện chiết khấu
4.Có hồ sơ đề nghị
thông báo hạn mức CK
GTCG gửi NHNN đúng
hạn
5.Có GTCG đủ đk và
thuộc danh mục các
GTCG được CK tại
NHNN
6.Trường hợp GD theo
phương thức gián
tiếp,TCTD phải trang bị
đầy đủ máy móc,thiết bị
tin học,đường truyền và
kết nối với hệ thống
máy chủ tại NHNN
Theo phương thức trực tiếp:
1.Các TCTD có nhu cầu CK GTCG
thông qua đại diện GD gửi 1 giấy đề nghị
CK theo đường bưu điện,fax hoặc nộp
trực tuyến về NHNN (Sở GD hoặc
NHNN chi nhánh được ủy quyền)
2.NHNN xem xét quyết định và thông
báo chấp nhận hoặc ko chấp nhận trong
thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận
được giấy đề nghị CK của TCTD.
Theo phương thức gián tiếp:
1.Các TCTD gửi giấy đk tham gia
Ng/vụ CK về NHNN để được cấp mã
khóa truy cập,mã chữ kí điện tử và phân
quyền trong GD CK
2.Các TCTD có nhu cầu gửi 1 giấy đề
nghị CK thông qua hệ thống mạng tin học
về NHNN
3.Căn cứ vào GĐNCK và hạn mức CK
chưa sử dụng của TCTD,NHNN xem xét
quyết định và thông báo chấp nhận hoặc
không chấp nhận trong thời hạn 1 ngầy
làm việc kể từ khi nhận đc GĐNCK của
TCTD.
1.Sau 1 ngày làm việc,
kể từ ngày hết hạn CK
mà TCTD không thực
hiện thanh toán
đủ,NHNN sẽ trích TKTG
của TCTD tại NHNN để
thu nợ
2.Tr hợp TKTG của
TCTD ko đủ tiền:
+Thu nợ từ các nguồn
khác (nếu có) của TCTD
+Chuyển số tiền còn
thiếu sang nợ quá hạn với
lãi suất quá hạn =150%
LS CK
+Lập thông báo kết quả
xử lí vi phạm gửi TCTD
3.Sau 3 ngày làm
việc,kể từ ngày có
TBXLVP mà TCTD ko
thực hiện thanh toán cho
NHNN,NHNN sẽ xem
xét bán các GTCG đang
nắm giữ trên TTTT để
thu hồi số tiền còn thiếu
theo qui định.
4.TCTD sẽ ko đc tham
gia ng vụ CK với NHNN
trong thời hạn 6 tháng kể
từ ngày nhận đc
TBXLVP
Cho Ngân 1.Các TCTD ko bị đặt 1.Giấy đề nghị vay vốn theo hình thức 1. Trích tài khoản tiền
Quản trị ngân hàng thương mại - Trang 2
Quản trị ngân hàng thương mại - Người đăng: b-phuong2502
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản trị ngân hàng thương mại 9 10 950