Ktl-icon-tai-lieu

quản trị ngân hàng

Được đăng lên bởi thuydungbmt2206
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ 1

TỔNG QUAN
2012

QTNH, CH, 2012, ĐHKTĐN

1

Tiếp cận của môn học – Tổng quan








Tập trung vào quyết định
Tập trung lý giải cơ sở khoa học của
việc nhận diện vấn đề; và lấy quyết
định cho từng vấn đề
Mô hình hoá
Cung cấp những lựa chọn, ko cung
cấp những giải pháp “tiền chế”
Cung cấp các nghiên cứu chung
QTNH, CH, 2012, ĐHKTĐ
N

2

Tập trung vào quyết định


Tiếp cận quản trị như một quá trình: xem
quản trị là một quá trình bao gồm các công
đoạn:






Lấy quyết định/Ra quyết định
Tổ chức thực hiện quyết định
Kiểm tra kết quả, phản hồi >> CĐ 1

Môn học này chỉ tập trung xem xét quá
trình lấy quyết định, mà th ực ch ất là l ựa
chọn các chiến lược về một số lĩnh v ực ch ủ
yế u
QTNH, CH, 2012, ĐHKTĐ
N

3



Các lĩnh vực quan tâm của môn học: (ii)

Quản trị danh mục đầu tư

Quản trị hoạt động tín dụng

Quản trị nguồn vốn (cấu trúc; hình th ức tài tr ợ;
kỳ hạn; lãi suất...)

Quản trị thanh khoản

Quản trị (một số loại, tuỳ theo cách tiếp cận)
rủi ro

Quản trị quá trình định giá

Quản trị hoạt động ngân hàng quốc tế

Quản trị hoạt động sáp nhập và mua l ại

Quản trị mô hình cấu trúc tổ chức, kênh phân
phối...
QTNH, CH, 2012, ĐHKTĐ
N

4



Không đề cập QTNH theo các cách tiếp
cận khác, chẳng hạn:





theo chức năng quản trị chung;
theo lĩnh vực quản trị doanh nghiệp...

Không đề cập toàn bộ quá trình QTNH,
tức ko đề cập đến quá trình tổ chức thực
hiện quyết định và quá trình kiểm soát,
phản hồi.

QTNH, CH, 2012, ĐHKTĐ
N

5

Tập trung lý giải cơ sở khoa học
của việc nhận diện vấn đề; và lấy quyết định cho
từng vấn đề


Ví dụ:


Quyết định về chiến lược quản trị rủi ro lãi suất:







Quyết định về quy mô và cấu trúc của các ngu ồn
vốn phi tiền gửi:








Nhận diện rủi ro lãi suất
Phát triển các mô hình đo lường rủi ro lãi suất
Đề xuất các chiến lược nhằm kiểm soát rủi ro
Phân tích tác động, ưu, nhược điểm của từng chiến l ược

...

Phân tích các khía cạnh khác nhau về các ngu ồn v ốn
phi tiền gửi
Mô hình tính toán nhu cầu nguồn vốn phi tiền gửi (khe
hở vốn)
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về cấu
trúc huy động

QTNH, CH, 2012, ĐHKTĐ
N

6

Mô hình hóa


Đề xuất, phát triển các mô hình (Model) trong
mọi lĩnh vực nghiên cứu nhằm làm cơ sở cho
việc nhận diện, phân tích các vấn đề và lấy các
quyết định liên quan


Ví dụ:






Trong đo lường rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản... từ ý
tưởng cơ bản về nguồn gốc của rủi ro và theo cách tiếp
cận quản trị tài sản- nợ, phát triển các mô hình khe h ...
QTNH, CH, 2012, HKT NĐ Đ 1
CH 1 ĐỀ
T NG QUAN
2012
quản trị ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị ngân hàng - Người đăng: thuydungbmt2206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
quản trị ngân hàng 9 10 239