Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Được đăng lên bởi 1154030116
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-----------------

LÊ THỊ HỒNG ðIỀU

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG ðẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – Năm 2008

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-----------------

LÊ THỊ HỒNG ðIỀU

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG ðẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS. TS. NGUYỄN ðĂNG DỜN
TP. HỒ CHÍ MINH – Năm 2008

3

MỤC LỤC
Trang
Lời mở ñầu ....................................................................................................................1
1. Sự cần thiết của ñề tài: ...............................................................................................1
2. Mục tiêu của ñề tài.....................................................................................................2
3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu ..............................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................2
5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu ....................................................................................2
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG ...........................................................................................................................4
1.1. TÍN DỤNG .............................................................................................................4
1.1.1. Khái niệm ............................................................................................................4
1.1.2. Phân loại tín dụng ................................................................................................4
1.1.2.1. Căn cứ theo mục ñích........................................................................................4
1.1.2.2. Căn cứ theo thời hạn cho vay ............................................................................4
1.1.2.3. Căn cứ vào mức ñộ tín nhiệm ñối với khách hàng .............................................5
1.1.2.4. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả .....................................................................5
1.2. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ..............5
1.2.1. Khái niệm ..................................................................................
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-----------------
LÊ THỊ HỒNG ðIỀU
QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG ðẦU TƯ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH – Năm 2008
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Người đăng: 1154030116
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 9 10 635