Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

Được đăng lên bởi phucvovan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
Năm 2012 qua đi, hoạt động ngân hàng nổi lên hàng loạt vấn đề nóng như nợ xấu, tín dụng đen, chiếm
dụng vốn, thua lỗ, những biến động lớn trên thị trường tiền tệ … đã cho thấy vấn đề quản trị rủi ro trong
hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay cần được nhìn nhận và chú trọng quan tâm một cách sâu rộng
hơn nữa.
Theo nhiều chuyên gia t{i chính, ng}n h{ng l{ một trong những lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro nhất. C|c loại
rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ v{ t|c động qua lại với nhau v{ đều có thể g}y tổn thất lớn cho hệ thống ng}n
h{ng thương mại (NHTM). Trong bối cảnh đó, không một ng}n h{ng n{o có thể tồn tại v{ ph|t triển l}u d{i m{
không x}y dựng cho mình hệ thống quản trị rủi ro (QTRR) hiệu quả.
Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Một số rủi ro cơ bản trong kinh doanh ng}n h{ng: Rủi ro tín
dụng (Credit Risk); Rủi ro tỷ gi| hối đo|i (Foreign Exchange
Rate (Forex) Risk); Rủi ro l~i suất (Interest Rate Risk); Rủi ro
thanh khoản (Liquidity Risk); Rủi ro t|c nghiệp (Operational
Risk).
Một ng}n h{ng kinh doanh bị lỗ liên tục hoặc thường xuyên
không đủ khả năng thanh khoản có thể dẫn đến một cuộc rút
tiền quy mô lớn v{ con đường ph| sản l{ tất yếu. Như một hệ
quả, rủi ro khiến ng}n h{ng bị lỗ v{ bị ph| sản, sẽ ảnh hưởng
đến h{ng triệu người gửi tiền, h{ng ng{n doanh nghiệp không
được đ|p ứng vốn, l{m cho nền kinh tế bị suy tho|i, gi| cả
tăng cao, sức mua giảm sút, thất nghiệp tăng, g}y rối loạn trật
tự x~ hội, v{ hơn nữa sẽ kéo theo sự sụp đổ của h{ng loạt c|c
ng}n h{ng trong nước v{ khu vực.

Rủi ro trong kinh doanh
ngân hàng được hiểu là
những biến cố không mong
đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến
sự tổn thất về tài sản của
ngân hàng, giảm sút lợi
nhuận thực tế so với dự kiến
hoặc phải bỏ ra thêm một
khoản chi phí để có thể hoàn
thành được một nghiệp vụ
tài chính nhất định.

Theo quan điểm kinh doanh ng}n h{ng hiện đại, được nhiều
đồng thuận, cho rằng cần quản trị tất cả c|c loại rủi ro trong
kinh doanh ng}n h{ng một c|ch to{n diện. Theo đó, quản trị
rủi ro l{ qu| trình tiếp cận rủi ro một c|ch khoa học, to{n
diện v{ có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm so|t, phòng ngừa v{ giảm thiểu những tổn thất, mất m|t, những
ảnh hưởng bất lợi của rủi ro
Thực trạng quản lý rủi ro ngân hàng ở Việt Nam

“Chưa bao giờ vấn đề nâng cao năng lực quản trị rủi ro của hệ thống ngân hàng lại trở nên cấp bách như vậy”(1)
đó l{ nhận định của chuyên gia ng}n h{ng TS. Nguyễn Thị Thanh Hương trước những rủi ro của hoạt động
ng}n h{ng ph|t s...
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
Năm 2012 qua đi, hoạt động ngân ng nổi lên hàng loạt vấn đề nóng như n xấu, tín dụng đen, chiếm
dụng vốn, thua lỗ, những biến động ln trên thị trường tiền tệđã cho thy vấn đề quản trị rủi ro trong
hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay cần được nhìn nhận chú trọng quan tâm một cách sâu rộng
hơn nữa.
Theo nhiều chuyên gia t{i chính, ng}n h{ng l{ một trong những lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro nhất. C|c loại
rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ v{ t|c động qua lại với nhau v{ đều thể g}y tổn thất lớn cho hệ thống ng}n
h{ng thương mại (NHTM). Trong bối cảnh đó, không một ng}n h{ng n{o có thể tồn tại v{ ph|t triển l}u d{i m{
không x}y dựng cho mình hệ thống quản trị rủi ro (QTRR) hiệu quả.
Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
Một số rủi ro bản trong kinh doanh ng}n h{ng: Rủi ro tín
dụng (Credit Risk); Rủi ro tỷ gi| hối đo|i (Foreign Exchange
Rate (Forex) Risk); Rủi ro l~i suất (Interest Rate Risk); Rủi ro
thanh khoản (Liquidity Risk); Rủi ro t|c nghiệp (Operational
Risk).
Một ng}n h{ng kinh doanh bị lỗ liên tục hoặc thường xuyên
không đủ khả năng thanh khoản thể dẫn đến một cuộc rút
tiền quy lớn v{ con đường ph| sản l{ tất yếu. Như một hệ
quả, rủi ro khiến ng}n h{ng bị lỗ v{ bph| sản, sẽ ảnh hưởng
đến h{ng triệu người gửi tiền, h{ng ng{n doanh nghiệp không
được đ|p ng vốn, l{m cho nền kinh tế bị suy tho|i, gi| cả
tăng cao, sức mua giảm sút, thất nghiệp tăng, g}y rối loạn trật
tự x~ hội, v{ hơn nữa sẽ kéo theo sự sụp đổ của h{ng loạt c|c
ng}n h{ng trong nước v{ khu vực.
Theo quan điểm kinh doanh ng}n h{ng hiện đại, được nhiều
đồng thuận, cho rằng cần quản trị tất cả c|c loại rủi ro trong
kinh doanh ng}n h{ng một c|ch to{n diện. Theo đó, quản trị
rủi ro l{ qu| trình tiếp cận rủi ro một c|ch khoa học, to{n
diện v{ h thống nhằm nhận dạng, kiểm so|t, phòng ngừa v{ giảm thiểu những tổn thất, mất m|t, những
ảnh hưởng bất lợi của rủi ro
Thực trạng quản lý rủi ro ngân hàng ở Việt Nam
“Chưa bao giờ vấn đề nâng cao năng lc qun tr ri ro ca h thống ngân hàng lại tr nên cấp bách như vậy”
(1)
đó l{ nhận định ca chuyên gia ng}n h{ng TS. Nguyn Th Thanh Hương trước nhng ri ro ca hoạt động
ng}n h{ng ph|t sinh trong thời gian qua. B{ Hương cũng nhấn mnh, phải nói rng, qun tr rủi ro ng}n h{ng
Vit Nam hiện đang chỉ mức trung bình, thậm chí một s ng}n h{ng dưới trung bình. Thực tế thời gian qua
đ~ cho thấy khi c|c ng}n h{ng coi nhẹ hoạt động QTRR thì gần như không sức đề kh|ng với tình hình xấu
của nền kinh tế v{ d bị đổ vỡ.
Theo một đại diện của BAOVIET Bank, hơn 10 năm trở li đ}y, c|c NHTM đ~ chú trọng đến đầu tư v{ tiếp cận
với c|c phương ph|p QTRR hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; song việc |p dụng c|c hình v{ biện ph|p
QTRR n{y v{o thực tiễn Việt Nam vẫn còn khoảng c|ch v{ chưa phải thực sự hiệu quả. dụ như c|c NHTM
đều sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng, song chưa có một chuẩn mực rõ r{ng đối với hệ thống n{y để l{m cơ
sở cấp tín dụng như tại c|c nước tiên tiến. C|c đ|nh gi| mang tính chất “định tính” đối với chất lượng kh|ch
Rủi ro trong kinh doanh
ngân hàng được hiểu là
những biến cố không mong
đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến
sự tổn thất về tài sản của
ngân hàng, giảm sút lợi
nhuận thực tế so với dự kiến
hoặc phải bỏ ra thêm một
khoản chi phí để có thể hoàn
thành được một nghiệp vụ
tài chính nhất định.
Rủi ro trong kinh doanh
ngân hàng được hiểu là
những biến cố không mong
đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến
sự tổn thất về tài sản của
ngân hàng, giảm sút lợi
nhuận thực tế so với dự kiến
hoặc phải bỏ ra thêm một
khoản chi phí để có thể hoàn
thành được một nghiệp vụ
tài chính nhất định.
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Trang 2
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Người đăng: phucvovan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 9 10 673