Ktl-icon-tai-lieu

quản trị sản xuất và vận hành

Được đăng lên bởi nguyenba-ha
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
VAØ ÑIEÀU HAØNH
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

CHÖÔNG 1: MÔÛ ÑAÀU VEÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VAØ ÑIEÀU
HAØNH

I.

KHÁI NIỆM

Sản xuất là quá trình tạo ra sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Sản xuất và điều

hành bao gồm các hoạt động có liên quan đến việc tạo ra sản phẩm
và dịch vụ nhờ chuyển hóa các yếu tố đầu vàothaønh kếtquả đầu ra

Yeáu toá ñaàu vaøo

Qui trình SX

Yeáu toá ñaàu ra

Baét ñaàu töø ñaàu
Thoâng tin phaûn
Thoâng tin phaûn
Thoâng tin phaûn

hoài

hoài

Kieåm soaùt

Sô ñoà 1.2 : Quaûn lyù ñieàu haønh saûn xuaát

hoài

ra ñeán ñaàu vaøo

PRODUCTION AND OPERATIONS

•

Ñieàu haønh saûn xuaát laø vaán ñeà coù lieân quan ñeán taát caû caùc hoaït ñoäng
coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán lónh vöïc saûn xuaát ra haøng hoaù vaø cung
öùng dòch vuï. Chöùc naêng cuûa ñieàu haønh saûn xuaát khoâng chæ laø saûn
xuaát vaø nhoùm ngöôøi ñieàu haønh saûn xuaát ñeå saûn xuaát ra soá löôïng saûn
phaåm ñaõ xaùc ñònh maø coøn lieân quan ñeán caùc vaán ñeà khaùc nhö chaêm soùc
söùc khoeû, vaän chuyeån, thöùc aên nhanh, haøng baùn leû… laø caùc hoaït ñoäng
dòch vuï chính phuïc vuï cho saûn xuaát.

Ñieàu haønh

Marketing

Taøi chính

Hình 1.1: Moái quan heä cuûa 3 vaán ñeà chính trong toå chöùc kinh doanh

Nhaø maùy naêng

Chính saùch

löôïng

baûo quaûn

Ñieàu haønh

Haøng hoaù

Quan heä ñoái
ngoaïi

Tieàn göûi ngaân
haøng

Nhaân söï

: AÛnh höôûng cuûa toå chöùc ñeán hoaït ñoäng hoã trôï

II. NỘI DUNG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dự báo
Quyết định sản phẩm và công nghệ
Định vị doanh nghiệp
Quản trị hàng tồn kho
Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
Hoạch định tổng hợp
Lập lịch sản xuất
Bố trí mặt bằng
Thiết kế công việc
Bảo trì
JIT
Quản trị dự án sản xuất

DÖÏ BAÙO

•
•

I. KHAÙI NIEÄM VAØ YÙ NGHÓA
Döï baùo laø khoa hoïc vaø ngheä thuaät nhaèm tieân ñoaùn nhöõng söï kieän seõ xaûy ra trong töông
lai. Ñaây laø hoaït ñoäng raát quan troïng ñoái vôùi doanh nghieäp, vì coù döï baùo chính xaùc ta môùi
ñeà ra nhöõng quyeát ñònh saûn xuaát vaø kinh doanh hôïp lyù. Nhöõng quyeát ñònh ñoù laø cô sôû ñeå
xaây döïng caùc muïc tieâu cuûa chieán löôïc kinh doanh, ñeå xaùc ñònh löôïng toàn kho vaø hoaïch
ñònh nhu caàu nguyeân vaät lieäu, leân keá hoaïch saûn xuaát, laäp lòch vaø boá trí maët baèng saûn
xuaát…

Tính khoa hoïc cuûa döï baùo

•

-Ñöôøng loái chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, heä thoáng phaùp luaät ôû nöôùc ta, quy cheá vaø
höôùng daãn cuûa ngaønh…

•
•

- Tình hình kinh teá – xaõ hoäi ôû nöôùc ta cuõng nhö caùc nöôùc treân theá giôùi.
- Tình hình cuûa d...
QU N TR S N XU T
VAØ ÑIEÀU HAØNH
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
quản trị sản xuất và vận hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị sản xuất và vận hành - Người đăng: nguyenba-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
quản trị sản xuất và vận hành 9 10 345