Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Tài Chính

Được đăng lên bởi Xuân Hương
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM PHẦN LÝ THUYẾT
MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI

1. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không phụ thuộc vào sản lượng
a. VC
b. FC
c. MC
d. TR
2. Dự án A và B xung khắc, dự án A được chọn khi:
a. NPV (A) = NPV (B)
b. NPV (A) < NPV (B)
c. 0 > NPV (A) > NPV (B)
d. NPV (A) > NPV (B) > 0
3. Có một dự án X gồm 3 dự án kết hợp là dự án A, B và C với NPV tương ứng cả 3 dự
án là +50$,-20$ và +100$. Việc đưa ra quyết định chấp nhận hay loại bỏ dự án nên thực
hiện như thế nào?
a. Châp nhan dự án kêt hợp khi nó có NPV dương
b. Loại bỏ dự án kết hợp này
c. Chia tách dự án kêt hợp thành các dự án thành phần, chỉ chấp nhận dự án A và C và
loại bỏ dự án B
d. Không câu nào đúng
4. Chỉ tiêu NPV không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây
a. Các khoản tiền thu ròng ở thời điểm t của dự án
b. Tỷ lệ chiết khấu của dự án
c. Số năm hoạt động của dự án
d. Doanh thu của dự án
5. Mức độ đòn bẩy kinh doanh phản ánh
a. Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay thay đổi 1% thì lợi nhuận vốn chủ sở hữu thay đổi
bao nhiêu %
b. Khi doanh thu thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ thay đổi bao nhiêu %

c. Khi doanh thu hay số lượng tiêu thụ thay đổi 1% thì LNTT và lãi vay sẽ thay doi bao
nhiêu %
d. Khi doanh thu thay đổi 1% thì tài sản thay doi bao nhiêu %
6. Trong các nguồn vốn sau, nguồn vốn nào không phải là nguồn vốn chủ sở hữu
a. Nhận góp vốn liên doanh
b. Phát hành cổ phiếu
c. Lợi nhuận giữ lại
d. Phát hành trái phiếu
7. Nếu một công ty thay đổi cấu trúc tài chính của mình thì:
a. Tỷ suất sinh lời đòi hỏi trên nợ không thay đổi
b. Tỷ suất sinh lời đòi hỏi trên vốn chủ sở hữu không thay đổi
c. Tỷ suât sinh lời đòi hỏi trên tài sản không thay đổi
d. Tất cả các câu trên đều đúng
8. Mức độ ảnh hưởng của … phản ánh mức độ thay đổi về doanh lợi vốn chủ sở hữu do
sự thay đổi về lợi nhuận trước thuế và lãi vay phải trả
a. Đòn bây kinh doanh
b. Đòn bẩy tài chính
c. Đòn bẩy tổng hợp
d. Tât cả các câu trên đều sai
9. Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh phụ thuộc :
a. Tỷ lệ thay đổi của EBIT
b. Tỷ lệ thay đổi của doanh thu hay sản lượng tiêu thụ
c. Cả a & b đều đúng
d. Tỷ lệ thay đổi của doanh thu
10. Trước khi quyết định kế hoạch nào sẽ được chọn, vị chủ tịch công ty T. M muốn tìm
hiểu NPV của mỗi dự án. Lãi suất chiết khấu là 20%. Sử dụng tiêu chuẩn thẩm định
NPV, bạn sẽ lựa chọn dự án nào:
a. Hoặc dự án A hoặc dự án B bởi vì những dự án này có cùng NPV
b. Dự án A bởi vì NPV của dự án A cao hơn NPV của dự án B
c. Dự án B bởi vì NPV của dự án B cao hơn NPV của dự án A
d. Không đủ thôn...
NGÂN HÀNG TRC NGHIM PHN LÝ THUYT
MÔN: QUN TR TÀI CHÍNH HIN ĐẠI
1. Trong các yếu t sau, yếu t nào không ph thuc vào sn lưng
a. VC
b. FC
c. MC
d. TR
2. D án A và B xung khc, d án A được chn khi:
a. NPV (A) = NPV (B)
b. NPV (A) < NPV (B)
c. 0 > NPV (A) > NPV (B)
d. NPV (A) > NPV (B) > 0
3. mt d án X gm 3 d án kết hp d án A, B C vi NPV tương ng c 3 d
án +50$,-20$ và +100$. Vic đưa ra quyết định chp nhn hay loi b d án n thc
hin như thế nào?
a. Châp nhan d án kêt hp khi nó có NPV dương
b. Loi b d án kết hp này
c. Chia tách d án kêt hp thành các d án thành phn, ch chp nhn d án A C
loi b d án B
d. Không câu nào đúng
4. Ch tiêu NPV không ph thuc vào yếu t nào dưới đây
a. Các khon tin thu ròng thi đim t ca d án
b. T l chiết khu ca d án
c. S năm hot động ca d án
d. Doanh thu ca d án
5. Mc độ đòn by kinh doanh phn ánh
a. Khi li nhun trước thuế lãi vay thay đổi 1% thì li nhun vn ch s hu thay đổi
bao nhiêu %
b. Khi doanh thu thay đổi 1% thì li nhun VCSH s thay đổi bao nhiêu %
Quản Trị Tài Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Tài Chính - Người đăng: Xuân Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quản Trị Tài Chính 9 10 697