Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi minhminhqb91-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1725 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SVTH: Nguyễn Thị Thân                                                                   Môn: QTTC

MỤC LỤC

Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật
phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật
này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm
cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là
mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính. Dù cho đó là nhà đầu tư cổ
phần vốn có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng, hay một nhà phân tích tham
mưu của một công ty đang được phân tích, thì mục tiêu cuối cùng đều như nhau
- đó là cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định hợp lý. Các quyết định xem nên
mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay từ chối hoặc nên lựa chọn giữa cách tiếp
tục kiểu trước đây hay là chuyển sang một quy trình mới, tất cả sẽ phần lớn sẽ
phụ thuộc vào các kết quả phân tích tài chính có chất lượng. Loại hình quyết
định đang được xem xét sẽ là yếu tố quan trọng của phạm vi phân tích, nhưng
mục tiêu ra quyết định là không thay đổi. Chẳng hạn, cả những người mua bán
cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích các báo cáo tài chính và coi đó
như là một công việc hỗ trợ cho việc ra quyết định, tuy nhiên phạm vị chú ý
chính trong những phân tích của họ sẽ khác nhau. Nhà cho vay ngân hàng có thể
quan tâm nhiều hơn tới khả năng cơ động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ
ngắn hạn và giá trị lý giải của các tài sản có tính cơ động. Còn các nhà đầu tư cổ
phần tiềm năng quan tâm hơn đến khả năng sinh lợi lâu dài và cơ cấu vốn. Tuy
nhiên, trong cả hai trường hợp, sự định hướng vào việc ra quyết định của công
tác phân tích là đặc trưng chung.
Có hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài
chính, đồng thời là mối quan tâm cho mọi nhà phân tích thông minh. Thứ nhất,
mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được các
con số" hoặc để "nắm chắc các con số", tức là sử dụng các công cụ phân tích tài
chính như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo
GVHD: Trần Phương Hạnh

­ 1 ­

SVTH: Nguyễn Thị Thân                                                                   Môn: QTTC

cáo. Như vậy, người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm
để miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu
ban đầu. Thứ hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào
việc ra quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là...
SVTH: Nguy n Th Thân Môn: QTTC
MỤC LỤC
Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật
phân tích giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật
này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm
sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối ng, việc ra quyết định
mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính. cho đó nhà đầu cổ
phần vốn tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng, hay một nhà phân tích tham
mưu của một công ty đang được phân tích, thì mục tiêu cuối cùng đều như nhau
- đó cung cấp sở cho việc ra quyết định hợp lý. Các quyết định xem nên
mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay từ chối hoặc nên lựa chọn giữa cách tiếp
tục kiểu trước đây hay chuyển sang một quy trình mới, tất cả sẽ phần lớn sẽ
phụ thuộc vào các kết qu phân tích tài chính chất lượng. Loại hình quyết
định đang được xem xét sẽ yếu tố quan trọng của phạm vi phân tích, nhưng
mục tiêu ra quyết định không thay đổi. Chẳng hạn, cả những người mua bán
cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích các báo cáo tài chính và coi đó
như một công việc hỗ trợ cho việc ra quyết định, tuy nhiên phạm vị chú ý
chính trong những phân tích của họ sẽ khác nhau. Nhà cho vay ngân hàng có thể
quan tâm nhiều hơn tới khả năng động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ
ngắn hạn và giá trị lý giải của các tài sản có tính cơ động. Còn các nhà đầu tư cổ
phần tiềm năng quan tâm hơn đến khả năng sinh lợi lâu dài cấu vốn. Tuy
nhiên, trong cả hai trường hợp, s định hướng vào việc ra quyết định của công
tác phân tích là đặc trưng chung.
hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài
chính, đồng thời mối quan tâm cho mọi nhà phân tích thông minh. Thứ nhất,
mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được các
con số" hoặc để "nắm chắc các con số", tức sử dụng các công cụ phân tích tài
chính n một phương tiện hỗ trợ để hiểu các số liệu tài chính trong báo
GVHD: Tr n Ph ng H nh ươ - 1 -
Quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị tài chính - Người đăng: minhminhqb91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Quản trị tài chính 9 10 737