Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi Dung Lee
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Chỉ số cân bằng tài chính:

1.1.

Chỉ số cân bằng tài chính dài hạn

-

Chỉ số cân bằng tài chính dài hạn2012 =

VCSH
TSDH

-

Chỉ số cân bằng tài chính dài hạn2013 =

VCSH
TSDH

= 1,41
= 1,36

Nhận xét: chỉ số cân bằng tài chính dài hạn được dùng để đánh giá mức
độ tiêu dùng, tính ổn định trong việc tài trợ. Chỉ số cân bằng tài chính dài
hạn năm 2013 đã giảm hơn so với chỉ số cân bằng tài chính dài hạn năm
2012. Điều này cho thấy trong năm 2013 Công ty Công ty Cổ phần và nhân
lực Việt Nam đã có sự giảm trong việc đầu tư của vốn CSH vào các tài sản
dài hạn.
1.2.
-

Khả năng thanh toán tổng quát
Khả năng thanh toán tổng quát2012 =

TSNH
Nợ ngắn hạn

TSNH
Nợ ngắn hạn

TSNH
Nợ ngắn hạn

TSNH
Nợ ngắn hạn

=

1,20
-

Khả năng thanh toán tổng quát2013=

= 1,16

Nhận xét: Chỉ số khả năng thanh toán tổng quát được dùng để đánh giá
mức độ an toàn của cân bằng tài chính. Chỉ số khả năng thanh toán tổng quát
của Công ty Công ty Cổ phần và nhân lực Việt Nam trong năm 2012 và
2013 đều có giá trị lớn hơn 1, điều này cho thấy doanh nghiệp đang ở trong
trạng thái thuận lợi, có khả năng thanh khoản cao.
1.3. Khả năng thanh toán nhanh
-

Khả năng thanh toán nhanh2012 =

TSNH −HTK
Nợ ngắn hạn

= 0,86

-

Khả năng thanh toán nhanh2013 =

TSNH −HTK
Nợ ngắn hạn

= 0,65

Nhận xét: Chỉ số khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp đều lớn
hơn 0,5 ở cả trong hai năm 2012 và 2013. Hơn thế nữa chỉ số khả năng thanh
toán nhanh của Công ty Công ty Cổ phần và nhân lực Việt Nam trong năm
2013 còn giảm so với năm 2012 là 0,21. Như vậy nếu doanh nghiệp phải
thanh toán một khoản nợ đến hạn lớn hơn khả năng hiện có, doanh nghiệp sẽ
dễ dàng hơn khi mở hạn mức tín dụng hoặc vay ngắn hạn của ngân hàng khi
thế chấp bằng các khoản phải thu.
1.4. Khả năng thanh toán tức thời
-

Khả năng thanh toán tức thời2012 =

Tiền và tương đương
Nợ ngắn hạn

= 0,26

-

Khả năng thanh toán tức thời2013 =

Tiền và tương đương
Nợ ngắn hạn

= 0,12

Nhận xét: Chỉ số khả năng thanh toán tức thời ở năm 2013 thấp hơn so
với năm 2012 là 0,14. Như vậy khả năng thanh toán tức thời ở năm 2013 đã
bị giảm sút và kém hơn so với năm 2012, tuy nhiên chỉ số này ở hai năm đều
lớn hơn 0,1 do vậy doanh nghiệp vẫn trong trạng thái an toàn.

...
1. Chỉ số cân bằng tài chính:
1.1. Chỉ số cân bằng tài chính dài hạn
- Chỉ số cân bằng tài chính dài hạn
2012
=
VCSH
TSDH
= 1,41
- Chỉ số cân bằng tài chính dài hạn
2013
=
VCSH
TSDH
= 1,36
Nhận xét: chỉ số cân bằng tài chính dài hạn được dùng để đánh giá mức
độ tiêu dùng, tính ổn định trong việc tài trợ. Chỉ số cân bằng tài chính dài
hạn năm 2013 đã giảm hơn so với chỉ số cân bằng tài chính dài hạn năm
2012. Điều này cho thấy trong năm 2013 Công ty Công ty Cổ phần và nhân
lực Việt Nam đã có sự giảm trong việc đầu tư của vốn CSH vào các tài sản
dài hạn.
1.2. Khả năng thanh toán tổng quát
- Khả năng thanh toán tổng quát
2012
=
TSNH
Nợ ngắn hạn
TSNH
Nợ ngắn hạn
=
1,20
- Khả năng thanh toán tổng quát
2013
=
TSNH
Nợ ngắn hạn
TSNH
Nợ ngắn hạn
= 1,16
Nhận xét: Chỉ số khả năng thanh toán tổng quát được dùng để đánh giá
mức độ an toàn của cân bằng tài chính. Chỉ số khả năng thanh toán tổng quát
của Công ty Công ty Cổ phần và nhân lực Việt Nam trong năm 2012 và
2013 đều có giá trị lớn hơn 1, điều này cho thấy doanh nghiệp đang ở trong
trạng thái thuận lợi, có khả năng thanh khoản cao.
1.3. Khả năng thanh toán nhanh
- Khả năng thanh toán nhanh
2012
=
TSNH HTK
Nợ ngắn hạn
= 0,86
Quản trị tài chính - Trang 2
Quản trị tài chính - Người đăng: Dung Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản trị tài chính 9 10 155