Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM

Được đăng lên bởi muathu
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 1923 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------oo0oo----------

TRẦN TRUNG TƯỜNG

QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ
Chuyên ngành Kinh tế tài chính, ngân hàng
Mã số: 62. 31. 12. 01

Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.,TS. NGUYỄN ĐẮC HƯNG
2. TS. LÊ HÙNG

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011

LỜI CAM ĐOAN
  

Tôi tên là: Trần Trung Tường
Sinh ngày 20 tháng 9 năm 1968

–

tại: Sài Gòn

Quê quán: Quảng Ngãi.
Hiện công tác tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Lộc.
Là nghiên cứu sinh khóa X của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ
Chí Minh.
Mã số NCS: 010110050008
Cam đoan đề tài: “Quản trị tín dụng của các ngân hàng thương mại
cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”
Chuyên ngành: kinh tế tài chính, ngân hàng - Mã số: 62.31.12.01
Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS. Nguyễn Đắc Hưng và TS. Lê
Hùng
Luận án được thực hiện tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí
Minh.
Đề tài này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên
cứu có tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được
công bố toàn bộ nội dung này bất kỳ ở đâu; các số liệu, các nguồn trích
dẫn trong luận án được chú thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của tôi.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2011
Tác giả

TRẦN TRUNG TƯỜNG

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ..................... 10
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHTM CỔ PHẦN VÀ TÍN DỤNG NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI .............................................................................................10
1.1.1. Về NHTM cổ phần .........................................................................................10
1.1.2. Về Tín Dụng NHTM ......................................................................................13
1.2. QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ..................... 31
1.2.1. Các vấn đề cơ bản về quản trị tín dụng của NHTM ...................................... 31
1.2.2. Công cụ thực hiện quản trị tín dụng của NHTM ........................................... 35
1.2.3. Nội dung cơ bản quản trị tín dụng của NHTM ............................................. 37
1.2.4. ...
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------oo0oo----------
TRẦN TRUNG TƯỜNG
QUẢN TRỊ TÍN DỤNG CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ
Chuyên ngành Kinh tế tài chính, ngân hàng
Mã số: 62. 31. 12. 01
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.,TS. NGUYỄN ĐẮC HƯNG
2. TS. LÊ HÙNG
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011
Quản trị tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM - Người đăng: muathu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
Quản trị tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM 9 10 275