Ktl-icon-tai-lieu

Qui trình bán hàng

Được đăng lên bởi vanthanh1304
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1598 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Qui trình bán hàng

TÀI LIỆU
TRAINING

1

Qui trình bán hàng

Mục lục
Mục lục............................................................................................................................... 1
PHẦN I: QUI TRÌNH BÁN HÀNG CỦA SREP ........................................................... 4
I. INPUT ......................................................................................................................... 4
II. STEPS ........................................................................................................................ 4
III. OUTPUT................................................................................................................... 4
IV. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT/KIỂM TRA THỰC HIỆN ............................................ 5
V. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUI TRÌNH LÀM VIỆC CỦA SREP ............................ 5
1. Chuẩn bị:............................................................................................................. 5
2. Lên kế hoạch:...................................................................................................... 8
3. Steps:................................................................................................................... 8
4. Trình bày/ Presentation:.................................................................................... 11
5. Kết thúc:............................................................................................................ 12
PHẦN II: QUI TRÌNH BÁN HÀNG CỦA PG ............................................................ 14
I. INPUT: ...................................................................................................................... 14
II. STEPS: ..................................................................................................................... 14
III. OUTPUT:................................................................................................................ 14
IV. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT/KIỂM TRA THỰC HIỆN .......................................... 14
V. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT........................................................................................ 15
1. Chuẩn bị:........................................................................................................... 15
2. Mở đầu: ............................................................................................................. 15
3. Trình bày....................................................................
Qui trình bán hàng
TÀI LIU
TRAINING
1
Qui trình bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Qui trình bán hàng - Người đăng: vanthanh1304
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Qui trình bán hàng 9 10 697