Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHẾ CHO VAY

Được đăng lên bởi Duong Pham
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

---------Số: 1627/2001/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
----------------------------

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín
dụng ngày 12/12/1997;
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm
vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2002.
Những quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách
hàng ban hành theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trái với Quy chế này hết hiệu lực thi
hành.
Điều 3. Các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Quyết định này có
hiệu lực nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết và các hợp đồng tín
dụng đã cho vay còn dư nợ đến cuối ngày 31/01/2002, thì tổ chức tín dụng
và khách hàng tiếp tục thực hiện theo các thoả thuận đã ký kết cho đến khi
trả hết nợ gốc và lãi vốn vay hoặc thoả thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín
dụng phù hợp với quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với
khách hàng ban hành theo Quyết định này.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi
nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội
đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, khách hàng
vay vốn của tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Nơi nhận
- Như Điều 4,
- Thủ tướng CP và
PTT Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo),
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Lưu VP , Vụ PC, Vụ CSTT.

Lê Đức Thúy

2

QUY CHẾ CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
(Ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN
ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
--------------------------------------

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc cho vay bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ
của tổ chức tín dụng đối với khách hàng không phải là tổ chức tín dụng,
nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát
triển và đời sống.
Điều 2. Đối tượng áp d...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------- ---------------------------------
Số: 1627/2001/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
----------------------------
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật Các tổ chức tín
dụng ngày 12/12/1997;
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm
vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2002.
Những quy định tại Quy chế cho vay của t chức tín dụng đối với khách
hàng ban hành theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trái với Quy chế này hết hiệu lực thi
hành.
Điều 3. Các hợp đồng tín dụng được kết trước ngày Quyết định y
hiệu lực nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết c hợp đồng tín
dụng đã cho vay còn nợ đến cuối ngày 31/01/2002, thì tổ chức tín dụng
khách hàng tiếp tục thực hiện theo các thoả thuận đã kết cho đến khi
trả hết nợ gốc lãi vốn vay hoặc thoả thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín
dụng phù hợp với quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với
khách hàng ban hành theo Quyết định này.
QUY CHẾ CHO VAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHẾ CHO VAY - Người đăng: Duong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
QUY CHẾ CHO VAY 9 10 870