Ktl-icon-tai-lieu

quy chế tài chính

Được đăng lên bởi Huyền Vy Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 18
Quy chế tài chính
Xem trước
Như chúng ta đã thấy trong các chương trước, hệ thống tài
chính là một trong những hầu hết các ngành chủ yếu quy
định của nền kinh tế, và các ngân hàng là một trong những
nhất nhiều quy định của các tổ chức tài chính. Trong chương
này, chúng tôi phát triển một khuôn khổ để xem lý do tại sao
quy định của hệ thống tài chính có dạng nó.
Thật không may, quá trình quản lý có thể không luôn luôn
làm việc rất tốt, như bằng chứng là cuộc khủng hoảng tài
chính gần đây 2007-2009 và khác, không chỉ trong Hoa Kỳ
nhưng ở nhiều nước trên toàn thế giới. Ở đây chúng ta cũng
sử dụng phân tích của chúng ta về quy chế tài chính để giải
thích các cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới trong ngành
ngân hàng
và xem xét cách thức hệ thống quản lý có thể được cải cách
để ngăn chặn
thảm họa trong tương lai.
425

Bất đối xứng thông tin và Quy chế tài chính
Trong chương trước, chúng ta đã thấy cách bất đối xứng
thông tin thực tế là khác nhau các bên trong hợp đồng tài
chính không có cùng một thông tin dẫn đến lựa chọn bất lợi
và các vấn đề rủi ro đạo đức có tác động quan trọng của
chúng tôi hệ thống tài chính. Các khái niệm về thông tin bất

đối xứng, lựa chọn bất lợi, và rủi ro đạo đức là đặc biệt hữu
ích trong việc tìm hiểu lý do tại sao chính phủ đã chọn các
hình thức quy định tài chính, chúng ta thấy ở Mỹ và các nước
khác. Có chín loại cơ bản của quy chế tài chính: mạng lưới an
toàn của chính phủ, hạn chế nắm giữ tài sản, yêu cầu về
vốn, hành động khắc phục kịp thời, thuê và kiểm tra, đánh
giá về quản lý rủi ro, yêu cầu công bố, bảo vệ người tiêu
dùng và hạn chế cạnh tranh.
Mạng lưới An toàn Chính phủ
Như chúng ta đã thấy trong Chương 7, trung gian tài chính,
như ngân hàng, đặc biệt rất thích hợp để giải quyết lựa chọn
và rủi ro đạo đức vấn đề bất lợi bởi vì họ làm cho tin các
khoản vay giúp tránh vấn đề ăn. Tuy nhiên, giải pháp này để
tự lái vấn đề tạo ra một vấn đề thông tin bất đối xứng, bởi vì
người gửi tiền thiếu thông tin về chất lượng của các khoản
vay tư nhân. Vấn đề thông tin bất cân xứng này dẫn đến một
số lý do tại sao hệ thống tài chính có thể không hoạt động
tốt

Ngân hàng khủng hoảng và sự cần thiết cho Bảo hiểm tiền
gửi của FDIC Trước khi bắt đầu hoạt động vào năm 1934, một
sự thất bại của ngân hàng (trong đó ngân hàng không thể
đáp ứng nghĩa vụ của mình để
trả người gửi tiền và các chủ nợ khác và do đó phải đi ra
ngoài của doanh nghiệp) có nghĩa là người gửi tiền sẽ phải
chờ đợi để có được nguồn vốn huy động cho đến khi ngân
hà...
Chương 18
Quy chế tài chính
Xem trước
Như chúng ta đã thấy trong các chương trước, hệ thống tài
chính là một trong những hầu hết các ngành chủ yếu quy
định của nền kinh tế, và các ngân hàng là một trong những
nhất nhiều quy định của các tổ chức tài chính. Trong chương
này, chúng tôi phát triển một khuôn khổ để xem lý do tại sao
quy định của hệ thống tài chính có dạng nó.
Thật không may, quá trình quản lý có thể không luôn luôn
làm việc rất tốt, như bằng chứng là cuộc khủng hoảng tài
chính gần đây 2007-2009 và khác, không chỉ trong Hoa Kỳ
nhưng ở nhiều nước trên toàn thế giới. Ở đây chúng ta cũng
sử dụng phân tích của chúng ta về quy chế tài chính để giải
thích các cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới trong ngành
ngân hàng
và xem xét cách thức hệ thống quản lý có thể được cải cách
để ngăn chặn
thảm họa trong tương lai.
425
Bất đối xứng thông tin và Quy chế tài chính
Trong chương trước, chúng ta đã thấy cách bất đối xứng
thông tin thực tế là khác nhau các bên trong hợp đồng tài
chính không có cùng một thông tin dẫn đến lựa chọn bất lợi
và các vấn đề rủi ro đạo đức có tác động quan trọng của
chúng tôi hệ thống tài chính. Các khái niệm về thông tin bất
quy chế tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy chế tài chính - Người đăng: Huyền Vy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
quy chế tài chính 9 10 828