Ktl-icon-tai-lieu

Quy luật lưu thông tiền tệ

Được đăng lên bởi Hien Dinh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CHỨC
NĂNG CỦA TIỀN TỆ
Từ khi xuất hiện, tiền tệ đã đóng một vai trò rất quan trọng trong nền
kinh tế và người ta đã ví “Tiền thực sự là huyết mạch” làm cho hàng hóa lưu
thông như máu đưa oxy và chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Vậy tiền do đây mà
có?
1.1. Quá trình hình thành và các hình thức tiền tệ :
1.1.1. Quá trình hình thành :
Lịch sử đã cho thấy rằng trong thời kỳ đầu của chế độ công xã nguyên
thủy với công cụ lao động thô sơ, người ta tự cung cấp cho nhau số sản phẩm
ít ỏi mà họ săn bắt và hái lượm được. Đến khi ý thức về phân công lao động
được hình thành và họ đã có được số lượng sản phẩm thừa tương đối, từ đó
làm nảy sinh quan hệ trao đổi nhưng là những sản phẩm cần thiết cho sự sống
còn của mình. Đó chỉ là sự trao đổi hoàn toàn mang tính chất ngẫu nhiên, sự
trao đổi hàng lấy hàng theo công thức H – H’
Ví dụ : 1 con cừu = 1kg thóc.
Khi công cụ lao động được cải tiến, phân công lao động xã hội phát
triển, trao đổi hàng hóa thường xuyên hơn, thị trường hàng hóa đã phong phú,
đa dạng hơn. Phạm vi trao đổi càng mở rộng thì việc trao đổi trực tiếp không
còn phù hợp. Khi đó, người ta đặt ra “vật trung gian” làm phương tiện trao
đổi, nghĩa là có sự tách rời hai giai đoạn mua và bán theo công thức : H – Vật
trung gian – H’
Chính sự ra đời của “vật trung gian” trong trao đổi mở đầu cho sự xuất
hiện của tiền tệ.
“Vật ngang giá chung là một thứ hàng hóa có khả năng trao đổi trực
tiếp với một hàng hóa bất kỳ và khi vai trò vật ngang giá chung đó được cố
định ở một thứ hàng hóa thì sinh ra hình thái tiền tệ của giá trị.
Như vậy, tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt dùng làm vật ngang giá
cho tất cả các hàng hóa, là sự thể hiện chung của giá trị, là sự thể hiện lao
động xã hội và biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những giá sản xuất hàng hóa,
do quá trình phát triển lịch sử của trao đổi hàng hóa tạo ra.
Từ phân tích trên ta có thể khẳng định rằng nguồn gốc của tiền tệ là kết
quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa.
Là một loại hàng hóa đặc biệt, tiền tồn tại dưới hình thức nào?

1

1.1.2. Các hình thức tiền tệ :
Trong tiến trình của tiền tệ từ xưa cho đến nay, người ta phân tích làm
bốn thời kỳ :
1.1.2.1. Thời kỳ hóa tệ :
Đây là hình thức tiền đầu tiên của nhân loại, nó là hình thái tiền tệ được
áp dụng trong một thời gian quá dài so với các hình thái tiền khác. Người ta
chọn một loại hàng hóa có giá trị sử dụng cần thiết chung cho nhiều người, có
thể bảo tồn lâu ngày và mang tính phổ biến...
CHƯƠNG I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CHỨC
NĂNG CỦA TIỀN TỆ
Từ khi xuất hiện, tiền tệ đã đóng một vai trò rất quan trọng trong nền
kinh tế người ta đã “Tiền thực sự huyết mạch” làm cho hàng hóa lưu
thông như máu đưa oxy chất dinh dưỡng nuôi thể. Vậy tiền do đây mà
có?
1.1. Quá trình hình thành và các hình thức tiền tệ :
1.1.1. Quá trình hình thành :
Lịch sử đã cho thấy rằng trong thời kỳ đầu của chế độ công nguyên
thủy với công cụ lao động tsơ, người ta tự cung cấp cho nhau số sản phẩm
ít ỏi mà họn bắt vài lượm được. Đến khi ý thức về phân công lao động
được hình thành và họ đã được số ợng sản phẩm thừa tương đối, t đó
làm nảy sinh quan hệ trao đổi nhưng là những sản phẩm cần thiết cho sự sống
còn của mình. Đó chỉ sự trao đổi hoàn toàn mang tính chất ngẫu nhiên, sự
trao đổi hàng lấy hàng theo công thức H – H’
Ví dụ : 1 con cừu = 1kg thóc.
Khi công cụ lao động được cải tiến, phân công lao động hội phát
triển, trao đổi hàng hóa thường xuyên hơn, thị trường hàng hóa đã phong phú,
đa dạng hơn. Phạm vi trao đổi càng mở rộng thì việc trao đổi trực tiếp không
còn phù hợp. Khi đó, người ta đặt ra “vật trung gian” làm phương tiện trao
đổi, nghĩa là có sự tách rời hai giai đoạn mua và bán theo công thức : H – Vật
trung gian – H’
Chính sự ra đời của “vật trung gian” trong trao đổi mở đầu cho sự xuất
hiện của tiền tệ.
“Vật ngang giá chung một thứ hàng hóa có khả năng trao đổi trực
tiếp với một hàng hóa bất kỳ khi vai trò vật ngang giá chung đó được cố
định ở một thứ hàng hóa thì sinh ra hình thái tiền tệ của giá trị.
Như vậy, tiền tệ một loại hàng hóa đặc biệt ng làm vật ngang giá
cho tất cả các hàng hóa, sự thể hiện chung của giá trị, là sự thể hiện lao
động hội và biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những giá sản xuất hàng hóa,
do quá trình phát triển lịch sử của trao đổi hàng hóa tạo ra.
Từ phân tích trên ta có thể khẳng định rằng nguồn gốc của tiền tệ là kết
quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa.
Là một loại hàng hóa đặc biệt, tiền tồn tại dưới hình thức nào?
1
Quy luật lưu thông tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy luật lưu thông tiền tệ - Người đăng: Hien Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quy luật lưu thông tiền tệ 9 10 228