Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình tín dụng doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Dao Hieu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4275/QĐ-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2008

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp tín dụng
đối với khách hàng là doanh nghiệp
TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2002 của
Hội đồng Quản trị và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết
định số 936/2002/QĐ-NHNN ngày 03/9/2002;
- Theo đề nghị của Ban Quản lý chuyển đổi Dự án TA2 thành lập theo
Quyết định số 2464/QĐ-TCCB1 ngày 11/05/2007 của Tổng Giám đốc, Giám
đốc Ban Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự, thủ
tục cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2008. Kể từ ngày
Quyết định này có hiệu lực, các quy định trước đây về trình tự, thủ tục cấp tín
dụng áp dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp, trừ khách hàng là các định
chế tài chính, hết hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Hội sở
chính, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận (170 bản):
- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- HĐQT (để báo cáo);
- Các PTGĐ, KTT (để chỉ đạo);
- Lưu VP, PC.

Trần Anh Tuấn

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP TÍN DỤNG
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP
(Ban hành theo Quyết định số 4275/QĐ-VP ngày 25/08/2008
của Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)
Chương I:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích
1. Xây dựng quy trình cấp tín dụng cho khách hàng là Doanh nghiệp phù hợp
với việc chuyển đổi mô hình tổ chức của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.
2. Đảm bảo hoạt động cấp tín dụng diễn ra thống nhất, khoa học, tạo cơ chế
giám sát hiệu quả, hạn chế, phòng ngừa rủi ro, xác định trách nhiệm của từng
khâu, từng bước trong quy trình cấp tín dụng và không ngừng nâng cao chất
lượng tín dụng.
3. Tiêu chuẩn hoá các yêu cầu thủ tục theo Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
ISO 9001 – 2000.
Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Quy định này quy định về trình tự, thủ tục cấp tín dụng đối với khách
hàng là doanh nghiệp, trừ khách hàng là các định chế tài chính, áp dụng tại Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bao gồm Hội sở chính, các Chi nhánh, Sở
giao dịch.
Đối với khách hàng là tổ chức khác, tùy từng đối tượng, có thể vận dụng
các t...
NGÂN NG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Số: 4275/QĐ-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp tín dụng
đối với khách hàng là doanh nghiệp
TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2002 của
Hội đồng Quản trị được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết
định số 936/2002/QĐ-NHNN ngày 03/9/2002;
- Theo đề nghị của Ban Quản chuyển đổi Dự án TA2 thành lập theo
Quyết định số 2464/QĐ-TCCB1 ngày 11/05/2007 của Tổng Giám đốc, Giám
đốc Ban Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự, thủ
tục cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp”.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày 01/9/2008. Kể từ ngày
Quyết định này hiệu lực, các quy định trước đây vtrình tự, thủ tục cấp tín
dụng áp dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp, trừ khách hàng các định
chế tài chính, hết hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Hội sở
chính, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển có trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
Nơi nhận (170 bản):
- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- HĐQT (để báo cáo);
- Các PTGĐ, KTT (để chỉ đạo);
- Lưu VP, PC.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn
Quy trình tín dụng doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình tín dụng doanh nghiệp - Người đăng: Dao Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quy trình tín dụng doanh nghiệp 9 10 206