Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn

Được đăng lên bởi Ngoc Thanh Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
KHOA TÀI CH ÍNH DOANH NGHIỆP
.….......... ………….

Đề tài:
QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC VỐN TRONG
THỰC TIỄN

GVHD
: TS. NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN
NHÓM TH: NHÓM 3
LỚP
: NGÂN HÀNG NGÀY 2
KHOÁ
: 19

Tp. H ồ Chí Minh ngày 05 tháng 11 năm 2010

LỜI MỞ ĐẦU
Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và hoạt
động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất
kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận và tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Nhưng
vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp phải biết làm như thế nào để tăng thêm giá trị cho
vốn. Như vậy, việc q uản lý vốn đư ợc xem xét dưới góc độ hiệu quả, tứ c là xem xét
cấu trúc vốn làm như thế nào để tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận cho doanh
nghiệp.
Việc nâng cao hiệu quả sử d ụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn
hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn phát triển và chịu sự b iến động rất lớn
của nền kinh tế thị trư ờng nên rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ
để tồn tại m à còn có t hể thắng trong cạnh tranh và đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở
hữu. Do đó các nhân tố ảnh hưởng rất quan trọng đến hoạch định cấu trúc vốn.
Mặc dù được sự hư ớng dẫn tận tình của cô, nhưng do thời gian và trình độ
nhân thức có hạn, đề tài của chúng em không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất
mong được sự đóng góp ý kiến của cô và các bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC
LỜ I MỞ Đ ẦU
CHƯƠNG 1: Q UYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ ....................................................................... 1
1.1. Định nghĩa cấu trúc vốn ........................................................................................... 1
1.2. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn ........................................................................ 1
1.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứ u cấu trúc vốn trong quản trị tài chính .................... 2
1.4. Những đặc tính cơ bản của nợ và vốn cổ phần .................................................... 3
1.5. Phân biệt giữ a nợ ngắn hạn và nợ dài hạn ............................................................. 4
1.6. Cấu trúc vốn tối ưu ................................................................................................... 5
CHƯƠNG 2: C ÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞN G ĐẾN CẤU TRÚC VỐN ............. 5
2.1. Chi phí sử dụng vốn từng nguồn tài trợ ................................................................. 5
2.2. Thu nhập hoạt động của doanh nghiệp tức là EBIT ...................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T TP. HCM
KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
.….......... ……….
Đề tài:
QUYẾT ĐỊNH CU TRÚC VỐN TRONG
THC TIỄN
GVHD : TS. NGUYN TH UYÊN UYÊN
NHÓM TH: NHÓM 3
LỚP
: NGÂN HÀNG NGÀY 2
KH : 19
Tp. H Chí Minh ngày 05 tháng 11 năm 2010
Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn - Người đăng: Ngoc Thanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn 9 10 776