Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ
và vừa.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy
mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn
(TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Chế độ Kế toán Doanh
nghiệp nhỏ và vừa, gồm 5 phần:
Phần thứ nhất

- Quy định chung;

Phần thứ hai

- Hệ thống tài khoản kế toán;

Phần thứ ba

- Hệ thống báo cáo tài chính;

Phần thứ tư

- Chế độ chứng từ kế toán;

Phần thứ năm

- Chế độ sổ kế toán.

Điều 2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” ban hành
theo Quyết định này, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và áp dụng chế độ kế toán, các quy định cụ thể về
nội dung, cách vận dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn hình thức sổ kế toán và
báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý từng lĩnh vực hoạt
động, từng loại hình doanh nghiệp. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung Tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi
Báo cáo tài chính phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.
Điều 3. Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa không áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước (DNNN),
công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã
nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.
Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là công ty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của
công ty mẹ.
Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như: Điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng
khoán... được áp dụng chế độ kế toán đặc thù do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban
hành.
Điều 4. Công ty TNHH, c...
B TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------- Đc lập - Tdo - Hạnh phúc
---------------
Số: 48/2006/QĐ-BTC Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
V VIỆC BAN HÀNH CH ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VA
B TRƯỞNG BTÀI CHÍNH
Căn c Lut Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 129/2004/-CP ngày 31/5/2004 ca Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
s điều của Lut Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
Căn cứ Nghị định s77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính ph Quy định về chức ng, nhim vụ, quyền hạn
cơ cấu tổ chức ca BTài chính;
Căn cứ Nghđịnh số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001ca Chính phvề trgiúp phát triển doanh nghiệp nhỏ
vừa.
Theo đề nghcủa Vtrưởng Vụ Chế độ kế toán và Kim tn và Cnh n phòng B Tài chính,
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chế độ Kế tn Doanh nghiệp nhỏ và va” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy
nhvà vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả ớc là công ty trách nhiệm hữu hạn
(TNHH), công ty cphần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã. Chế độ Kế toán Doanh
nghip nhỏ và va, gồm 5 phần:
Phần thứ nhất - Quy đnh chung;
Phần thứ hai - H thống tài khoản kế toán;
Phần thứ ba - H thống báo cáo tài cnh;
Phần thứ - Chế độ chứng từ kế toán;
Phần thứ năm - Chế độ s kế toán.
Điều 2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” ban hành
theo Quyết định này, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và áp dụng chế độ kế toán, các quy định cụ thể v
nội dung, cách vận dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn hình thc sổ kế toán và
báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý từng lĩnh vực hoạt
động, từng loại hình doanh nghiệp. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung Tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi
Báo cáo tài chính phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.
Điều 3. Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhvà vừa không áp dụng cho doanh nghiệp Nnước (DNNN),
công ty TNHH nhà ớc 1 thành viên, công ty c phần niêm yết trên thtrường chứng khoán, hợp c xã
ng nghiệp và hợp tác xã tín dụng.
Các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa là công ty con s thực hiện chế độ kế toán theo quy định của
ng ty mẹ.
Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và va thuộc lĩnh vực đặc thù như: Điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng
khoán... được áp dụng chế độ kế toán đặc thù do BTài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban
nh.
Điều 4. Công ty TNHH, công ty c phần chưa nm yết trên th trường chứng khoán, công ty hợp danh và
doanh nghiệp nhân quy lớn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Doanh nghiệp nhỏ và va áp dụng Chế độ
kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 phi thôngo cho
quan Thuế quản doanh nghiệp và phi thực hiện ổn định ít nhất trong thi gian là 2 năm. Trường
hợp chuyển đổi trở lại áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thông báo lại cho cơ quan
Thuế.
Điều 5. Quyết định này hiu lực thi hành sau 15 ngày, ktừ ngày đăngng báo.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ” và Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày
21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc "Bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghip vừa và nh
ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT".
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành khoá sổ kế toán tại thời điểm 31/12/2006 để tính chuyển số dư tài
khon kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới từ ngày 1/1/2007 theo chế độ kế toán ban hành theo
Quyết đnh này.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 9 10 356