Ktl-icon-tai-lieu

rửa tiền trên thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Ng Kieuoanh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học viện Ngân hàng
Bộ môn Thị Trường Chứng Khoán

Rửa tiền
Nguy cơ tiềm ẩn trên thị trường
chứng khoán Việt Nam
Giảng viên: TH.S Lê Thị Xuân Anh
Nhóm 4: 1) Nguyễn Thị Kiều Oanh
2) Nguyễn Huệ Anh
3) Đỗ Thị Hoa

I/ Bàn về rửa tiền
1. Khái niệm rửa tiền
Rửa tiền ( money laundering) là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách
tạo ra vẻ bên ngoài hợp pháp cho các khoản tiền hoặc tài sản khác có
được từ hành vi phạm tội.
Rửa tiền đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, đ ược
cộng đồng thế giới rất quan tâm, vì nó gây ra hậu quả kinh tế, xã h ội
nghiêm trọng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và uy tín quốc tế của qu ốc
gia, làm suy yếu nền kinh tế, cũng như cải tổ nền kinh tế.
Rửa tiền không chỉ giúp cho tội phạm che giấu được nguồn gốc của nh ững
khoản tiền bất hợp pháp mà còn tạo ra cơ sở cho chúng h ưởng th ụ và s ử
dụng những đồng tiền đã được tẩy rửa để phục vụ cho nh ững hoạt động
tội phạm khác.
2. Các giai đoạn của rửa tiền
Giai đoạn sắp xếp ( placement): tội phạm tìm cách đưa các khoản tiền có
nguồn gốc từ hành vi phạm tội vào hệ thống tài chính để chuẩn b ị th ực
hiện bước tiếp theo. Giai đoạn này là giai đoạn dễ bị phát hi ện nh ất trong
quy trình rửa tiền.
Giai đoạn phân tán (layering): các khoản tiền đã được đưa vào hệ thống tài
chính sẽ được chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản ngân hàng, các qu ốc
gia, đầu tư dự án, mua bán qua lại... nhằm che giấu nguồn gốc c ủa tài s ản.
Giai đoạn quy tụ ( integration): các khoản tiền chính thức nhập vào nền
kinh tế hợp pháp và có thể sử dụng cho tất cả các mục đích
II. Nguy cơ rửa tiền tiềm ẩn trên ttck vn
Sau 15 năm đi vào hoạt động, TTCK VN đã có những thành công b ước đầu
và đã từng là một trong những TTCK có tốc độ phát triển nhanh nh ất TG.
2000-2005 là giai đoạn chập chững bước đi của TTCK VN v ới tỉ l ệ v ốn hóa
dưới 1% GDP thì năm 2007 là năm bùng nổ của TT v ới tỉ l ệ v ốn hóa là 43%

GDP. Theo ước tính thì đến hết 2014 thì tỉ lệ này sẽ duy trì ở m ức 31%
GDP.
Tuy nhiên, những thị trường mới nổi với tốc độ tăng tr ưởng tốt, lợi nhuận
kì vọng cao trong khi hoạt động quản lí giám sát TT còn nhiều kẽ h ở so v ới
các TT đã có bề dày phát triển đã tạo ra môi trường thuận lợi đ ể cho ho ạt
động rửa tiền hoạt động
III. Nguyên nhân
1.Hành lang pháp lý chưa hoàn thiện
Các văn bản luật trên lĩnh vực chứng khoán vẫn ch ưa cập nhật và theo k ịp
những diễn tiến phức tạp của thị trường trong khi hoạt động r ửa tiền tinh
vi.
Chế tài xử phạt còn tương đối nhẹ, các khoản tiền phạt chỉ d ừng l ại ở
mức vài tr...
H c vi n Ngân hàng
B môn Th Tr ng Ch ng Khoán ườ
R a ti n
Nguy c ti m n trên th tr ngơ ườ
ch ng khoán Vi t Nam
Gi ng viên: TH.S Lê Th Xuân Anh
Nhóm 4: 1) Nguy n Th Ki u Oanh
2) Nguy n Hu Anh
3) Đ Th Hoa
rửa tiền trên thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rửa tiền trên thị trường chứng khoán - Người đăng: Ng Kieuoanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
rửa tiền trên thị trường chứng khoán 9 10 137