Ktl-icon-tai-lieu

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

Được đăng lên bởi tiendat-ktbuh-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4061 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài ………………………………………………………………. 4
2 Mục tiêu của đề tài ………..………………………………………………………..... 4
3. Đối tuợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ……..……………………….………...4
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài …………………………………….…….…….4
5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu của đề tài ……..………………………………………………..……….5
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu ………………………...…….5
CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM…………………….….………...5
1.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng………………………….…………..…………...5
1.1.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng…………………………………...…………… 6
1.1.3. Nguyên nhân phát sinh rủi ro Tín dụng……………………...……………...6
1.1.3.1. Nguyên nhân chủ quan………………………………...……………...6
1.1.3.2. Nguyên nhân khách quan ……………………………………………………………………9
1.1.4. Tác động của rủi ro Tín dụng:……………………………..………………...9
1.1.4.1. Đối với Ngân hàng………………………………..…………………...9
1.1.4.2. Đối với nền kinh tế ……………………………..…………………….9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI
RO TÍN DỤNG TẠI NH ACB
2.1Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng củaACB………10
2.1.1 Nhìn lại hoạt động của ACB năm 2009 ………………………………………10
2.1. 2Vị thế của ACB so với các NHTMCP ………………………………………………………….. 13
2.1.3 Nhìn nhận và đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam …………………….14
2.2. Một số quy định về cho vay vốn của NHNTM CP ACB ………………………..14
2.2.1. Nguyên tắc vay vốn ……………………………………………………….....14
2.2.2. Điều kiện vay vốn của khách hàng………………………………………….14
2.2.3 Các khoản cho vay khách hàng ……………………………………….…….14

1

2.2.4 Dự phòng rủi ro tín dụng ………………………………………………………………………………15
2.2.5. Mức cho vay ………………………………………………………….......... 15
2.3. Thực trạng công tác huy động và sử dụng vốn của ACB ……………….….…..16
2. 3.1. Công tác nguồn vốn ………...……………………………………..…….…16
2.3.1.1. Các lĩnh vực hoạt động của NH …………………………………...…16
2.3.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh ……………………………….………………………...17
2.3.1.3 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của ngân hàng năm
2009
2.3.1.4. Phân tích tình hình huy động vốn …….………………………………21
2.3.2. Công tác sử dụng vốn …….………………………………….………………………………………..24
2.3.2.1. Tình hình sử dụng vốn qua 03 năm …………………………………..24
2.3.3. Tình hình phân loại nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro trong 03
năm, tổng hợp và xử lý nợ xấu ……………………………………………………27

2.3.3.1 Phân tích tình hình rủi ro nợ quá hạn của Ngân hàng ………….……….….28

2.4. Phân tích các nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tín dụng t...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài ………………………………………………………………. 4
2 Mục tiêu của đề tài ………..………………………………………………………..... 4
3. Đối tuợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ……..……………………….………...4
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài …………………………………….…….…….4
5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu của đề tài ……..………………………………………………..……….5
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu ………………………...…….5
CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM…………………….….………...5
1.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng………………………….…………..…………...5
1.1.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng…………………………………...…………… 6
1.1.3. Nguyên nhân phát sinh rủi ro Tín dụng……………………...……………...6
1.1.3.1. Nguyên nhân chủ quan………………………………...……………...6
1.1.3.2. Nguyên nhân khách quan ……………………………………………………………………9
1.1.4. Tác động của rủi ro Tín dụng:……………………………..………………...9
1.1.4.1. Đối với Ngân hàng………………………………..…………………...9
1.1.4.2. Đối với nền kinh tế ……………………………..…………………….9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI
RO TÍN DỤNG TẠI NH ACB
2.1Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng củaACB………10
2.1.1 Nhìn lại hoạt động của ACB năm 2009 ………………………………………10
2.1. 2Vị thế của ACB so với các NHTMCP ………………………………………………………….. 13
2.1.3 Nhìn nhận và đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam …………………….14
2.2. Một số quy định về cho vay vốn của NHNTM CP ACB ………………………..14
2.2.1. Nguyên tắc vay vốn ……………………………………………………….....14
2.2.2. Điều kiện vay vốn của khách hàng………………………………………….14
2.2.3 Các khoản cho vay khách hàng ……………………………………….…….14
1
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG - Người đăng: tiendat-ktbuh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 9 10 649