Ktl-icon-tai-lieu

rủi ro và lợi nhuận

Được đăng lên bởi Lê Viết Huy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3/3/2012

Bài 09

Rủi ro và lợi nhuận

Phân tích tài chính
Học kỳ xuân
MPP4- 2012

Rủi ro và lợi nhuận

MPP4

1

Khái niệm
•
•
•
•
•
•

Lợi nhuận - Lợi nhuận kỳ vọng
Rủi ro - Phương sai, độ lệch chuẩn
Phần bù rủi ro - Hệ số Sharpe
Kết hợp một tài sản phi rủi ro và một tài sản rủi ro
Đường phân bổ vốn đầu tư
Thái độ của nhà đầu tư đối với rủi ro

1

.6

.2

.8

.2

.8

.4

0.020

0.015

0.010

0.005

0.000

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

-3.0

-3.5

5.5

5

4
4.5

4

4.
6

3.5

0.025

3.0

0.030

3.
4

0.035

2.5

0.040

2.
8

0.045

2.
2

1.
6

1

0.
4

-0

-0

-1

-2

-2

-3

-3

.4

-5

-4

3/3/2012

0.045

0.040

0.035

0.030

0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

0.000

2

3/3/2012

0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005

2.
5

2
2.
25

1.
5
1.
75

1
1.
25

0.
5
0.
75

0
0.
25

.5

.8

.2
-0

-0

-0

.3

.5

.8

-1

-1

-1

-1

-2

0.000

Lợi nhuận kỳ vọng
• Lợi nhuận kỳ vọng E( R) là lợi nhuận trung bình với
trọng số là xác suất của các lợi nhuận có thể xảy ra
Tình hình kinh tế
Tăng trưởng
Ổn định
Suy thoái

Tỷ suất lợi nhuận
của cổ phiếu A
15%
5%
-5%

Xác suất
0.2
0.5
0.3

• Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu A:
E (RA) = 0.2*15% +0.5* 5% + 0.3 *(-5%) = 4%

3

3/3/2012

Lợi nhuận kỳ vọng
• Tổng quát:
E (R ) = R1P1 + R2 P2 +… +RiPi +… + RnPn
Ri : Lợi nhuận ứng với khả năng i
Pi : xác suất xảy ra khả năng i
n: số khả năng có thể xảy ra

n

E ( R)   PR
i i
i 1

Độ lệch chuẩn và đo lường rủi ro
• Trong tài chính, rủi ro được đo lường bằng sai biệt giữa
lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng.
Ri : Lợi nhuận ứng với khả năng i
E (R): Lợi nhuận kỳ vọng
Pi : xác suất xảy ra khả năng i
n: số khả năng có thể xảy ra



n

  R  E ( R)
i 1

2

i

Pi

* Tài sản phi rủi ro: Tài sản luôn luôn không có sai biệt giữa lợi
nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng
E(Rf) = Rf
σf = 0

4

3/3/2012

Rủi ro của cổ phiếu A


n

  R  E ( R )
i 1

2

i

Pi

i

Khả năng R

P

1 15% 20%

RiPi

Ri – E
(RA)

[Ri – E(RA)]2 Pi[Ri – E(RA)]2

3%

11%

1.21%

0.24%

5% 50%

2.5%

1%

0.01%

0.01%

3 -5% 30%

-1.5%

-9%

0.81%

0.24%

2

E ( RA )

4%

σA2

0.49%

σA

7.00%

So sánh hai cổ phiếu
Tình hình kinh tế
Tăng trưởng
Ổn định
Suy thoái
•
•

Xác suất
0.2
0.5
0.3

RA
15%
5%
-5%

RB
25%
10%
0%

E (RA) = 4%, σA = 7%
E (RB) = 10%, σB = 8.66%

• Lựa chọn cổ phiếu A hay B ?

5

3/3/2012

Rủi ro của cổ phiếu B


n

  R  E ( R )

2

i 1

i

i

Pi

Khả năng RB

P

Ri – E
(RB)

Ri
Pi

[Ri –
E(RB)]2

Pi[Ri –
E(RB)]2

1 25% 20%

5%

1...
3/3/2012
1
Bài 09
Rủi ro và lợi nhuận
Phân tích tài chính
Học kỳ xuân
MPP4- 2012
1
MPP4 Rủi ro và lợi nhuận
Khái niệm
Lợi nhuận - Lợi nhuận kỳ vọng
Rủi ro - Phương sai, độ lệch chuẩn
Phần bù rủi ro - Hệ số Sharpe
Kết hợp một tài sản phi rủi ro và một tài sản rủi ro
Đường phân bổ vốn đầu
Thái độ của nhà đầu tư đối với rủi ro
rủi ro và lợi nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rủi ro và lợi nhuận - Người đăng: Lê Viết Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
rủi ro và lợi nhuận 9 10 970