Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro và thu nhập

Được đăng lên bởi Ngoc Phu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 1 lần
10/11/2014

Principles
of
Corporate
Finance

Chương 9
Rủi ro & Thu nhập

Concise Edition

Slides by
Matthew Will

McGraw Hill/Irwin

Copyright © 2009 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

9- 2

Nội dung





Lý thuyết Markowitz Portfolio
Mối quan hệ giữa rủi ro và thu nhập
Giá trị và vai trò của CAPM
Một số lý thuyết khác

Lý thuyết Markowitz Portfolio

9- 3

Kết hợp các cổ phiếu thành các danh mục
có thể làm giảm độ lệch chuẩn, dưới mức
trung bình tỷ trọng.
Hệ số tương quan có thể làm giảm rủi ro.
Các cách kết hợp tỳ trọng khác nhau tạo ra
các độ lệch chuẩn làm thành các danh mục
hiệu quả (efficient portfolios).

1

10/11/2014

9- 4

Markowitz Portfolio Theory
Price changes vs. Normal distribution
IBM - Daily % change 1986-2006
6

Proportion of Days

5
4
3
2
1
0
-6 -5 -5 -4 -3 -2 -1 -1

0

1

2

2

3

4

5

5

6

Daily % Change

9- 5

Markowitz Portfolio Theory
Standard Deviation VS. Expected Return
Investment A
20
18

% probability

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-50

0

50

% return

9- 6

Markowitz Portfolio Theory
Standard Deviation VS. Expected Return
Investment B
20
18

% probability

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-50

0

50

% return

2

10/11/2014

9- 7

Markowitz Portfolio Theory
Standard Deviation VS. Expected Return
Investment C
20
18

% probability

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-50

0

50

% return

9- 8

Markowitz Portfolio Theory
Standard Deviation VS. Expected Return
Investment D
20
18

% probability

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-50

0

50

% return

9- 9

Markowitz Portfolio Theory
 Thu nhập kỳ vọng và độ lệch chuẩn thay đổi theo sự kết
hợp các cổ phiếu với tỷ trọng khác nhau.
Expected Return (%)
IBM

40% in IBM

Wal-Mart
Standard Deviation

3

10/11/2014

Đường biên hiệu quả
(Efficient Frontier)

9- 10

4 danh mục hiệu quả từ 10 cổ phiếu giống nhau.

Đường biên hiệu quả

9- 11

• Mỗi nửa quả trứng biểu thị các cách kết hợp 2 cổ phiếu theo
tỷ trọng khác nhau.
• Tổng hợp tất cả các bộ cổ phiếu cấu thành nên đường biên
hiệu quả.
Expected Return (%)

Standard Deviation

Đường biên hiệu quả

9- 12

• Việc mượn và cho mượn ở mức lãi suất phi rủi ro (rf) cho
phép chúng ta tồn tại bên ngoài đường biên hiệu quả.

Expected Return (%)

S

rf
T
Standard Deviation

4

10/11/2014

Đường biên hiệu quả
Ví dụ trước
Stocks
ABC Corp
Big Corp

s
28
42

9- 13

Hệ số tương quan = .4
% of Portfolio
Avg Return
60%
15%
40%
21%

Độ lệch chuẩn = Trung bình trọng số = 33.6
Độ lệch chuẩn = ĐLC của Danh mục = 28.1
Thu nhập = Trung bình trọng số = Thu nhập danh mục =
...
10/11/2014
1
Chương 9
Principles
of
Corporate
Finance
Concise Edition
Rủi ro & Thu nhập
Slides by
Matthew Will
Copyright © 2009 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
McGraw Hill/Irwin
9- 2
Nội dung
Lý thuyết Markowitz Portfolio
Mối quan hệ giữa rủi ro và thu nhập
Giá trị và vai trò của CAPM
Một số lý thuyết khác
9- 3
Lý thuyết Markowitz Portfolio
Kết hợp các cổ phiếu thành các danh mục
thể làm giảm độ lệch chuẩn, dưới mức
trung bình tỷ trọng.
Hệ số tương quan thể làm giảm rủi ro.
c cách kết hợp tỳ trọng khác nhau tạo ra
các độ lệch chuẩn làm thành các danh mục
hiệu quả (efficient portfolios).
Rủi ro và thu nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rủi ro và thu nhập - Người đăng: Ngoc Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Rủi ro và thu nhập 9 10 244