Ktl-icon-tai-lieu

Sec thanh toán

Được đăng lên bởi abcbanking
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 4506 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nhóm 36k18
Trần Minh Tân
Lê Quốc Đạt
Phan Trung
Võ Thanh Hùng
Lê Huỳnh Vũ

Séc (cheque/check)
7

1

Lịch sử ra đời, khái niệm Séc

2

Đặc điểm và chức năng của séc

8

Các bên tham gia giao dịch séc

9

Quy trình lưu thông thanh toán séc

10

So sánh luật CCCN và công
ước quốc tế về séc

11
10

So sánh Séc và hối phiếu

3
4
5
6

Nội dung và hình thức của Séc

Các luật liên quan

4Séc
Phân loại

12
11
9

Số dư của tài khoản phát hành Séc
Xuất trình Séc và trả tiền

Thực trạng thanh toán séc
tại Việt Nam hiện nay

I.LỊCH SỬ RA ĐỜI


Séc bắt đầu được sử dụng phổ biến trên
thế giới từ thế kỉ thứ 18,khi mà hệ thống
ngân hàng phát triển mạnh dưới dạng tờ
Lệnh chi tiền.



Năm 1912,cùng với hối phiếu,séc cũng
được đem ra thảo luận tại hội nghị quốc
tế tại Haag, nhưng do Thế chiến thế giới
thứ nhất xảy ra làm gián đoạn sự phê
chuẩn luật séc quốc tế.



Mãi tới năm 1931,Hội nghị quốc tế về
séc tại Geneve đã được 30 nước thông
qua luật thống nhất về séc quốc tế
(Uniform Law on Cheque – ULC 1931)

KHÁI NIỆM
 Séc

là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoả,
ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho
người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc
trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay
bằng chuyển khoản.

Đặc điểm của Séc
Tính bắt buộc phải trả tiền

Tính lưu thông

Đặc điểm
của Séc

Tính thời hạn

Tính trừu tượng

Đặc điểm của Séc
Tính
buộc
phải
Tính
thời
hạn
ng trả tiền
thô
lưu
hbắt
Tín

không cần nêu nguyên nhân ký phát séc; khi chuyển nhượng, thanh
séc
Séc
chỉ
thể
có được
giángười
trị chuyển
thanh
toán
giao
nếu
hoặc
thời
chuyển
hạnquan
chưa
nhượng
hết, nhiều
qua
lầngian
trong
toán,có
những
liên
quan
chỉ
việc
tâm
xemthời
séc
có hiệu
tuân
thời
lực
thì
hạn
ngân
hàng
sẽ
từ
chối
thanh
toán
tờ
sec
đó
thủtheo quy định của pháp luật hay không; séc có thể phát hành dưới
dạng séc khốngtức không có số dư tài khoản tại ngân hàng.

Các bên tham gia giao dịch
séc
Người trả tiền
(Drawee)
Người thụ hưởng
(Beneficiary)
Người kí phát(Drawer)
-Theo Công ước
1931,có
người
-Geneve
Là người
tài
phát hành
thể
khoản
mởséc
tạicó
Ngân
phát hành
màtrung
trên
hàng
hoặcséc
các
tài khoản của họ vào
gian
tài chính
lúc phát hành không
-Trong
thanh
toán
còn
tiền nữa
nhưng
lúc
quốc
tế
thường
là
thanh toán, trên tài
người
mua
khoản có
tiền(nhà
là được;
còn nếu
không có tiền,
nhập
khẩu)
thì tờ séc vẫn có giá trị,
song người phát hành
séc sẽ chịu trách
nhiệm trước pháp luật.

•Là người nhận
séc từ người kí
phát và nhận tiền
...