Ktl-icon-tai-lieu

slide kế toán vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi vysadoan-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG
KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
(TANET sưu tầm -Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo)

Web: 

Email: QuangPN@tanet.vn

Nội dung kế toán Tài sản ngắn hạn.
Khái niệm
Tài sản ngắn hạn
1

3 nội dung:

2
3

Các nguyên tắc cần
tôn trọng khi hạch
toán tài sản ngắn hạn
Kế toán
tài sản ngắn hạn

$.1. KHÁI NIỆM TÀI SẢN NGẮN HẠN
Chuẩn
mực
01

Do
doanh nghiệp
kiểm soát

Kết hợp với tài sản khác để sản xuất
Để bán Hoặc trao đổi lấy tài sản khác

Nguồn lực

có khả
năng mang
lại lợi ích
kinh tế trong
tương lai.

Để thanh toán các khoản nợ phải trả
Để phân phối cho các chủ sỡ hữu
Vốn bằng tiền

- Bán hoặc sử dụng trong
một chu kì kinh doanh thông
thường của doanh nghiệp;
- hoặc nắm giữ cho mục đích
thương mại, sử dụng ngắn hạn,
dự kiến thu hồi, thanh toán trong
vòng 12 tháng

Các khoản
đầu tư tài chính ngắn hạn

Tài sản
ngắn hạn

Các khoản phải thu
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác

$.2. CÁC NGUYÊN TẮC CẦN TÔN
TRỌNG KHI HẠCH TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN
1. Tuân thủ các chuẩn mực
kế toán về xác định, đánh
giá giá trị, và phương pháp
kế toán đối với từng loại
tài sản.

Cuối năm tài chính, nếu giá trị thuần có
thể thực hiện được nhỏ hơn giá trị ghi sổ
kế toán thì được lập các khoản dự phòng

Khoản dự phòng không được ghi
giảm trực tiếp vào giá trị tài sản mà
phải phản ánh trên một TK riêng và được
phản ánh, xử lý theo quy định của
chuẩn mực kế toán có liên quan
2. Khoản đầu tư ngắn hạn,
nợ phải thu, hàng tồn kho
được đánh giá và phản ánh
trên TK theo nguyên tắc
Giá gốc

Khoản dự phòng được sử dụng để
điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản ngắn
hạn nhằm xác định giá trị thực hiện thuần
của các loại tài sản này trên Bảng CĐKT
cuối năm tài chính

$ 3. KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN

1. Kế toán vốn bằng tiền.
2. Kế toán Đầu tư tài chính ngắn hạn.
3. Kế toán Khoản phải thu.
4. Kế toán Hàng tồn kho.
5. Kế toán Chi phí sự nghiệp.

TÀI KHOẢN 11 – VỐN BẰNG TIỀN

Tài khoản 111 - Tiền mặt;
Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng;
Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển.

TÀI KHOẢN 12 - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

Tài khoản 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn khác;
Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư
ngắn hạn.

TÀI KHOẢN 13 - CÁC KHOẢN PHẢI THU

Tài khoàn 131 – Phải thu của khách hàng;
Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ;
Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ;
Tài khoản 138 – Phải thu khác;
Tài khoản 139 – Dự phòng phải thu khó đòi.

TÀI KHOẢN 14 – ỨNG TRƯỚC

Tài khoản 141 – Tạm ứng;
Tài khoản 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn;
Tà...
BÀI GIẢNG
BÀI GIẢNG
KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN
KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
(TANET sưu tầm -Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo)
(TANET sưu tầm -Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo)
Web:
Web:
www.tanet.vn
www.tanet.vn
Email:
Email:
QuangPN@tanet.vn
QuangPN@tanet.vn
slide kế toán vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide kế toán vốn bằng tiền - Người đăng: vysadoan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
slide kế toán vốn bằng tiền 9 10 999