Ktl-icon-tai-lieu

Slide tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hathithutrang-tm
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp
2.1 Chi phí của doanh nghiệp
2.2 Thu nhập của doanh nghiệp
2.3 Lợi nhuận của doanh nghiệp

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

1

2.1 Chi phí của DN
2.1.1 Khái niệm và kết cấu chi phí của DN
2.1.2 Chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm
2.1.3 Quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

2

2.1.1 Khái niệm và kết cấu chi phí của DN
* Khái niệm:
- Theo chuẩn mực kế toán:
Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các
giá trị lợi ích kinh tế bị giảm đi dưới hình thức giảm tài
sản hoặc tăng công nợ và dẫn đến làm giảm vốn chủ sở
hữu của doanh nghiệp.
- Theo cách hiểu thông thường:
Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của
các hao phí về các yếu tố có liên quan phục vụ cho hoạt
động KD của DN trong một khoảng thời gian nhất định.
ThS. Nguyễn Thanh Huyền

3

* Kết cấu chi phí:
 Chi phí kinh doanh: Là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh
phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong
một thời kỳ nhất định. Chi phí KD bao gồm chi phí kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ và chi phí tài chính.
 Chi phí khác: Là các chi phí phát sinh ngoài CP kinh
doanh có tính chất bất thường. Các khoản chi phí này bao
gồm:
 Giá trị tổn thất thực tế sau khi đã trừ đi các khoản: tiền
đền bù của người phạm lỗi, tiền bồi thường của các tổ
chức bảo hiểm và số đã được bù đắp từ quỹ dự phòng
tài chính.
 Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
 Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 Các chi phí bất thường khác…
ThS. Nguyễn Thanh Huyền

4

2.1.2 Chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm
2.1.2.1 Chi phí kinh doanh (CPKD)
* Khái niệm CPKD
* Phân loại CPKD
2.1.2.2 Giá thành sản phẩm (GTSP)
* Khái niệm
* Các loại giá thành
* Phương pháp xác định giá thành

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

5

2.1.2.1 Chi phí kinh doanh
* Khái niệm CPKD: Là toàn bộ các khoản chi phí
phát sinh phục vụ cho hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

6

* Phân loại CPKD
 Căn cứ vào nội dung kinh tế của các khoản chi phí phát
sinh:










Căn cứ vào chế độ quản lý tài chính hiện hành:







Chi phí nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương
Các khoản trích nộp theo quy định
Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài
Chi phí tài chính
Chi phí bằng tiền khác...
Giá vốn hàng bán
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý DN
Chi phí tài chính

Căn cứ vào tính chất biến đổi của chi phí :



Chi phí cố định
Chi phí biến ...
1ThS. Nguyễn Thanh Huyền
Chương 2
Chương 2
Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp
Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp
2.1 Chi phí của doanh nghiệp
2.1 Chi phí của doanh nghiệp
2.2 Thu nhập của doanh nghiệp
2.2 Thu nhập của doanh nghiệp
2.3 Lợi nhuận của doanh nghiệp
2.3 Lợi nhuận của doanh nghiệp
Slide tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide tài chính doanh nghiệp - Người đăng: hathithutrang-tm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Slide tài chính doanh nghiệp 9 10 777