Ktl-icon-tai-lieu

Slide thuế Môi trường

Được đăng lên bởi omaikay-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1287 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THUẾ MÔI TRƯỜNG

1.Đốitượngchịuthuế,nộpthuếmôitrường
Thuế môitrường:là khoản thu của ngân sách nhà nước, nhằm điều tiết các hoạt động có ảnh hưởng tới
môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Mục tiêu của thuế môi trường. Mục tiêu của thuế môi
trường là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước lấy từ người gây ô nhiễm và gây thiệt hại cho môi
trường để bù đắp cho các chi phí xã hội.
Thuếmôi trường có thể chia thành 2 loại:
-Thuếgián thu:Đánh vào giá trị hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.
-Thuếtrực thu:Đánh vào lượng chất thải độc hại với môi trường do cơ sở sản xuất gây ra.

1.Đốitượngchịuthuế,nộpthuếmôitrường
a.Đốitượngchiuthuế
Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:
-Xăng, trừ etanol;
-Nhiênliệu bay;
-Dầu diezel;
-Dầu hỏa;
-Dầu mazut;
-Dầunhờn;
-Mỡ nhờn.

1.Đốitượngchịuthuế,nộpthuếmôitrường
Thanđá, bao gồm:
-Thannâu;
-Than an-tra-xít (antraxit);
-Than mỡ;
-Than đá khác.

1.Đốitượngchịuthuế,nộpthuếmôitrường
Cácloạikhác
-Dungdịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC).
-Túini lông thuộc diện chịu thuế.
-Thuốcdiệt cỏthuộcloại hạn chế sử dụng.
-Thuốctrừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng.
-Thuốcbảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng.
-Thuốckhử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng.
-Trườnghợp xét thấy cần thiết phải bổ sung đối tượng chịu thuế khác cho phù hợp với từng thời kỳ
thì Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quy định.

1.Đốitượngchịuthuế,nộpthuếmôitrường
b.Đốitượngkhôngchịuthuế
1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luậtthuếmôitrườngkhông thuộc đối tượng chịu thuế
bảo vệ môi trường.
2. Hàng hóa quy định tại Điều 3 của Luậtthuếmôitrườngkhông chịu thuế bảo vệ môi trường
trong các trường hợp sau:

1.Đốitượngchịuthuế,nộpthuếmôitrường
 Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy
định của pháp luật, bao gồm hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu
qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ
tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam; hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ
sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc thỏa thuận giữa
cơ quan, người đại diện được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài ủy quyền theo quy
định của pháp luật;

1.Đốitượngchịuthuế,nộpthuếmôitrường

 b) Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật;
 c) Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất
khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng h...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide thuế Môi trường - Người đăng: omaikay-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Slide thuế Môi trường 9 10 521