Ktl-icon-tai-lieu

Sở giao dịch chứng khoán và Thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Lưu Trung Dũng
Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn đâu tư
Công ty Chứng khoán VNDirect

Nội dung
1.Giới thiệu chung về công ty chứng khoán:
-

Khái niệm/vai trò
Lĩnh vực hoạt động
Mô hình tổ chức
Điều kiện thành lập

2. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán

Lưu Trung Dũng

Mục đích
Hiểu về tổ chức và hoạt động của công ty chứng
khoán
Giúp lựa chọn/hoặc xây dựng công ty chứng
khoán

Lưu Trung Dũng

1.1 Khái niệm
Công ty chứng khoán = Tổ chức kinh doanh một, một số
hay toàn bộ các hoạt động sau:
Môi giới chứng khoán
Tự doanh chứng khoán
Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Tư vấn đầu tư chứng khoán

Lưu Trung Dũng

1.2 Lĩnh vực hoạt động

Môi giới
Tự doanh
Bảo lãnh phát hành
Tư vấn đầu tư
------Tư vấn tài chính doanh nghiệp
Lưu ký
------Quản lý danh mục đầu tư

Lưu Trung Dũng

CII

CII (79.5000, 83.0000, 83.0000, 83.0000, +3.50000)
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
18
2006

29

5
June

12

19

Lưu Trung Dũng

26

3
10
July

17

24

31 7
August

14

21

28

5 11 18
September

25

2
9
October

16

23

30 6
13
November

20

27

4
11 18
December

25

2 8
2007

15

22

29

5
12
February

19

Để phòng ngừa VIRUS
Anh, chị cần file bài giảng,
xin vui lòng liên hệ qua email để nhận

Xin trân trọng cảm ơn!

Lưu Trung Dũng
Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư
Công ty Chứng khoán VNdirect
100 Lò Đúc, Hà Nội.
Tel. 04-972 4568, Mobile: 091 331 58 54
Email: dung.luu@vndirect.com.vn
Website: 
Lưu Trung Dũng

...
CHUYÊN Đ
CÔNG TY CH NG KHOÁN
L u Trung Dũngư
Giám đ c Nghiên c u và T v n đâu t ư ư
Công ty Ch ng khoán VNDirect
Sở giao dịch chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sở giao dịch chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sở giao dịch chứng khoán và Thị trường chứng khoán 9 10 403