Ktl-icon-tai-lieu

Sở HNX và HOSE

Được đăng lên bởi minhhao-vinhomes
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Giới thiệu khái quát
1.1. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở GDCK Hà Nội tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(TTGDCKHN) được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày
11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ là đơn vị sự nghiệp có thu, được chuyển đổi
thành Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TT, ngày 02/01/2009 của
Thủ tướng chính phủ.
Theo các Quyết định trên Sở GDCK Hà Nội là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước,
được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có tư cách
pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ tại
Kho bạc Nhà nước và các NHTM trong và ngoài nước; là đơn vị hạch toán độc lập, tự
chủ về tài chính, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm
toán và có nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật; hoạt động theo Luật Chứng
khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định
khác của pháp luật có liên quan.
Hình thức sở hữu: Hình thức sở hữu nhà nước (Nhà nước nắm giữ 100% vốn cổ phần)
Tên gọi đầy đủ: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Stock Exchange
Tên viết tắt: HNX
Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng.
1.2. Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
Sở Giao dich Chưng khoan TP. Hô Chi Minh (SGDCK TP.HCM), tiên thân la Trung
tâm giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, đươc chuyển đổi theo Quyết định
599/QĐ-TTg ngay 11/05/2007 cua Thủ tướng Chính phủ.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại 45-47 Bến Chương
Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được chính thức khánh thành ngày 20 tháng
7 năm 2000, và các giao dịch bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 năm 2000. Từ khi thành lập
đến ngày 7 tháng 8 năm 2007, nó mang tên Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh (HOSTC). Từ ngày 8 tháng 8 năm 2007, HOSTC mới được đổi tên

thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Tổng giám đốc
hiện nay của Sở là ông Trần Đắc Sinh.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước,
được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động
theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán và
các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Hình thức sở hữu: Hình thức sở hữu Nhà nước
Tên gọi đầy đủ:Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch quốc tế:Hochiminh Stock Exchange
Tên viết tắt: HOSE. Tên website của sở này là HSX
() ( H – Ho Chi Minh, S - Stock, X - do có cách phát âm giống từ Ex n...
1. Giới thiệu khái quát
1.1. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở GDCK Nội tiền thân Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Nội
(TTGDCKHN) được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày
11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ đơn vị sự nghiệp thu, được chuyển đổi
thành Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TT, ngày 02/01/2009 của
Thủ tướng chính phủ.
Theo các Quyết định trên S GDCK Nội pháp nhân thuộc s hữu Nhà ớc,
được tổ chức theo hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cách
pháp nhân, con dấu riêng; được mở i khoản bằng Việt Nam đồng ngoại tệ tại
Kho bạc Nhà nước các NHTM trong ngoài nước; đơn vị hạch toán độc lập, tự
chủ về tài chính, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo o thống kê, kế toán, kiểm
toán nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật; hoạt động theo Luật Chứng
khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán các quy định
khác của pháp luật có liên quan.
Hình thức sở hữu: Hình thức sở hữu nhà nước (Nhà nước nắm giữ 100% vốn cổ phần)
Tên gọi đầy đủ: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Stock Exchange
Tên viết tắt: HNX
Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng.
1.2. Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
Sở Giao dich Chưng khoan TP. Chi Minh (SGDCK TP.HCM), tiên thân la Trung
tâm giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, đươc chuyển đổi theo Quyết định
599/QĐ-TTg ngay 11/05/2007 cua Thủ tướng Chính phủ.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại 45-47 Bến Chương
Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được chính thức khánh thành ngày 20 tháng
7 năm 2000, các giao dịch bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 năm 2000. Từ khi thành lập
đến ngày 7 tháng 8 năm 2007, mang tên Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh (HOSTC). Từ ngày 8 tháng 8 năm 2007, HOSTC mới được đổi tên
Sở HNX và HOSE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sở HNX và HOSE - Người đăng: minhhao-vinhomes
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Sở HNX và HOSE 9 10 258