Ktl-icon-tai-lieu

Số liệu về tài chính Vinamik

Được đăng lên bởi licuti01-yahoo-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 
 
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

PHÒNG PHÂN TÍCH
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG

Tháng 2/2009

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK
KHUYẾN NGHỊ: NẮM GIỮ

NỘI DUNG CHÍNH

ƒ Thị trường sữa Việt Nam có khả năng duy trì mức tăng trưởng bình
quân 10%/năm trong giai đoạn 2008-2010. Mức tiêu thụ sữa và các sản
phẩm từ sữa bình quân đầu người tại Việt Nam hiện đang ở mức rất thấp
(11,2 kg/người/năm so với mức bình quân 62 kg/người/năm của Châu Á
và 96 kg/người/năm của thế giới). Cùng với việc thu nhập bình quân đầu
người đang tăng lên hàng năm và thói quen tiêu thụ sữa được hình thành,
thị trường sữa Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng khá tốt trong tương lai.
ƒ Vinamilk – Công ty sữa lớn nhất Việt Nam, hiện chiếm khoảng 38% thị
phần. Vinamilk đã duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu trong nước ở
mức cao với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 21,2%/năm trong giai đoạn 20042008. Với những lợi thế về năng lực cạnh tranh hiện tại, Vinamilk có khả
năng duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu nội địa cao hơn mức tăng
trưởng bình quân của thị trường sữa trong nước trong thời gian tới.
ƒ Lợi nhuận biên tăng dần và đang được duy trì ở mức cao. Lợi nhuận
biên của Vinamilk đã tăng đáng kể từ mức 24,3% năm 2006 lên mức
31,7% năm 2008. Mặc dù năm 2008 giá nguyên liệu tăng đột biến, tuy
nhiên với khả năng quản trị tốt và lợi thế thị trường, Vinamilk vẫn duy
trì được biên lợi nhuận ở mức cao và có khả năng tiếp tục duy trì biên
lợi nhuận ở mức cao trong thời gian tới.

Giá tham khảo:
Giá thị trường:
Giá cao nhất 52 tuần
Giá thấp nhất 52 tuần

98.700
76.000
133.360
66.310

THÔNG TIN CỔ PHẦN
Sàn giao dịch:
HOSE
Số lượng Cổ phần:
175.276.000
Giá trị vốn hóa (tỷ VND)
13.847
EPS
7.015
Giá trị sổ sách
10.084
THÔNG TIN SỞ HỮU
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu Nhà nước
Cổ đông khác

44,6%
47,6%
7,9%

ĐỒ THỊ GIÁ

ƒ Rủi ro đầu tư tài chính. Vinamilk tham gia đầu tư khoảng 571 tỷ vào cổ
phiếu. Các khoản đầu tư này chủ yếu được giải ngân trong năm 2006 và
năm 2007. Với diễn biến bất lợi của thị trường tài chính như hiện nay,
hoạt động đầu tư tài chính của Vinamilk có thể đang tiềm ẩn những rủi ro
nhất định. Tính đến 31/12/2008 Vinamilk đã trích lập dự phòng rủi ro đầu
tư tài chính 127,9 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng giá trị danh mục đầu tư.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế
ROA
ROE
P/E
P/B

2005
3,898
2,155
5,639
605
15.53%
28.10%
19.96
5.61

2006
3,609
2,670
6,619
732
20.27%
27.40%
16.52
4.53

2007
5,424
4,224
6,648
963
17.76%
22.80%
13.83
3.15
...
Đọc k khuyến ngh ti trang cui báo cáo phân tích này
PHÒNG PHÂN TÍCH
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG
Tháng 2/2009
CÔNG TY C PHN CHNG KHOÁN BO VI
T
CÔNG TY C PHN SA VIT NAM - VINAMILK
NI DUNG CHÍNH
KHUYN NGH: NM GI
Th trường sa Vit Nam có kh năng duy trì mc tăng trưởng bình
quân 10%/năm trong giai đon 2008-2010. Mc tiêu th sa và các sn
phm t sa bình quân đầu người ti Vit Nam hin đang mc rt thp
(11,2 kg/người/năm so vi mc bình quân 62 kg/người/năm ca Châu Á
và 96 kg/người/năm ca thế gii). Cùng vi vic thu nhp bình quân đầu
người
đang tăng lên hàng năm và thói quen tiêu th sa được hình thành,
th trường sa Vit Nam có tim năng tăng trưởng khá tt trong tương lai.
Vinamilk – Công ty sa ln nht Vit Nam, hin chiếm khong 38% th
phn. Vinamilk đã duy trì đưc tc độ tăng trưởng doanh thu trong nước
mc cao vi t l tăng trưởng bình quân 21,2%/năm trong giai đon 2004-
2008. Vi nhng li thế v năng lc cnh tranh hin ti, Vinamilk có kh
năng duy trì tc độ tăng trưởng doanh thu ni địa cao hơn mc t
ăng
trưởng bình quân ca th trường sa trong nước trong thi gian ti.
Li nhun biên tăng dn và đang được duy t mc cao. Li nhun
biên ca Vinamilk đã tăng đáng k t mc 24,3% năm 2006 lên mc
31,7% năm 2008. Mc dù năm 2008 giá nguyên liu tăng đột biến, tuy
nhiên vi kh năng qun tr tt và li thế th trường, Vinamilk vn duy
trì
được biên li nhun mc cao và có kh năng tiếp tc duy trì biên
li nhun mc cao trong thi gian ti.
Ri ro đầu tư tài chính. Vinamilk tham gia đầu tư khong 571 t vào c
phiếu. Các khon đầu tư này ch yếu được gii ngân trong năm 2006 và
năm 2007. Vi din biến bt li ca th trường tài chính như hin nay,
hot động đầu tư tài chính ca Vinamilk có th đang tim n nhng ri ro
nht định. Tính đến 31/12/2008 Vinamilk đã trích lp d phòng ri ro đầu
t
ư tài chính 127,9 t đồng, chiếm 22,3% tng giá tr danh mc đầu tư.
Giá tham kho:
98.700
Giá th trường: 76.000
Giá cao nht 52 tun 133.360
Giá thp nht 52 tun 66.310
THÔNG TIN C PHN
Sàn giao dch: HOSE
S lượng C phn: 175.276.000
Giá tr vn hóa (t VND) 13.847
EPS 7.015
Giá tr s sách 10.084
THÔNG TIN S HU
S hu nước ngoài 44,6%
S hu Nhà nước 47,6%
C đông khác 7,9%
ĐỒ TH GIÁ
THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BN
2005 2006 2007 2008 2009F 2010F
Tng tài sn 3,898 3,609 5,424 5,933 6,810 7,565
Vn ch s hu 2,155 2,670 4,224 4,421 5,240 6,071
Doanh thu thun 5,639 6,619 6,648 8,208 9,409 10,635
Li nhun sau thuế 605 732 963 1,230 1,241 1,442
ROA 15.53% 20.27% 17.76% 20.70% 18.20% 19.04%
ROE 28.10% 27.40% 22.80% 27.81% 23.68% 23.75%
P/E 19.96 16.52 13.83 10.83 10.73 9.24
P/B 5.61 4.53 3.15 3.01 2.54 2.19
Ngun: Vinamilk, BVSC
Số liệu về tài chính Vinamik - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Số liệu về tài chính Vinamik - Người đăng: licuti01-yahoo-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Số liệu về tài chính Vinamik 9 10 959