Ktl-icon-tai-lieu

So sánh các công cụ của Chính sách tiền tệ

Được đăng lên bởi yunqi-318
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 2 lần
So sánh các công cụ: dự trữ bắt buộc, tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở (trên
các khía cạnh: tính linh hoạt, chủ động, khả năng đảo ngược tình thế, tốc độ thực
hiện)
Công cụ

Dự trữ bắt buộc

Tái chiết khấu

Nghiệp vụ thị
trường mở

Tính linh hoạt của
nó không cao vì
việc tổ chức thực
hiện nó rất chậm,
phức tạp, tốn kém
và nó có thể ảnh
hưởng không tốt
tới hoạt động kinh
doanh của các
NHTM.

Tính linh hoạt tương đối
cao.

Tính linh hoạt cao,
chính xác có thể
được sử dụng ở
bất kì mức độ nào.

Chủ động

Là công cụ mang
nặng tính quản lý
Nhà nước nên
giúp NHTW chủ
động trong việc
điều chỉnh lượng
tiền cung ứng và
tác động của nó
cũng rất mạnh.

NHTW thường bị động
trong việc điều tiết lượng
tiền cung ứng. NHTWchỉ
có thể thay đổi lãi suất
chiết khấu nhưng
không thể bắt các
NHTM đến vay chiết
khấu ở NHTW.

NHTW có chể chủ
động tiến hành mà
không cần phải
phụ thuộc vào nhu
cầu của các NH
trung gian.

Khả năng
đảo ngược
tình thế

Khó có khả năng
đảo ngược tình
thế vì chỉ cần thay
đổi một lượng
nhỏ tỷ lệ dự trữ
bắt buộc là ảnh
hưởng tới một
lượng rất lớn mức
cung tiền.

vì khối lượng
chứng khoán mua (
bán ) tỷ lệ với qui
mô lượng tiền
cung ứng cần điều
chỉnh, ít tốn kém
về chi phí , dễ đảo
ngược tình thế

Tốc độ thực
hiện

Tốc độ thực hiện
chậm do khó khăn
cho cac NHTM khi
áp dụng

Có thể hoàn thành
nhanh chóng
không gây chậm
trễ về mặt hành
chính.

Khía cạnh
Tính linh
hoạt

...
So sánh các công c: d tr bt buc, tái chiết khu, nghip v th trường m (trên
các khía cnh: tính linh hot, ch động, kh năng đảo ngưc tình thế, tốc độ thc
hin)
Công c
Khía cnh
D tr bt buc
Tái chiết khu
Nghip v th
trường m
Tính linh
hot
Tính linh hot ca
nó không cao vì
vic t chc thc
hin nó rt chm,
phc tp, tn kém
và nó có th nh
ng không tt
ti hoạt động kinh
doanh ca các
NHTM.
Tính linh hot tương đối
cao.
Tính linh hot cao,
chính xác có th
đưc s dng
bt kì mức độ nào.
Ch động
Là công c mang
nng tính qun lý
Nhà nước nên
giúp NHTW ch
động trong vic
điu chỉnh lượng
tin cung ng và
tác động ca nó
cũng rất mnh.
NHTW thường b động
trong việc điều tiết lượng
tin cung ng. NHTWch
có th thay đi lãi sut
chiết khu nhưng
không th bt các
NHTM đến vay chiết
khu NHTW.
NHTW có ch ch
động tiến hành
không cn phi
ph thuc vào nhu
cu ca các NH
trung gian.
Kh năng
đảo ngược
tình thế
Khó có kh năng
đảo ngược tình
thế vì ch cn thay
đổi một lượng
nh t l d tr
bt buc là nh
ng ti mt
ng rt ln mc
cung tin.
vì khối lượng
chng khoán mua (
bán ) t l vi qui
mô lượng tin
cung ng cần điều
chnh, ít tn kém
v chi phí , d đảo
ngược tình thế
Tốc độ thc
hin
Tốc độ thc hin
chậm do khó khăn
cho cac NHTM khi
áp dng
Có th hoàn thành
nhanh chóng
không gây chm
tr v mt hành
chính.
So sánh các công cụ của Chính sách tiền tệ - Trang 2
So sánh các công cụ của Chính sách tiền tệ - Người đăng: yunqi-318
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
So sánh các công cụ của Chính sách tiền tệ 9 10 753