Ktl-icon-tai-lieu

SO SÁNH QUY TRÌNH TÍN DỤNG CỦA 4 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi Do Trung Tin
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 15405 lần   |   Lượt tải: 111 lần
SO SÁNH QUY TRÌNH TÍN DỤNG
CỦA 4 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC
Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank

So sánh qui trình tín dụng của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV,
Vietcombank, Vietinbank
I-

Cơ sở lý thuyết chung
1.1.

Qui trình tín dụng
Qui trình tín dụng là tổng hợp các nguyên tắc, qui định của ngân hàng
trong việc cấp tín dụng. Trong đó xây dựng các bước đi cụ thể theo một
trình tự nhất định kể từ khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp tín dụng đến khi
chấm dứt quan hệ tín dụng. Đó là quá trình đòng bộ, có tính chất liên
hoàn, theo trình tự nhất định và có quan hệ chặt chẽ và gắn bó với nhau.
Qui trình tín dụng thường có 6 bước là: lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín
dụng, quyết định tín dụng, giải ngân, giám sát và thu nợ và thanh lý khi
hợp đồng tín dụng kết thúc

1.2.

Ý nghĩa của thiết lập qui tình tín dụng
• Qui tình tín dụng làm cơ sở cho việc xây dựng một mô hình tổ chức
thích hợp cho ngân hàng. Trong đó nhiệm vụ các phòng ban, đơn vị
chức năng được xác định rõ ràng công việc liên quan cho hoạt động
cho vay từ đó là cơ sở cho việc phân công phân nhiệm ở từng vị trí.
Việc quản trị nhân sự ở ngân hàng cũng được điều chỉnh cho hợp lý
và hiệu quả
• Ngân hàng có thể thiết lập các thủ tục hành chính cho phù hợp các
qui định của luật pháp và đảm bảo mục tiêu an toàn kinh doanh. Các
thủ tục phải phù hợp với từng nhóm khách hàng, từng loại cho vay
cũng như kỹ thuật tín dụng nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cần
thiết, nhưng không gây phiền hà cho khách hàng cũng như tiết kiệm
thời gian cho cả hai bên
• Qui trình tín dụng là quy phạm nghiệp vụ bắt buộc trong nội bộ một
ngân hàng và thường được in thành văn bản hoặc sổ tay hướng dẫn
việc thực hiện thống nhất những nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng.
Nhờ đó các nhân viên biết được trách nhiệm cần thực hiện ở vị trí
của mình, mối quan hệ với các đồng nghiệp khác… để từ đó có thái
độ làm việc đúng mực, thích hợp cho công việc.

• Qui trình tín dụng còn là cơ sở để kiểm soát tiến trình cấp tín dụng
cho phù hợp với thực tiễn. Thông qua kiểm soát thực hiện qui tình
tín dụng, nhà quản trị ngân hàng nhanh chóng xác định những khâu,
những công việc cần điều chỉnh cũng như hướng đào tạo và phân
công tương lai nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong việc ra quyết định tín
dụng. Ngoài ra, với việc kiểm soát tiến trình thực hiện qui trình,
ngân hàng còn kịp thời phát hiện những thủ tục không còn phù hợp
trong chính sách tín dụng cũng như bản thân qui trình. Từ đó sẽ có
những thay đổi để tăng cường giám sát quá trình...
SO SÁNH QUY TRÌNH TÍN DỤNG
CỦA 4 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC
Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank
SO SÁNH QUY TRÌNH TÍN DỤNG CỦA 4 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SO SÁNH QUY TRÌNH TÍN DỤNG CỦA 4 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC - Người đăng: Do Trung Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
SO SÁNH QUY TRÌNH TÍN DỤNG CỦA 4 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC 9 10 645