Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay tín dụng ngân hàng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..........................................................................................16
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ...........................................................................................17
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG..............................................................................23
1. Mục ñích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng (STTD) Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT VN) ......................23
2. Cấu trúc Sổ tay Tín dụng .......................................................................................23
3. Phạm vi áp dụng......................................................................................................24
4. Tổ chức thực hiện....................................................................................................24
5. Hướng dẫn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa..............................................................24
PHỤ LỤC 1A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ ...............................................26
CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG ......................31
1. Giới thiệu chung......................................................................................................31
2. Nguyên tắc tổ chức hoạt ñộng tín dụng ................................................................32
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng ..............................................................32
3.1. Cơ cấu tổ chức khung ........................................................................................32
3.2. Chức năng nhiệm vụ ..........................................................................................33
4. Phụ lục......................................................................................................................44
PHỤ LỤC 2A SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG ....................................44
PHỤ LỤC 2B. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN
DỤNG .......................................................................................................................45
CHƯƠNG III. PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG ...................47
1. Mục ñích ..................................................................................................................48
2. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng ........................................48
3. Quyền phán quyết của các cấp thẩm quyền .........................................................49
3...
MC LC
S tay Tín dng Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam
CTF Ltd.
1
MC LC
DANH MC T VIT TT ..........................................................................................16
GII THÍCH THUT NG...........................................................................................17
CHƯƠNG I. GII THIU CHUNG..............................................................................23
1. Mc ñích và ý nghĩa ca S tay Tín dng (STTD) Ngân hàng Nông
nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam (NHNo & PTNT VN)......................23
2. Cu trúc S tay Tín dng.......................................................................................23
3. Phm vi áp dng......................................................................................................24
4. T chc thc hin....................................................................................................24
5. Hướng dn cp nht, b sung, chnh sa..............................................................24
PH LC 1A. DANH MC VĂN BN PHÁP LÝ ...............................................26
CHƯƠNG II. CƠ CU T CHC B MÁY QUÁN LÝ TÍN DNG......................31
1. Gii thiu chung......................................................................................................31
2. Nguyên tc t chc hot ñộng tín dng ................................................................32
3. Cơ cu t chc b máy qun lý tín dng ..............................................................32
3.1. Cơ cu t chc khung ........................................................................................32
3.2. Chc năng nhim v..........................................................................................33
4. Ph lc......................................................................................................................44
PH LC 2A SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DNG CHUNG ....................................44
PH LC 2B. SƠ ĐỒ CƠ CU T CHC B MÁY QUN LÝ TÍN
DNG.......................................................................................................................45
CHƯƠNG III. PHÂN CP THM QUYN PHÊ DUYT TÍN DNG...................47
1. Mc ñích ..................................................................................................................48
2. Nguyên tc phân cp thm quyn phê duyt tín dng ........................................48
3. Quyn phán quyết ca các cp thm quyn.........................................................49
3.1. Tng Giám ñốc NHNo & PTNT VN.................................................................49
3.2. Giám ñốc Chi nhánh NHNo & PTNT VN.........................................................49
3.3. Biu phân cp thm quyn phê duyt hn mc cho mt khách hàng................50
4. Quy trình phê duyt mt giao dch tín dng (cho vay hoc bo lãnh)...............52
4.1. Quy trình phê duyt ...........................................................................................52
4.2. Thi gian thm ñịnh/tái thm ñịnh và quyết ñịnh cho vay ................................54
Sổ tay tín dụng ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay tín dụng ngân hàng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sổ tay tín dụng ngân hàng 9 10 991