Ktl-icon-tai-lieu

sổ tay tín dụng ngân hàng

Được đăng lên bởi tran-hoang-minh
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 5688 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1

MỤC LỤC

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................................. 15
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ ............................................................................................... 16
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................... 21
1. Mục ñích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng (STTD) NH A Việt Nam (NH A) ................ 21
2. Cấu trúc Sổ tay Tín dụng................................................................................................... 21
3. Phạm vi áp dụng ................................................................................................................. 21
4. Tổ chức thực hiện ............................................................................................................... 22
5. Hướng dẫn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa ......................................................................... 22
PHỤ LỤC 1A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ ........................................................... 23
CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG ................................ 28
1. Giới thiệu chung ................................................................................................................. 28
2. Nguyên tắc tổ chức hoạt ñộng tín dụng ............................................................................ 28
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng .......................................................................... 29
3.1. Cơ cấu tổ chức khung .................................................................................................... 29
3.2. Chức năng nhiệm vụ ..................................................................................................... 29
4. Phụ lục ................................................................................................................................. 38
PHỤ LỤC 2A SƠ ðỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG ................................................ 38
PHỤ LỤC 2B. SƠ ðỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN DỤNG ............... 38
CHƯƠNG III. PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG ............................. 41
1. Mục ñích .............................................................................................................................. 42
2. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng .................................................... 42
3. Quyền phán quyết của các cấp thẩm quyền.....
MỤC LỤC
SỔ TAY TÍN DỤNG – NDTD ST
caohockinhte.info
1
1
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
.............................................................................................. 15
GIẢI THÍCH THUẬT NG
............................................................................................... 16
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG
................................................................................... 21
1. Mục ñích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng (STTD) NH A Việt Nam (NH A) ................ 21
2. Cấu trúc Sổ tay Tín dụng................................................................................................... 21
3. Phạm vi áp dụng ................................................................................................................. 21
4. Tổ chức thực hiện ............................................................................................................... 22
5. Hướng dẫn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa ......................................................................... 22
PHỤ LỤC 1A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ ........................................................... 23
CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG
................................ 28
1. Giới thiệu chung ................................................................................................................. 28
2. Nguyên tắc tổ chức hoạt ñộng tín dụng ............................................................................ 28
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng .......................................................................... 29
3.1. Cơ cấu tổ chức khung .................................................................................................... 29
3.2. Chức năng nhiệm vụ ..................................................................................................... 29
4. Phụ lục ................................................................................................................................. 38
PHỤ LỤC 2A SƠ ðỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG ................................................ 38
PHỤ LỤC 2B. SƠ ðỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN DỤNG ............... 38
CHƯƠNG III. PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG
............................. 41
1. Mục ñích .............................................................................................................................. 42
2. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng .................................................... 42
3. Quyền phán quyết của các cấp thẩm quyền ..................................................................... 42
3.1. Tổng Giám ñốc NH A ................................................................................................... 43
3.2. Giám ñốc Chi nhánh NH A ........................................................................................... 43
3.3. Biểu phân cấp thẩm quyền phê duyệt hạn mức cho một khách hàng ............................ 44
4. Quy trình phê duyệt một giao dịch tín dụng (cho vay hoặc bảo lãnh) ........................... 46
4.1. Quy trình phê duyệt ....................................................................................................... 46
4.2. Thời gian thẩm ñịnh/tái thẩm ñịnh và quyết ñịnh cho vay ............................................ 48
5. Xây dựng và phân bổ hạn mức tập trung tín dụng ......................................................... 48
5.1. Nguyên tắc .................................................................................................................... 48
sổ tay tín dụng ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sổ tay tín dụng ngân hàng - Người đăng: tran-hoang-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
sổ tay tín dụng ngân hàng 9 10 999