Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay tín dụng vietinbank

Được đăng lên bởi Minh Sơn
Số trang: 285 trang   |   Lượt xem: 11238 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN DỤNG VÀ PHÂN CẤP THẨM
QUYỀN PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng
1.1. Khái niệm:
Bộ máy quản lý tín dụng là một cơ cấu bao gồm các nhân sự, đơn vị có liên quan đến
quá trình ra quyết định tín dụng với những chức năng, nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phân
chia, nhóm và phối hợp hoạt động của các nhân sự, đơn vị đó.
1.2. Mục đích, yêu cầu
Mục đích cơ bản của việc xây dựng bộ máy quản lý tín dụng là tối ưu hóa việc phối
hợp và sử dụng các nguồn lực (nhân sự, tài chính, thông tin…) tại mọi cấp độ của Ngân
hàng Công thương để đạt được những mục tiêu hoạt động đã đề ra.
Để đạt được mục đích trên, bộ máy quản lý tín dụng phải đáp ứng được các yêu cầu
sau:
-

Được tổ chức phù hợp với: (i) đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công
thương; (ii) chiến lược tín dụng đã xây dựng và (iii) hướng tới các thông lệ quốc tế tốt
nhất.

-

Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân trong quy trình ra quyết
định cấp và quản lý tín dụng, đảm bảo không có trùng lắp hoặc nhầm lẫn về chức
năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động, các mối quan hệ báo cáo và nguồn thông tin.

-

Phối hợp và giám sát hiệu quả hoạt động của các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện
các mục tiêu chiến lược của NHCT Việt Nam.

-

Có tính ổn định cao trong dài hạn, đồng thời có thể được thay đổi để thích ứng với
những thay đổi về môi trường kinh doanh trong từng thời kỳ.

1.3. Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý tín dụng
Bộ máy quản lý tín dụng của Ngân hà ng công thương được xây dựng theo các
nguyên tắc cơ bản sau:
-

Kết hợp tập trung hóa và phi tập trung hóa:

(i) Tập trung hóa về chính sách, nguyên tắc điều hành tín dụng, lãi suất; đảm bảo các
cơ chế, quy định, quy trình nghiệp vụ tín dụng được áp dụng thống nhất trong toàn bộ các
đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Công thương.
(ii) Phi tập trung hóa về thẩm quyền quyết định tín dụng thông qua phân cấp của Hội
đồng quản trị cho các cấp có thẩm quyền trong hệ thống NHCT, cơ chế ủy quyền của
Tổng giám đốc cho Trưởng phòng, ban Trụ sở chính và Giám đốc chi nhánh, ủy quyền
của Giám đốc chi nhánh cho các phòng giao dịch, điểm giao dịch.
-

Chuyên môn hóa theo cấp bậc hoạt động và chức năng, nhiệm vụ:
+ Theo chiều dọc: (i) Trụ sở chính chịu trách nhiệm chính về hoạch định chiến lược
kinh doanh, xây dựng cơ chế tín dụng, quản lý hoạt động tín dụng tại chi nhánh,
nâng thẩm quyền phán quyết tín dụng đối với trường hợp vượt thẩm quyền phán
1

quyết của chi nhánh, giám sát tổng thể danh m...
1
CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN DỤNG VÀ PHÂN CẤP THẨM
QUYỀN PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng
1.1. Khái niệm:
Bộ y quản tín dụng một cơ cấu bao gồm các nhân sự, đơn vị liên quan đến
quá trình ra quyết định tín dụng với những chức năng, nhiệm vụ cụ thể chế phân
chia, nhóm và phối hợp hoạt động của các nhân sự, đơn vị đó.
1.2. Mục đích, yêu cầu
Mục đích bản của việc xây dựng bộ máy quản tín dụng tối ưu hóa việc phối
hợp sử dụng các nguồn lực (nhân sự, tài chính, thông tin…) tại mọi cấp độ của Ngân
hàng Công thương để đạt được những mục tiêu hoạt động đã đề ra.
Để đạt được mục đích trên, bộ máy quản tín dụng phải đáp ứng được các yêu cầu
sau:
- Được tổ chức phù hợp với: (i) đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công
thương; (ii) chiến lược tín dụng đã y dựng và (iii) hướng ti các thông l quc tế tt
nht.
- Phân định trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, nhân trong quy trình ra quyết
định cấp quản tín dụng, đảm bảo không trùng lắp hoặc nhầm lẫn về chức
năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động, các mối quan hệ báo cáo và nguồn thông tin.
- Phối hợp giám sát hiệu quả hoạt động của các đơn vị, nhân trong việc thực hiện
các mục tiêu chiến lược của NHCT Việt Nam.
- tính ổn định cao trong dài hn, đồng thời thể được thay đổi để thích ng với
những thay đổi về môi trường kinh doanh trong tng thi k.
1.3. Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý tín dụng
Bộ máy quản tín dụng của Ngân ng công thương được xây dựng theo các
nguyên tắc cơ bản sau:
- Kết hợp tập trung hóa và phi tập trung hóa:
(i) Tập trung hóa về chính sách, nguyên tắc điều hành tín dụng, lãi suất; đảm bảo các
cơ chế, quy định, quy trình nghiệp vụ tín dụng được áp dụng thống nhất trong toàn bộ các
đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Công thương.
(ii) Phi tập trung hóa về thẩm quyền quyết định tín dụng thông qua phân cp ca Hi
đồng qun tr cho các cp có thm quyn trong h thng NHCT, chế ủy quyền của
Tổng giám đốc cho Trưởng phòng, ban Trụ sở chính và Giám đốc chi nhánh, y quyền
của Giám đốc chi nhánh cho các phòng giao dịch, điểm giao dịch.
- Chuyên môn hóa theo cấp bậc hoạt động và chức năng, nhiệm vụ:
+ Theo chiều dọc: (i) Trụ sở chính chịu trách nhiệm chính về hoạch định chiến ợc
kinh doanh, y dựng chế tín dụng, quản hoạt động tín dụng tại chi nhánh,
nâng thẩm quyền phán quyết tín dng đối vi trường hp vượt thm quyn phán
Sổ tay tín dụng vietinbank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay tín dụng vietinbank - Người đăng: Minh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
285 Vietnamese
Sổ tay tín dụng vietinbank 9 10 382