Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán: Bằng chứng tại Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyen Tuan Anh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thị Trường Chứng Khoán & Các Yếu Tố Tác Động

Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường
chứng khoán: Bằng chứng tại Việt Nam
Dương Ngọc Mai Phương, Vũ Thị Phương Anh
Đỗ Thị Trúc Đào & Nguyễn Hữu Tuấn

Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM
Nhận bài: 19/09/2015 – Duyệt đăng: 26/10/2015

N

ghiên cứu này xem xét ảnh hưởng chính sách tiền tệ (CSTT) đến
thị trường chứng khoán (TTCK)ở VN. Nghiên cứu sử dụng mô
hình Structural Vector Autoregressive (SVAR) với các biến gồm
lãi suất chính sách của Mỹ đại diện cho các cú sốc ngoại sinh, biến sản lượng
công nghiệp, lạm phát, cung tiền, lãi suất và giá chứng khoán đại diện cho nền
kinh tế trong nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy TTCK chịu ảnh hưởng lớn từ
cú sốc CSTT. Cú sốc thắt chặt (mở rộng) của CSTT làm cho TTCK suy giảm
(tăng trưởng) tương ứng. Nghiên cứu cũng tìm thấy sản lượng tăng khi có cú
sốc tăng của TTCK.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ, thị trường chứng khoán, Tobin’s Q,
SVAR.

1. Giới thiệu

Mối quan hệ giữa chính sách
tiền tệ (CSTT) và thị trường chứng
khoán (TTCK) ngày càng được
nhiều nhà đầu tư, nhà nghiên cứu
và cơ quan hoạch định chính sách
quan tâm. Bởi vì CSTT có các
công cụ quan trọng tác động vào
nền kinh tế nhằm kiểm soát giá cả
và ổn định kinh tế vĩ mô bao hàm
cả TTCK. Mishkin (1996) là một
trong những nhà kinh tế đầu tiên
có những nghiên cứu hệ thống các
kênh để CSTT tác động đến giá cả
và sản lượng. Ngoài kênh truyền
dẫn truyền thống là lãi suất theo
trường phái kinh tế học Keynes,
Miskhin còn nhấn mạnh đến kênh
giá tài sản tài chính. Để thành công
khi điều hành CSTT, nhà hoạch
định chính sách nên hiểu thấu đáo

các công cụ CSTT tác động đến
giá cổ phần như thế nào; từ đó có
các điều chỉnh phù hợp. Nhà đầu tư
cũng muốn biết tài sản mình sở hữu
sẽ chịu ảnh hưởng ở mức độ nào
trước các biến chuyển bất ngờ của
CSTT. Vì những điều quan trọng
này, nghiên cứu về tác động của
CSTT đến TTCK nên được thực
hiện. Trong nghiên cứu này, tác giả
tiếp cận tác động của các yếu tố vĩ
mô đến TTCK theo lý thuyết kênh
truyền dẫn giá tài sản của CSTT.
Nghiên cứu tập trung vào phân
tích và đo lường chuyển động
của TTCK thông qua giá tài sản
cổ phần với đại diện là chỉ số giá
chứng khoán (CSGCK)1 thay đổi
như thế nào trước cú sốc bất ngờ
của của các công cụ CSTT.
1
Trong các phần phân tích sau của nghiên
cứu này tác giả đồng nhất CSGCK và TTCK.

2. Mối quan hệ của chính sách
tiền tệ và TTCK

2.1. Ảnh hưởng của CSTT lên
TTCK
Các nhà kinh tế cho rằng CSTT
đóng một vai trò quan trọng trong
biến động của giá chứng k...
Số 25(35) - Tháng 11-12/2015 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP
Thị Trường Chứng Khoán & Các Yếu Tố Tác Động
3

Mối quan h giữa chính sách
tiền tệ (CSTT) và thị trường chứng
khoán (TTCK) ngày càng được
nhiều nhà đầu tư, nhà nghiên cứu
quan hoạch định chính sách
quan tâm. Bi vì CSTT cóc
công cụ quan trọng tác động o
nền kinh tế nhằm kiểm st g c
ổn định kinh tế bao hàm
cTTCK. Mishkin (1996) là một
trong những nhà kinh tế đầu tiên
những nghiên cứu hệ thống các
kênh để CSTT tác động đến giá cả
và sản lượng. Ngi kênh truyền
dẫn truyền thống là lãi sut theo
tờng phái kinh tế học Keynes,
Miskhin còn nhấn mạnh đến nh
g i sản i chính. Để thành ng
khi điều hành CSTT, nhà hoạch
định chính ch nên hiểu thấu đáo
các công cụ CSTT tác động đến
g cổ phn n thế nào; từ đó
các điều chỉnh phù hợp. Nhà đầu
cũng muốn biết tài sản mình sở hữu
schịu ảnh ởng mc đ o
tớcc biến chuyển bất ngờ của
CSTT. Vì nhng điều quan trng
này, nghiên cu về tác động ca
CSTT đến TTCK nên được thực
hiện. Trong nghn cứu y, tác giả
tiếp cận tác động củac yếu tố vĩ
mô đến TTCK theo lý thuyếtnh
truyền dẫn giá tài sản của CSTT.
Nghiên cứu tập trung vào phân
tích và đo ờng chuyển động
của TTCK thông qua giá tài sản
cổ phần với đại diện chỉ số giá
chứng khoán (CSGCK)
1
thay đổi
như thế nào trước cú sốc bất ngờ
của của các công cụ CSTT.
1
Trong các phần phân tích sau của nghiên
cứu này tác giả đồng nhất CSGCK và TTCK.


2.1. Ảnh hưởng của CSTT lên
TTCK
Các nhà kinh tế cho rằng CSTT
đóng một vai trò quan trọng trong
biến động của giá chứng khn.
Xem xét mô hình định giá chứng
khoán bằng pơng pháp chiết
khấu dòng c tức. Smirlock &
Yawitz, (1985) lập luận CSTT ảnh
hưởng đến lãi suất thị trường và t
đó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
thông qua hai kênh chính. Đầu
tiên, chính sách thắt chặt tiền tệ
thể được tiến hành thông qua việc
tăng lãi suất chính sách dụ như
lãi suất bản, dẫn đến việc tăng
lãi suất thị trường được sử dụng
để chiết khấu dòng tiền trong
hình định giá. Điều này dn đến giá
Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường
chứng khoán: Bằng chứng tại Việt Nam


Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM
Nhận bài: 19/09/2015 – Duyệt đăng: 26/10/2015
N
ghiên cứu này xem xét nh hưởng cnh sách tin tệ (CSTT) đến
thị trường chứng khoán (TTCK)ở VN. Nghiên cứu sử dụng mô
hình Structural Vector Autoregressive (SVAR) với c biến gồm
lãi suất chính sách của Mỹ đại diện cho các cú sốc ngoi sinh, biến sản lượng
công nghiệp, lạm phát, cung tiền, lãi suất và giá chứng khoán đại diện cho nền
kinh tế trong ớc. Kết quả nghiên cứu cho thấy TTCK chịunh ng lớn t
cú sốc CSTT. sốc thắt chặt (mở rộng) của CSTTm cho TTCK suy giảm
(ng tởng) tươngng. Nghiên cứu cũng tìm thấy sản lượng tăng khi cú
sốc tăng của TTCK.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ, thị trường chứng khoán, Tobin’s Q,
SVAR.
Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán: Bằng chứng tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán: Bằng chứng tại Việt Nam - Người đăng: Nguyen Tuan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán: Bằng chứng tại Việt Nam 9 10 14