Ktl-icon-tai-lieu

Tái cấu trúc tài chính NHTMCP Việt Nam

Được đăng lên bởi Long Thăng Hồ
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-1-

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH
VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH NH TM CỔ PHẦN
1.1. Cấu trúc tài chính
1.1.1. Khái niệm về cấu trúc tài chính
Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp được định nghĩa là sự kết hợp của nợ ngắn
hạn, nợ trung hạn, dài hạn và vốn cổ phần thường được sử dụng để tài trợ cho quyết
định đầu tư của doanh nghiệp.
1.1.2. Thành phần của cấu trúc tài chính
Khi nói đến cấu trúc tài chính chúng ta thường quan tâm đến hỗn hợp toàn bộ
nợ, vốn cổ phần và cả lợi nhuận giữ lại hợp thành tổng cấu trúc tài chính.
1.1.2.1. Nợ ngắn hạn
Một khoản nợ hay một nghĩa vụ nợ thường được xác định trong khoảng thời
gian dưới một năm. Nợ ngắn hạn thường được sử dụng để tài trợ cho tài sản lưu
động.
1.1.2.2. Nợ trung hạn
Nợ trung hạn khác nợ ngắn hạn là khoản thời gian vay nợ từ 1 năm cho đến 5
năm. Thông thường các công ty dùng khoản nợ này để tài trợ cho các dự án trung
hạn như nhà xưởng, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.
1.1.2.3. Nợ dài hạn
Nợ dài hạn là thời gian vay nợ hay nghĩa vụ nợ thường xác định trong khoảng
thời gian trên 5 năm.
Nợ dài hạn ghi nhận nghĩa vụ phải trả nợ gốc và lãi mà người đi vay phải trả
cho người cho vay trong khoảng thời gian dài. Nợ dài hạn rất quan trọng đối với
hoạt động của doanh nghiệp, được tài trợ cho khác dự án đầu tư dài hạn, hay tài trợ
cho việc mua bán, sáp nhập. Sử dụng nợ dài hạn không tạo áp lực trả nợ vay. Tuy
nhiên để hạn chế những rủi ro như sức mua của đồng tiền, thời gian thu hồi nợ lâu.
Từ những nguyên nhân trên người cho vay đòi hỏi phải đạt mức lãi suất hợp lý và
kèm theo các điều kiện kiểm soát khá chặt chẽ.

Trần Văn Đúng - K16

Luận văn Thạc Sĩ Kinh Tế

-2-

1.1.2.4. Ưu nhược điểm của nợ ngắn hạn, trung dài hạn.
v Ưu điểm.
- Việc phân loại nợ này giúp doanh nghiệp có sự lựa chọn hợp lý trong
quá trình tài trợ cho các tài sản doanh nghiệp.
- Nợ ngắn hạn giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả dòng tiền từ đó tiết
kiệm chi phí.
- Nợ ngắn hạn doanh nghiệp dễ tiếp cận có thể dùng tài sản cầm cố thế
chấp là bất động sản hay động sản hoặc thế chấp bộ chứng từ. Lãi suất
nợ ngắn hạn thường thấp hơn nợ trung dài hạn.
- Nợ trung dài hạn giúp doanh nghiệp có một lượng vốn lớn để tài trợ cho
các dự án đầu tư có thời gian dài.
- Nợ dài hạn được thanh toán trong thời gian dài doanh nghiệp ít bị áp lực
như nợ ngắn hạn.
v Nhược điểm
- Nợ ngắn hạn được thanh toán cả gốc lẫn lãi trong thời gian ngắn nên áp
lực chi trả nợ vay rất lớn.
- Nợ trung dài hạn do thời gian thu hồi nợ kéo dài có thể xảy ra rủi ro. Do
đó chủ nợ thư...
-1-
Trn Văn Đúng - K16 Lun văn Thc Sĩ Kinh Tế
CHƯƠNG 1: TNG QUAN V CU TRÚC TÀI CHÍNH
VÀ TÁI CU TRÚC TÀI CHÍNH NH TM C PHN
1.1. Cu trúc tài chính
1.1.1. Khái nim v cu trúc i chính
Cu trúc tài chính ca doanh nghip được định nghĩa là s kết hp ca n ngn
hn, n trung hn, dài hn và vn c phn thường được s dng để tài tr cho quyết
định đầu tư ca doanh nghip.
1.1.2. Thành phn ca cu trúc tài chính
Khi nói đến cu trúc tài chính chúng ta thường quan tâm đến hn hp toàn b
n, vn c phn và c li nhun gi li hp thành tng cu trúc tài chính.
1.1.2.1. N ngn hn
Mt khon n hay mt nghĩa v n thường được xác định trong khong thi
gian dưới mt năm. N ngn hn thường được s dng để tài tr cho i sn lưu
động.
1.1.2.2. N trung hn
N trung hn khác n ngn hn khon thi gian vay n t 1 năm cho đến 5
năm. Thông thường các công ty dùng khon n này để tài tr cho c d án trung
hn như nhà xưởng, y móc thiết b, ng c dng c.
1.1.2.3. N i hn
N dài hn thi gian vay n hay nghĩa v n thường xác định trong khong
thi gian trên 5 năm.
N dài hn ghi nhn nghĩa v phi tr n gc và lãi mà người đi vay phi tr
cho người cho vay trong khong thi gian dài. N dài hn rt quan trng đối vi
hot động ca doanh nghip, được i tr cho khác d án đầu tư dài hn, hay tài tr
cho vic mua bán, sáp nhp. S dng n dài hn không to áp lc tr n vay. Tuy
nhn để hn chế nhng ri ro như sc mua ca đồng tin, thi gian thu hi n lâu.
T nhng nguyên nhân trên người cho vay đòi hi phi đạt mc i sut hp lý và
kèm theo các điu kin kim soát khá cht ch.
Tái cấu trúc tài chính NHTMCP Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tái cấu trúc tài chính NHTMCP Việt Nam - Người đăng: Long Thăng Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Tái cấu trúc tài chính NHTMCP Việt Nam 9 10 518