Ktl-icon-tai-lieu

tài chính

Được đăng lên bởi honghaivtcbnn
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG BÁO/Số 51 + 52 ngày 13-01-2011

55

BỘ TÀI CHÍNH
BỘ ________
TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 210/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn
ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn
vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Thông tư này quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn
vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (sau đây gọi tắt là quyết
toán năm), bao gồm: lập, gửi, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định
quyết toán.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Hàng năm, kết thúc niên độ ngân sách, các chủ đầu tư, các cơ quan cấp trên của
chủ đầu tư, các cơ quan Trung ương và địa phương, cơ quan tài chính và Kho bạc
nhà nước các cấp thực hiện việc lập, gửi, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả
thẩm định quyết toán theo nội dung, nguyên tắc, thời hạn quy định của Luật Ngân
sách nhà nước và Thông tư này.

56

CÔNG BÁO/Số 51 + 52 ngày 13-01-2011

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Các loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước
được quyết toán năm, gồm
1. Vốn trong dự toán ngân sách nhà nước:
a) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước giao hàng năm;
b) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm trước được cơ quan có
thẩm quyền quyết định bằng văn bản chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện và
thanh toán.
2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác của ngân sách nhà nước được phép sử dụng
để đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Riêng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn trái phiếu Chính phủ: các chủ đầu
tư, các cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, các cơ quan Trung ương và địa phương, cơ
quan tài chính và Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện việc lập báo cáo tình hình
thanh toán theo quy định tại Thông tư này, nhưng lập báo cáo riêng, không tổng hợp
chung vào quyết toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành Trung ương và địa
phương. Báo cáo này được gửi cùng quyết toán ngân sách n...
CÔNG BÁO/S 51 + 52 ngày 13-01-2011
55
B TÀI CHÍNH
B TÀI CHÍNH
________
S: 210/2010/TT-BTC
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
_______________________
Hà Ni, ngày 20 tháng 12 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định vic quyết toán vn đầu tư xây dng cơ bn thuc ngun vn
ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
Căn c Lut Ngân sách nhà nước s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn c Ngh định s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 ca Chính ph quy định
chi tiết và hướng dn thi hành Lut Ngân sách nhà nước;
Căn c Ngh định s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 ca Chính ph quy định
chc năng, nhim v
, quyn hn và cơ cu t chc ca B Tài chính;
B Tài chính quy định vic quyết toán vn đầu tư xây dng cơ bn thuc ngun
vn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi áp dng
Thông tư này quy định vic quyết toán vn đầu tư xây dng cơ bn thuc ngun
vn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (sau đ
ây gi tt là quyết
toán năm), bao gm: lp, gi, thm định quyết toán và thông báo kết qu thm định
quyết toán.
Điu 2. Đối tượng áp dng
Hàng năm, kết thúc niên độ ngân sách, các ch đầu tư, các cơ quan cp trên ca
ch đầu tư, các cơ quan Trung ương và địa phương, cơ quan tài chính và Kho bc
nhà nước các cp thc hin vic lp, gi, thm đị
nh quyết toán và thông báo kết qu
thm định quyết toán theo ni dung, nguyên tc, thi hn quy định ca Lut Ngân
sách nhà nước và Thông tư này.
tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài chính - Người đăng: honghaivtcbnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
tài chính 9 10 565