Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách cấp xã

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2968 lần   |   Lượt tải: 21 lần
TÀI CHÍNH CƠ QUAN HÀNH
CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ
Nguyễn Hồng Thắng
Khoa Tài chính nhà nước, UEH

Nội dung
Cải cách hành chính
Khoán kinh phí tại các cơ quan hành chính
Tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp
Ngân sách xã

Caûi caùch haønh chính nhaø nöôùc
Ngaøy 17 thaùng 9 naêm 2001, Thuû töôùng Chính phuû
ra Quyeát ñònh soá 136/2001/QÑ-TTg pheâ duyeät
Chöông trình toång theå caûi caùch haønh chính nhaø
nöôùc giai ñoaïn 2001-2010
YÙ nghóa cuûa Chöông trình:
-

-

Laàn ñaàu tieân caùc quan ñieåm, muïc tieâu vaø noäi dung caûi
caùch haønh chính nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc theå hieän töông ñoái
toaøn dieän vaø cô baûn trong moät vaên baûn cuûa Thuû töôùng
Chính phuû.
Caên cöù phaùp lyù quan troïng ñeå thöïc hieän caûi caùch haønh
chính treân bình dieän caû nöôùc.

Nội dung cải cách
1. Caûi caùch theå cheá
2. Caûi caùch toå chöùc boä maùy haønh
chính
3. Ñoåi môùi, naâng cao chaát löôïng ñoäi
nguõ coâng chöùc
4. Caûi caùch taøi chính coâng

Chương trình hành động
1. Chöông trình ñoåi môùi coâng taùc xaây döïng, ban haønh
vaø naâng cao chaát löôïng vaên baûn quy phaïm phaùp luaät.
2. Chöông trình nghieân cöùu, xaùc ñònh vai troø, chöùc
naêng vaø cô caáu toå chöùc cuûa caùc cô quan haønh chính
nhaø nöôùc.
3. Chöông trình tinh giaûn bieân cheá.
4. Chöông trình xaây döïng, naâng cao chaát löôïng ñoäi
nguõ coâng chöùc.
5. Chöông trình caûi caùch tieàn löông.
6. Chöông trình ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù taøi chính ñoái vôùi cô
quan haønh chính vaø ñôn vò söï nghieäp coâng.
7. Chöông trình hieän ñaïi hoùa neàn taøi chính

Chöông trình 6: ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù
taøi chính ñoái vôùi cô quan haønh chính vaø
ñôn vò söï nghieäp coâng
Ñeà aùn 1: Laäp ngaân saùch theo keát quaû ñaàu ra
Ñeà aùn 2: Xaây döïng cô cheá töï chuû taøi chính ñoái
vôùi cô quan haønh chính vaø ñôn vò söï nghieäp
coâng
Ñeà aùn 3: Ñoåi môùi coâng taùc kieåm soaùt chi ñoái
vôùi caùc cô quan haønh chính vaø ñôn vò söï
nghieäp coâng

Muïc tieâu khoaùn vaø giao quyeàn töï chuû
taøi chính cho cô quan haønh chính, söï
nghieäp coâng
Xaùc laäp caên cöù phaùp lyù cho vieäc quyeát toaùn thu - chi vaø
chuaån hoùa hoaït ñoäng quaûn lyù taøi chính taïi nhöõng cô
quan naøy
Taêng cöôøng tính minh baïch trong caùc cô quan, ñôn vò
Giaûm bôùt söï bao caáp vaø aùp löïc chi tieâu cuûa Nhaø nöôùc
OÅn ñònh kinh phí hoaït ñoäng, tieát kieäm chi tieâu
Taïo khuoân khoå phaùp lyù cho vieäc traû vaø traû löông theâm
cho coâng chöùc, taêng cöôøng ñaàu tö cho con ngöôøi
Khuyeán khích caùc cô quan, ñôn vò chu...
TÀI CHÍNH CƠ QUAN HÀNH
CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ
Nguyễn Hồng Thắng
Khoa Tài chính nhà nước, UEH
Tài chính cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách cấp xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách cấp xã - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tài chính cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách cấp xã 9 10 31