Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công

Được đăng lên bởi quocthinh2439-ueh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 4

CHI CÔNG

“Cung cấp đầy đủ cho người nghèo là
đánh giá đúng đắn nền văn minh”
Samuel Johnson

Chính phủ thu và chi
• Chính phủ thu thuế để làm gì?
(Chính phủ thu như thế nào?)
• Chính phủ chi cho cái gì? (lĩnh vực, phạm vi)
• Chính phủ chi để làm gì? (mục tiêu)
• Chính phủ chi như thế nào?

Lưu ý:
Hoạt động chi của chính phủ gồm hai hành vi: đầu tiên là
thu và sau đó phân phối cho các khoản mục, chương
trình. Vì thế, hoạt động chi của chính phủ gọi là phân
phối lại thu nhập nhằm tối đa hóa phúc lợi công cộng.

Mở đầu
• Xem xét quốc gia có hai công dân A và B.
• Thu nhập tạo ra hàng năm được phân chia
hết cho hai người.
• Hai công dân có Độ hữu dụng biên (MU)
của thu nhập dốc xuống.

Mở đầu
Hữu
dụng
biên
A

Tại sao I0 là phân phối hợp lý ?

Hữu
dụng
biên
B

B
C
A

O

I1

E

D

I2

I 0 I3
Thu nhập

O’

Chính phủ & hai mục tiêu cơ
bản

 Hiệu suất
(Efficiency)

 Công bằng
(Equity)

Chi của chính phủ
Các lý do


Tạo hàng hóa công
Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cơ bản cho dân



Cung cấp bảo hiểm xã hội
Bảo vệ người dân trước rủi ro tài chính



Thực hiện tái phân phối thu nhập
Thuế đánh vào người thu nhập cao  Ngân sách
 Trợ giúp người thuộc diện chính sách

Bhxh, trợ cấp và thuế
Bảo hiểm xã hội và trợ cấp từ chính phủ liên quan
đến các khoản thanh toán chuyển giao (transfer
payments) của chính phủ cho người dân.





Chúng ngược với thuế.

Nội dung bài 4
•
•
•
•

Đặc điểm chi ngân sách
Chi đầu tư
Chi thường xuyên
Định mức phân bổ

I. Đặc điểm chi ngân sách
1. Khái niệm
• Chi ngân sách nhà nước là quá trình sử dụng
quỹ ngân sách nhằm thực thi nhiệm vụ của
bộ máy nhà nước và các mục tiêu chính sách
từng giai đoạn.
• Đây là phần thể hiện rõ nhất vai trò của ngân
sách đối với hoạt động kinh tế-xã hội của đất
nước.
• Quá trình chuyển từ chi tiêu cá nhân sang
chi tiêu công cộng.

I. Đặc điểm chi ngân sách
2. Nội dung
•
•
•
•
•
•
•

Chi đầu tư phát triển
Chi thường xuyên
Trả nợ gốc và lãi
Cho vay
Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính
Bổ sung cho ngân sách cấp dưới
Chuyển nguồn

I. Đặc điểm chi ngân sách
3. Đặc điểm
• Phần lớn mang tính không bồi hoàn (trừ các
khoản chính phủ cho vay)
• Ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và đời sống
xã hội.
• Không hướng đến lợi nhuận mà hướng đến
lợi ích công.

II. Chi đầu tư phát triển
1. Nội dung
• Xây dựng những công trình hạ tầng kinh tếxã hội không có khả năng thu hồi vốn
(Còn gọi là cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản các
công trình thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội)

• Đầu tư, góp vốn vào các...
CHI CÔNG
Bài 4
“Cung cấp đầy đủ cho người nghèo là
đánh giá đúng đắn nền văn minh”
Samuel Johnson
Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công - Người đăng: quocthinh2439-ueh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tài chính công 9 10 766