Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4115 lần   |   Lượt tải: 16 lần
CHƯƠNG
TÀI CHÍNH CÔNG

A

. LÝ LUẬN CƠ BẢN TÀI CHÍNH CÔNG

B

. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

C

. CÁC QŨY TÀI CHÍNH KHÁC CỦA NHÀ
NƯỚC

A

Lý luận cơ bản về tài chính công
1 Sự ra đời và phát triển tài chính công
2 Khái niệm vai trò tài chính công
2.1 K n : Tài chính công là những nguồn
lực tài chính do nhà nước sở hữu, quản lý nhằm
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhà nước
trong việc cung ứng hàng hóa công cho xã hội
* Phân bieät TC coâng & TCnhaø nöôùc
2.2 Cơ cấu tài chính công:
- Quỹ ngân sách nhà nước là bộ phận
quan trọng nhất trong hệ thống tài chính công,
bởi đây là nguồn lực tài chính chủ yếu của nhà
nước và còn có vai trò định hướng điều tiết các

các bộ phận khác trong tài chính công
- Các Quỹ tài chính khác của nhà nước ( Quỹ dự trữ
QG, Quỹ bảo hiểm xã hội , Quỹ hỗ trợ XK,..) ,tài chính
các đơn vị quản lý hành chánh, các đơn vị sự nghiệp …
2.3 Vai trò tài chính công ( sinh viên nghiên cứu )
3 Đặc điểm quản lý tài chính công
- Những khoản mục thu, chi tài chính công đều gắn
liền với các quy định của luật pháp và chịu sự kiểm soát
chặt chẽ của nhà nước
- Tài chính công tạo ra hàng hóa dịch vụ công để̀ mọi
người có nhu cầu đều có khả năng tiếp cận
_Tài chính công phục vụ cho lợi ích cộng đồng,lợi ích
KT-XH, không nhằm mục tiêu lợi nhuận-”phi vị lợi”-

 _Quản lý TTc phải tôn trọng nguyên tắc công khai, minh









bạch, và có sự tham gia của công chúng
B- NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN)
1- khái niệm &đặc điểm NSNN
1.1 Khái niệm :NSNN là hệ thống quan hệ KT phátsinh
trong quá trình PPcác nguồn TC của XH để tạo lập và sử
dụng quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm thưc hiện các chức
năng của nhà nước
1.2 Đặc điểm NSNN :
+NSNN là một bộ luật TC đặc biệt( yếu tố pháp lý) vì các
thể chế của NSNN được thiết lập dựa vào hệ thống các bộ
luật khác có liên quan như : luật thuế,hiến pháp…,mặt khác,
NSNN được QH thông qua hàng năm và mang tính áp đặt
buộc các chủ thể KT –XH có liên quan phải tuân thủ
+NSNN là một bản dự toán thu chi (yếu tố vật chất ).Đây là
những thông số liên quan đến chính sách mà chính phủ
phải thực hiện trong năm

NSNN là một công cụ giúp cho QH quản ly &kiểm soát chặt chẽ
các khoản thu chi của chính phủ trong mỗi năm tài khóa
 2 Hệ thống NS &phân cấp NSNN
2.1 Hệ thống NSNN
* Mô hình NSNN thống nhất : Áp dụng phổ biến
Hệ thống NS gồm 2 cấp :+NSTW
+NSNN ...
CHƯƠNG
TÀI CHÍNH CÔNG
Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tài chính công 9 10 139