Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công

Được đăng lên bởi hoangvan
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2715 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MÔN TÀI CHÍNH CÔNG
Câu 1: Giữa phạm trù tài chính nhà nước và tài chính công có sự khác nhau hay không? Giải thích?
Tài chính công là một bộ phận của tài chính nhà nước.
Tài chính nhà nước là một khái niệm dùng để phản ảnh những hoạt động tài chính gắn liền với chủ
thể nhà nước.
Tài chính công bao hàm các ý nghĩa: một là, trong khuôn khổ của một quốc gia, tài chính công thuộc
hình thức sở hữu nhà nước và nhà nước hay quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao của một quốc gia có
quyền áp đặt mọi khoản thu chi của quốc gia hay có thể ủy quyền cho chính phủ hay cơ quan công quyền
quyền quyết định đó. Hai là, khâu tài chính này hoạt động không vì lợi nhuận. Ba là, tài chính công cung cấp
hàng hóa công, gắn liền với nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội. Mọi người dân có thể tiếp cận và sử dụng
những hàng hóa, dịch vụ do khâu tài chính này cung cấp mà không phải trả tiền, hoặc có trả nhưng không
theo cơ chế giá cả thị trường. Hay nói cách khác, vấn đề “người hưởng tự do không phải trả tiền” là hiện
tượng phổ biến trong hoạt động tài chính công.
Tài chính nhà nước là công cụ để nhà nước can thiệp vào kinh tế nhằm điều tiết các hoạt động sản
xuất kinh doanh. Phạm vi hoạt động của tài chính nhà nước không chỉ dừng lại các hoạt động thu chi ngân
sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm chăm lo phúc lợi cộng
đồng…), hoạt động tài chính của các đơn vị hành chính, các đơn vị sự nghiệp mà còn có cả hoạt động đầu tư,
hỗ trợ tài chính cho các khu vực kinh tế. Như vậy, xét về mặt sắp xếp thể chế, có thể thấy, trong nền kinh tế
hiện đại tài chính nhà nước bao hàm sự đan xen của những hoạt động mang tính chất công, không vì lợi
nhuận và một số các hoạt động mang tính chất tư, nhằm mục tiêu lợi nhuận như hoạt động kinh doanh của
các doanh nghiệp nhà nước.
Nhu vậy, trong số các bộ phận tài chính nhà nước, những hoạt động tài chính phục vụ cho kinh doanh
và lợi nhuận được coi là định hướng cho mục tiêu hành động thì không thể xem đó là tài chính công, chẳng
hạn như hoạt động của khâu tài chính doanh nghiệp nhà nước.
Câu 2:
Các vấn đề cơ bản về tài chính công: Khái niệm, cơ cấu, chức năng và vai trò của tài chính công.
1. Khái niệm:
TCC là phạm trù giá trị phản ánh các mối quan hệ kt giữa nhà nước và các chủ thể kt khác trong quá trình tạo
lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ vốn có của nhà
nước.
Từ khái niệm của TCC ta thấy rằng:
-Hình thức của TCC là quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của...
MÔN TÀI CHÍNH CÔNG
Câu 1 : Giữa phạm trù tài chính nhà nước và tài chính công có sự khác nhau hay không? Giải thích?
Tài chính công là một bộ phận của tài chính nhà nước.
Tài chính nhà nước là một khái niệm dùng để phản ảnh những hoạt động tài chính gắn liền với chủ
thể nhà nước.
Tài chính công bao hàm các ý nghĩa: một là, trong khuôn khổ của một quốc gia, tài chính công thuộc
hình thức sở hữu nhà ớc nhà nước hay quốc hội quan quyền lực tối cao của một quốc gia
quyền áp đặt mọi khoản thu chi của quốc gia hay thể ủy quyền cho chính phủ hay quan công quyền
quyền quyết định đó. Hai là, khâu tài chính này hoạt động không vì lợi nhuận. Ba là, tài chính công cung cấp
hàng hóa công, gắn liền với nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội. Mọi người dân có thể tiếp cận và sử dụng
những hàng hóa, dịch vụ do khâu tài chính này cung cấp mà không phải trả tiền, hoặc trả nhưng không
theo cơ chế giá cả thị trường. Hay nói cách khác, vấn đề “người hưởng tự do không phải trả tiền” hiện
tượng phổ biến trong hoạt động tài chính công.
Tài chính nhà ớc công c để n nước can thiệp vào kinh tế nhằm điều tiếtc hoạt động sản
xuất kinh doanh. Phạm vi hoạt động của tài chính nhà nước không chỉ dừng lại các hoạt động thu chi ngân
sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân ch (bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế nhằm chăm lo phúc lợi cộng
đồng…), hoạt động tài chính của các đơn vị hành chính, các đơn vị sự nghiệp mà còn có cả hoạt động đầu tư,
hỗ trợ tài chính cho các khu vực kinh tế. Như vậy, xét về mặt sắp xếp thể chế, thể thấy, trong nn kinh tế
hiện đại tài chính nhà nước bao hàm sự đan xen của những hoạt động mang tính chất công, không lợi
nhuận một số c hoạt động mang tính chất tư, nhằm mục tiêu lợi nhuận như hoạt động kinh doanh của
các doanh nghiệp nhà nước.
Nhu vậy, trong số các bộ phận tài chính nhà nước, những hoạt động tài chính phục vụ cho kinh doanh
lợi nhuận được coi định hướng cho mục tiêu hành động thì không thể xem đói chính công, chẳng
hạn như hoạt động của khâu tài chính doanh nghiệp nhà nước.
Câu 2 :
Các vấn đề cơ bản về tài chính công: Khái niệm, cơ cấu, chức năng và vai trò của tài chính công.
1. Khái niệm:
TCC là phạm trù giá trị phản ánh các mối quan hệ kt giữa nhà nước và các chủ thể kt khác trong quá trình tạo
lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ vốn có của nhà
nước.
Từ khái niệm của TCC ta thấy rằng:
-Hình thức của TCC là quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức
năng và nhiệm vụ vốn có của nhà nước.
-Bản chất của TCC là các mối quan hệ kinh tế giữa nhà nước và các chủ thể kinh tế khác.
Theo quan điểm của bộ tài chính thì Tài chính nhà nước bao gồm: TCC và tài chính các doanh nghiệp nhà
nước. trong đó TCC là công cụ quan trọng nhất mà nhà nước sử dụng để tác động lên các chủ thể kt khác.
Một nguồn tài chính được coi là tài chính công khi nó thỏa mãn các tiêu chí sau:
-Trước hết, có thể quan niệm tài chính công là loại hình tài chính thuộc sở hữu nhà nước
-Tài chính công phục vụ cho những hoạt động phi vị lợi, chú trọng đến lợi ích cộng đồng, lợi ích kinh tế xã
hội.
-Tài chính công tạo ra hàng hóa dịch vụ công, mọi người dân có nhu cầu có thể tiếp cận. Nhà nước có thể
cung cấp những loại hàng hóa, dịch vụ công cho xã hội dưới hình thức “người hưởng tự do mà không trả
tiền” hoặc dưới dạng thu phí, lệ phí – một hình thức thu hồi chi phí của nhà nước, nhưng không theo cơ chế
giá thị trường.
2. Cơ cấu:(trong bài của nhóm bạn BẠCH PHI HIỀN đã ghi rất đầy đủ và rõ ràng nhé)
a) Ngân sách Nhà nước
NSNN mắt khâu quan trọng nhất giữ vai trò chủ đạo trong tàichính Nhà nước. Thu của NSNN
được lấy t mọi lĩnh vực kinh tế - hội khác nhau, trong đó thuế nh thức thu phổ biến dựa trên tính
cưỡng chế chủ yếu. Chi tiêu của NSNN nhằm duy trì sự tồn tại hoạt động của bộ máy nhà nước phục
vụ thực hiện các chức năng của Nhà nước. NSNN một hệ thống bao gồm các cấp Ngân sách phù hợp với
Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công - Người đăng: hoangvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tài chính công 9 10 396