Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công - CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Được đăng lên bởi danh-nguyen
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ
PGS.TS Đinh Phi Hổ

1

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đinh Phi Hổ, 2006. Kinh tế phát triển: Lý thuyết và thực
tiễn. NXB Thống Kê.
Đinh Phi Hổ, 2008. Kinh tế học nơng nghiệp bền vững.
NXB Phương Đơng.

2

I. NGUỒN LAO ĐỘNG
1.  VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG PHÁT
TRIỂN KINH TẾ
- Lao động là yếu tố chủ động của quá trình sản
xuất.
- Lao động vừa là nguồn lực sản xuất chính vừa là
người hưởng lợi ích của sự phát triển
- Lao động là yếu tố quan trong ảnh hưởng đến tăng
trưởng kinh tế
2. ĐẶC ĐIỂM NGUỒN LAO ĐỘNG Ở CÁC NƯỚC
ĐANG PHÁT TRIỂN
(1). Số lượng lao động xã hội tăng nhanh
Các nước phát triển, nhỏ hơn 1%, các nước đang phát
triển , từ 2% - 3% trở lên.
3

Hệ quả

Cung lao động dồi dào
Giải quyêt việc làm

Tình huống VN: Dân số VN từ 1945 đến nay đã tăng 3 lần và đã
trải qua giai đoạn bùng nổ với tỷ lệ tăng tự nhiên 3,2%. Hiện
nay đã chuyển sang giai đoạn giảm dần, tốc độ tăng hiện nay là
dưới 2%.

Năm 1994: DS 70 Triệu, 32 triệu LĐ, mỗi năm tăng thêm 1
triệu lao động.
Năm 2007: DS 87 Triệu, lực lượng lao động có 42 triệu
người, tăng 1,2 triệu lao động.

(2). Phần lớn lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp
Khu vực năng suất và hiệu quả thấp

4

Bảng 1: Tỷ lệ lao động trong các ngành theo trình
độ phát triển kinh tế
Cơ cấu (%)

GNP/người (USD)
320

960

1600

2560

3200

66

49

39

30

25

KV Công nghiệp

9

21

26

30

33

KV Dịch vụ

25

30

35

40

42

Khu

vực

nông

nghiệp

Nguồn: World Bank, 1975
Tình huống VN: Năm 2005, Tỷ lệ LĐ của Khu vực nông nghiệp
56%, Khu vực CN-XDCB 20%, Dịch vụ 24%.
5

(3). Người lao động được trả lương thấp
Nguyên nhân

Cung thường lớn hơn cầu lao động.
Trình độ chuyên môn của người
lao động còn thấp

Tình huống VN: Năm 2005, Tỷ lệ LĐ có trình độ chuyên môn
21% (12% có bằng cấp, 9% không có bằng cấp).

(4). Có sự chênh lệch lớn giữa thu nhập của lao động có
trình độ chuyên mơn và khơng chuyên mơn.
Nguyên nhân

Cung nhỏ hơn cầu lao động chuyên mơn.

Các nước phát triển: 20 –40%. Còn đối với các nước đang phát
triển, ở Châu Aù là 40-80%, ở châu Mỹ La Tinh là từ 70 – 100%, ở
Châu Phi còn cao hơn nhiều.
6

(5). Còn bộ phận lớn lao động có hiệu suất sử dụng thấp
Ở nơng thơn
Ở thành thị

Bán thất nghiệp

Lãng phí nguồn
lao động

Thất nghiệp vô hì...
1
Chöông 2
CAÙC NGUOÀN LÖÏC PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ
PGS.TS Ñinh Phi Hoå
Tài chính công - CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công - CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Người đăng: danh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Tài chính công - CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 9 10 464