Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công Chương 6

Được đăng lên bởi anhntm91dng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6:
KHUÔN KHỔ PHÂN TÍCH
CHÍNH SÁCH THUẾ
TÀI CHÍNH CÔNG

05/02/14

1

Nội dung chính
 Tổng quan về thuế
 Thuế và sự phân phối thu nhập
 Thuế và hiệu quả kinh tế
 Phân tích thuế tối ưu

2

01

TỔNG QUAN VỀ THUẾ

TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Khái niệm
Nhà nước

Thuế

“ Thuế là một dạng cưỡng bức quan trọng. Tất cả mọi người
đều phải chịu theo luật. Sự thật là toàn bộ công dân tự
mình đặt gánh nặng thuế lên mình và mỗi công dân cũng
được hưởng phần hàng hóa công cộng do chính phủ cung
cấp” (Paul A. Samuelson)

05/02/14

4

TÍNH CHẤT CƠ BẢN
Hai tính chất cơ bản của thuế:
 Tính bắt buộc
 Tính không ngang giá (đối giá)

05/02/14

5

PHÂN LOẠI THUẾ

CƠ SỞ CỦA THUẾ
 Cơ sở thuế là căn cứ để xác định số tiền thuế

phải thu, phải nộp
 Mỗi sắc thuế được xây dựng dựa trên một cơ
sở xác định

05/02/14

7

CƠ SỞ CỦA THUẾ

Thuế trong các luồng luân chuyển thu nhập và
chi tiêu xã hội
Sơ đồ 1.1 Thuế trong các luồng thu nhập và chi tiêu xã hội
Thuế gián thu

Thị trường hàng hóa

Cá nhân – Hộ gia đình

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế gián thu

Doanh nghiệp

Thu nhập

Thuế thu nhập công ty

Tài sản
Thuế tài sản

9

Nguồn gốc thu nhập của xã hội
Sơ đồ 1.2 Nguồn gốc thu nhập của xã hội

Thu nhập
Phi kinh doanh
Lao động

Kinh doanh
Thừa kế

Tài sản

Theo góc độ pháp lý về thuế: thu nhập gồm thu nhập bằng
tiền và hiện vật do hoạt động sản xuất kinh doanh, do lao động,
hoặc do một quan hệ xã hội nào đó mang lại.

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ
Phân tích chính
sách thuế

Phân tích phạm vi
ảnh hưởng của thuế

02
THUẾ VÀ SỰ PHÂN PHỐI THU NHẬP

THUẾ VÀ SỰ PHÂN PHỐI THU NHẬP
Tác động

THUẾ VÀ SỰ PHÂN PHỐI THU NHẬP

MÔ HÌNH CÂN BẰNG CỤC BỘ
 Phù

hợp với những thị trường có quy mô
tương đối nhỏ so với toàn bộ nền kinh tế
 Phương tiện phân tích là mô hình cung và
cầu
 Cơ chế thị trường cạnh tranh hoàn hảo

05/02/14

15

MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ
Thuế đơn vị
Thuế đơn vị (thuế tuyệt đối):
- Loại thuế được tính theo một lượng (khoản) cố định
- Trên mỗi đơn vị hàng hóa được bán (được mua).

05/02/14

16

MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ
Thuế đơn vị
 Thuế đánh vào người tiêu dùng
Giaù
treân
moät lít
röôïu

a
Sc

P0 = $1.5

u=
$0.5/lit

b
m

n
Dc
05/02/14

Q0

Löôïng röôïu baùn haèng naêm

17

MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ
Thuế đơn vị
 Thuế đánh vào người tiêu dùng
Giaù treân moät
liùt röôïu

Gánh nặng người tiêu dùng P : giaù goác
o
f

Pg =$1.8

Pn: giaù ngöôøi saûn
xuaát nhaän ñöôïc

Sc

P0 = $1.5

g

Gánh nặng người sản xuất

Pn = $1.3

u

P = $1

D’c
Q1
05/02/14

Pg: giaù ngöôøi tieâu
duøng p...
05/02/14
1
CHƯƠNG 6:
KHUÔN KHỔ PHÂN TÍCH
CHÍNH SÁCH THUẾ
TÀI CHÍNH CÔNG
Tài chính công Chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công Chương 6 - Người đăng: anhntm91dng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tài chính công Chương 6 9 10 539