Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công : Document

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP TÀI CHÍNH CÔNG
I. NGÂN SÁCH NN – CÔNG SẢN – THAM NHŨNG
1. Ngân sách NN
2. Vai trò của NSNN trong HT TC QG. Liên hệ thực tiễn và cho biết tài
chình trong những năm đổi mới như thế nào?
3. Các quan hệ tài chính trong nền KTTT. Ý nghĩa của sự xuất hiện những
quan hệ mới
4. Các chức năng của tài chính. Trong nền KTTT định hướng XHCN chức
năng đh ntn?
5. Các nguồn thu chủ yếu của NSNN. Những con đường thất thu chính cũa
NSNN
6. Trình bày các biện pháp ngăn chặn nguy cơ thất thu NSNN
7. Khái niệm NSNN. Nội dung cơ cấu NSNN trong Luật NSNN
8. Các nguy cơ chủ yếu gây nên trong quá trình chi NSNN. Những biện
pháp chủ yếu của NN để chống tham nhũng
60. Những nguy cơ thất thoát NS lớn nhất trong chi NSNN. Nguyên nhân
nào là căn bản và những giải pháp
63. Khái niệm tham nhũng. Tác hại
64. Các biện pháp chống tham nhũng. biện pháp nào quan trọng nhất.
9. Khái niệm và nội dung công sản. Sd làm gì? Liên hệ NN ta đang sd công
cụ này ntn?
10. Nội dung QLNN đối với công sản. Thực tế QLNN ta đối với công sản
như thế nào?
61. Tầm quan trọng QLNN đối với công sản
II. TIỀN TỆ
11. Nguồn gốc, bản chất , chức năng của tiền tệ
12. Yêu cầu về CL, số lượng trong lưu thông, phân tích những vai trò đó với
vai trò chức năng của tiền tệ.
13. Mối quan hệ giữa tài chính với tiền tệ. Từ mối quan hệ đó, yêu cầu CL
và SL tiền trong lưu thông ntn?
14. Sự cần thiết khách quan QLNN đối với tiền và nội dung chủ yếu của
QLNN đối với tiền
15. Những trang thái không lành mạnh của tiền trong lưu thông
16. Những biện pháp ngăn chặn lạm phát, giảm phát
17. Những nguy cơ làm tăng giảm lượng tiền trong LT. Tác hại của chúng
18. Các biện pháp chống tiền giả, khống chế việc can thiệp của ngoại tệ

mạnh để giữ vững vị trí của ngoại tệ trên thị trường . Liên hệ thực tiễn và
chúng ta còn thiếu biện pháp gì?
III. CHỨNG KHOÁN - TTCK
19. Khái niệm CK, các loại CK
20. TTCK và các loại TTCK, cơ cấu TC của TTCK
21. Phân tích vai trò của TTCK. Liên hệ trong nền KT nước ta
22. Sự cần thiết của QLNN TTCK, chức năng, nhiệm vụ của NN đối với
TTCK
23. CCTC TTCK, nội dung QLNN đối với TTCK
24. Phương thức và công cụ QLNN đối với TTCK
IV. NGÂN HÀNG – LÃI SUẤT – TÍN DỤNG
25. Khái niệm tín dụng, vai trò của tín dụng trong nền KTTT. Liên hệ thực
tiễn để chứng minh
26. Khái niệm thế chấp trong hoạt động tín dụng. Vì sao trong hoạt động tín
dụng lại phải thế chấp ở VN. Các dạng thế chấp
27. Khái niệm, bản chất của các NHTM, các loại hình NHTM
28. Sự cần thiết phải có các NHTMQD và vai trò của nó
29. Phân tích sự...
CÂU HỎI ÔN TẬP TÀI CHÍNH CÔNG
I. NGÂN SÁCH NN – CÔNG SẢN – THAM NHŨNG
1. Ngân sách NN
2. Vai trò của NSNN trong HT TC QG. Liên hệ thực tiễn và cho biết tài
chình trong những năm đổi mới như thế nào?
3. Các quan hệ tài chính trong nền KTTT. Ý nghĩa của sự xuất hiện những
quan hệ mới
4. Các chức năng của tài chính. Trong nền KTTT định hướng XHCN chức
năng đh ntn?
5. Các nguồn thu chủ yếu của NSNN. Những con đường thất thu chính cũa
NSNN
6. Trình bày các biện pháp ngăn chặn nguy cơ thất thu NSNN
7. Khái niệm NSNN. Nội dung cơ cấu NSNN trong Luật NSNN
8. Các nguy cơ chủ yếu gây nên trong quá trình chi NSNN. Những biện
pháp chủ yếu của NN để chống tham nhũng
60. Những nguy cơ thất thoát NS lớn nhất trong chi NSNN. Nguyên nhân
nào là căn bản và những giải pháp
63. Khái niệm tham nhũng. Tác hại
64. Các biện pháp chống tham nhũng. biện pháp nào quan trọng nhất.
9. Khái niệm và nội dung công sản. Sd làm gì? Liên hệ NN ta đang sd công
cụ này ntn?
10. Nội dung QLNN đối với công sản. Thực tế QLNN ta đối với công sản
như thế nào?
61. Tầm quan trọng QLNN đối với công sản
II. TIỀN TỆ
11. Nguồn gốc, bản chất , chức năng của tiền tệ
12. Yêu cầu về CL, số lượng trong lưu thông, phân tích những vai trò đó với
vai trò chức năng của tiền tệ.
13. Mối quan hệ giữa tài chính với tiền tệ. Từ mối quan hệ đó, yêu cầu CL
và SL tiền trong lưu thông ntn?
14. Sự cần thiết khách quan QLNN đối với tiền và nội dung chủ yếu của
QLNN đối với tiền
15. Những trang thái không lành mạnh của tiền trong lưu thông
16. Những biện pháp ngăn chặn lạm phát, giảm phát
17. Những nguy cơ làm tăng giảm lượng tiền trong LT. Tác hại của chúng
18. Các biện pháp chống tiền giả, khống chế việc can thiệp của ngoại tệ
Tài chính công : Document - Trang 2
Tài chính công : Document - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài chính công : Document 9 10 55