Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công: Hàng hóa công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 6897 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương 2
HÀNG HÓA CÔNG
PGS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH

DẪN NHẬP
 Một vài thị trường hoạt động không có hiệu quả

bởi vì một số đặc tính của hàng hóa công .
 Ví dụ, ở Dhaka, Bangladesh, những nỗ lực tư
nhân hóa dịch vụ thu rác công không mang lại kết
quả như mong muốn của chính phủ .
 Vấn đề khó khăn thu rác của khu vực tư là hiện
tượng “hưởng thụ không trả tiền” - the free rider
problem
 Đơn giản là mọi người lén lút/bỏ rác vào người
hàng xóm bên cạnh để không trả tiền rác hàng
tháng ?

DẪN NHẬP
 Mọi người không sẵn lòng tự nguyện trả

tiền thu gom rác .
 Thực tế, hầu như mọi công dân đều có động
cơ “free ride.”
 Theo điều tra, chỉ có 50 trong số 1,100 tự
nguyện trả tiền.

DẪN NHẬP
 Bài học này cho thấy vai trò của chính phủ trong

việc cung cấp hàng hóa công và cho thấy khu
vực tư có khuynh hướng cung cấp dưới mức tiềm
năng của họ .
 Từ đây nẩy sinh khái niệm “chèn lấn” “crowdout” nghĩa là ở đâu có sự cung cấp công thì sẽ
dẫn đến thay thế cung cấp tư nhân.

DẪN NHẬP
 Vai trò hàng hóa là rất quan trọng trong nền

kinh tế. Bài học sau đó nẩy sinh ra vấn đề có
liên quan .
 Phân

tích chi phí và lợi ích (Cost-benefit
analysis)
 Kinh tế chính trị - lựa chọn công (Political
economy)
 Chính quyền địa phương và trung ương
 Giáo dục

CUNG CẤP TỐI ƯU HÀNG
HÓA CÔNG
 Hàng hóa công thuần túy có hai đặc điểm :
 Không

có cạnh tranh trong tiêu dùng: chi
phí biên của một người thêm vào tiêu dùng
hàng hóa đó là zero, và không gây ảnh
hưởng cơ hội của anh đến tiêu dùng hàng
hóa đó .
 Không loại trừ (non-excludable): Không có
cách nào để từ chối một người khác có cơ
hội để tiêu dùng hàng hóa đó .
 Bảng 1

Bảng 1

Định nghĩa hàng hóa công thuần túy và không
thuần túy
Tính cạnh tranh
Có
Có

Ice cream

Không
Truyền hình cáp

Kg

Đường đi bộ

Quốc phòng

Tính loại trừ

CUNG CẤP TỐI ƯU HÀNG
HÓA CÔNG
 Rất hữu ích để cho rằng hàng hóa công như

là hàng hóa có ngoại tác tích cực và phạm
vi rộng lớn .

Cung cấp tối ưu hàng hóa tư
 Hãy xem xét hàng hóa tư thuần túy: cookies

và ice cream.
 Hình 1 cho thấy thị trường ice cream.
 Để đơn giản có thể giả sử, giá cả hàng hóa
cookies là $1 (còn gọi là - numeraire good)

Price
of ice
cream

S=SMC

$3

$2

DJERRY
0

Hình 1

QJERRY

QBEN

QTOTAL

Cầu hàng hóa tư

DBEN

SMB =DBEN+JERRY
Quantity
of ice
cream

Cung cấp tối ưu hàng hóa tư
 Trong hình 1, khi giá cả được điều chỉnh,

mỗi người thay đổi số lượng hàng hóa tiêu
thụ của mình.
 Đối với hàng hóa tư, người tiêu dùng có
nhu cầu số lượng hàng hóa khác nhau ở
cùng mức...
Chương 2
HÀNG HÓA CÔNG
PGS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH
Tài chính công: Hàng hóa công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công: Hàng hóa công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Tài chính công: Hàng hóa công 9 10 452