Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công : Theorical tools of public finance

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 5365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
HIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG

TÀI CHÍNH CÔNG
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

Tài chính công

1

Nội dung
 Tối đa hóa thỏa dụng (Utility maximization)
 Hiệu quả (Efficiency)
 Hàm phúc lợi xã hội (Social welfare

functions)

Tài chính công

2

Dẫn nhập
Các công cụ nghiên cứu của tài chính công
 Các công cụ lý thuyết (Theoretical tools) là

tập hợp các công cụ được sử dụng đưa ra
các quyết định kinh tế. Nó cơ bản là hình
vẽ và toán học.
 Các công cụ thực nghiệm (Empirical tools)
cho phép chúng ta kiểm tra lý thuyết bằng
số liệu .

Tài chính công

3

Tối ưu hóa thỏa dụng
trong điều kiện có giới hạn
 Tối đa hóa thỏa dụng có giới hạn

(Constrained utility maximization) nghĩa là
tất cả các quyết định được đưa ra để tối đa
tình trạng đời sống của cá nhân, tùy thuộc
vào nguồn lực sẵn có .
 Tối đa hóa thỏa dụng (Utility
maximization) liên quan đến sở thích và
giới hạn ngân sách
 Một trong giả thiết cơ bản về sở thích là sự
không thỏa mãn (non-satiation).
Tài chính công

4

Tối đa hóa thỏa dụng:
Sở thích và đường bàng quang
 Hình 1 minh họa về những sở thích về

(movies) (on the x-axis) and CDs (on the yaxis).
 Do không thỏa mãn đầy đủ (non-satiation),
nên nhóm A và B cả hai ở mức thấp hơn
nhóm C.

Tài chính công

5

QCD
(quantity of
CDs)
A

2

C

B

1

0
Hình 1

1

2

Tập hợp các nhóm hàng hóa khác nhau

QM (quantity
of movies)

Tối đa hóa thỏa dụng:
Sở thích và đường bàng quang
 Một hàm thỏa dụng (utility function) được

biểu thị theo công toán học U = f(X1, X2, X3,
…)
 Trong

đó X1, X2, X3 …là những hàng hóa tiêu
dùng của các cá nhân
 Và f(•) là hàm số toán học .

Tài chính công

7

Tối đa hóa thỏa dụng:
Sở thích và đường bàng quang
 Một trong công thức của hàm thỏa dụng là

U(QM,QC) = QMQC, trong đó QM = số lượng của
phim ảnh và QC = số lượng đĩa CDs.
 Kết hợp {1, 2} (bundle A) và {2,1} (bundle

B) ta có đường đẳng dụng IC1
 Kết hợp {2, 2} (bundle C) ta có đường đẳng

dụng IC2
 Hình 2 minh chứng điều này .
Tài chính công

8

QCD
(quantity of
CDs)
A

2

C

B

1

IC2
IC1

0
Hình 2

1

2

Thỏa dụng từ những nhóm hàng hóa khác nhau

QM (quantity
of movies)

Tối đa hóa thỏa dụng:
Sở thích và đường bàng quang
 Đường đẳng dụng được hình thành như thế

nào?
 Nó tập hợp các sở thích/mức thỏa dụng về
các loại hàng hóa QM, QC .

Tài chính công

10

Tối đa hóa thỏa dụng:
Thỏa dụng biên
 Thỏa dụng biên (Marginal utility ) là sự

tăng thêm mức thỏa dụng từ việc tiêu dùng
thêm một đơn vị hàng hóa .
 Thỏa dụng giảm dần (Diminishing
marginal utility) nghĩa...
Tài chính công 1
CHƯƠNG 1
HIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG
TÀI CHÍNH CÔNG
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Tài chính công : Theorical tools of public finance - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công : Theorical tools of public finance - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Tài chính công : Theorical tools of public finance 9 10 448