Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi k45bkiemtoanhce-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
******

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tài chính doanh nghiệp I
Thời gian áp dụng: năm học 2010 – 2011
1. Trình độ/ hình thức đào tạo: Đại học chính quy
2. Số đơn vị học trình (tín chỉ): 3
3. Phân bổ thời gian:
 Giảng lý thuyết trên lớp: 60%
 Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận: 15%
 Thực tập tại cơ sơ
 Tự học/ nghiên cứu: 25%
 Tiểu luận, bài tập lớn:
4. Điều kiện tiên quyết:
* Các học phần đã học:
- Tài chính học
- Nguyên lý kế toán
* Các học phần song hành:
- Kế toán doanh nghiệp
5. Mục tiêu của học phần:
* Trang bị về lý thuyết:
- Hiểu được các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính doanh nghiệp.
- Nắm được các nguyên tắc, nội dung tổ chức hoạt động TCDN
* Trang bị về kỹ năng:
- Đánh giá và vận dụng xử lý những vấn đề về tài chính doanh nghiệp
* Trang bị về vấn đề nghiên cứu/ kỹ năng nghiên cứu:
- Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu sâu những vấn đề quản trị TCDN trong
nền kinh tế thị trường nói chung và thực tiễn ơ Việt Nam nói riêng
6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Môn học trang bị những kiến thức những kiến thức cơ bản về tổ chức tài chính
doanh nghiệp. Sự vận động của luồng tiền vào, luồng tiền ra mà biểu hiện cụ
thể của nó chính là chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng
thời kỳ nhất định. Nội dung các loại tài sản: Tài sản cố định, tài sản lưu động,
đồng thời nghiên cứu những vấn đề về tài chính khi sáp nhập, mua lại và phá
sản doanh nghiệp.
1

7. Yêu cầu đối với học viên:
 Quá trình học tập và tham khảo mơ rộng: làm 2 bài kiểm tra
 Tham gia các hoạt động (theo quy định ơ phần phân bổ thời gian)
 Ý thức tổ chức, kỷ luật: Dự lớp theo quy chế
8. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:
 Giáo trình:
A, Tên tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản ( tái bản, lần tái
bản)
Tác giả: PGS. TS Nguyễn Đình Kiệm
TS. Bạch Đức Hiển
Giáo trình: Tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính
Nhà xuất bản tài chính, năm xuất bản 2007
Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ xung 2008
 Tài liệu tham khảo/ bài đọc:
a, Tác giả: Nguyễn Hải sản
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Nhà xuất bản tài chính. Tái bản năm 2007.
- Tham khảo chương 1: Những vấn đề căn bản của quản trị tài chính
- Chương 15: Quản trị tiền mặt
- Chương 16: Quản trị khoản phải thu và hàng tồn kho
- Chương 22: Sáp nhập và ...




 !"
Thi gian p dng: năm hc 
#$ %&'()&*+'*,-
.$ /0'1234*%&5*67-
8$ 9:;*< -

!"#$%&'&()
!(*+,
!-.)
/(#0"(
=$ >?@!*AB?CD*-
E4"F'G4-
1 "
123&4
E4"FH -
15&46&7$
I$ J*A?K4"F-
% :32>LM*?CD*-
18/9:;4<=9>(*0<>"6&7$?
12@%9:;4@#A6B.&9A CD2
% :32>@NO -
144<"<(6EFGH<=9><>"6&7$
% :32>2P'> A+?)@NO  A+?-
1I">9/E.+JH<=9>K CD2&
>3K:LM<"!N,O$27%M
Q$ R*S*TU*V*(? 4"F
PQ70KH3.H3.*0<>B."
6&7$?R!<(9AS7T><"&#T>7%"0/$E
/S7M"#6&7<";(S76&7$&U
L3V=9K?2A64&"+ "+W9K#"+:9A#
9TL.H<=9><>"3+4(#%7<"4
+6&7$?
Tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính doanh nghiệp - Người đăng: k45bkiemtoanhce-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài chính doanh nghiệp 9 10 741