Ktl-icon-tai-lieu

Tài Chính Doanh Nghiệp

Được đăng lên bởi Tùng Tí Tẹo
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

ÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
GVHD: BÙI H ỮU PH ƯỚ C

NHÓM 9 :


Nguyễn Thị Thùy Dương



Phạm Huỳnh Đức Chí
Trần Thị Ngọc Quý


Bùi Thu Hòa

Nguyễn Văn Tùng ( NHÓM TRƯỞNG)
 Trần Thị Hoài Trang
 Trần Đăng Minh Thắng
 Nguyễn Xuân Dũng
 Dương Thị Thanh Hải






Lê Thị Huệ



Phạm Công Danh

Nguyễn Thị Hồng Nhung

CHƯƠNG 4GIÁ S Ử DỤNG VỐN

(COS T OF 
CAPITAL)
I. CÁC NGUỒN TÀI TRỢ
A. Ng u ồn v ốn c h ủ s ở h ữu (v ốn tự c ó )
B. Vốn vay
II.GIÁ S Ử DỤNG CÁC NGUỒN VỐN
C. Giá s ử d ụng  v ốn vay
D. Giá s ử d ụng  v ốn c h ủ s ở h ữu
III. GIÁ S Ử DỤNG VỐN BÌNH QUÂN CỦA DOANH 
NGHIỆP
IV. GIÁ S Ử DỤNG VỐN BIÊN TẾ

Nội dung
Trước thuế
Vay

Sau thuế

Các loại vốn

LN giữ lại
CSH

Chi phí
sử dụng vốn

TB trọng

CP ƯĐ

CP thường
Vốn biên

I. CÁC NGUỒN TÀI TRỢ
A. NGUỒN VỐN CHỦ S Ở HỮU (VỐN TỰ CÓ)
Nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn vốn riêng của
bản thân doanh nghiệp. Nguồn vốn chủ sở hữu
bao gồm:
-Vốn cổ phần: là tiền đóng góp của các chủ
sở hữu doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào doanh
nghiệp.
-Lãi để lại: tiền được tạo ra từ kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp chưa phân phối.

B. VỐN VAY
-Việc vay vốn có thể được thực hiện dưới 2 hình
thức:
+Vay thông thường
+Vay dưới hình thức phát hành trái phiếu.
-Lãi vay được xem như là một yếu tố chi phí do
đó được trả trước khi tính thu nhập chịu thuế thu
nhập doanh nghiệp.

VAY THÔNG THƯỜNG
TRÁI PHIẾU
Liên quan đến 2 chủ thể: người Liên quan đến 3 đối tượng:
cho vay và người vay
người vay, người cho vay và
định chế tài chính trung gian
Vay của một hay vài tổ chức tín Vay của nhiều người và tổ chức
dụng
Người cho vay không thể thu
Có thể thu hồi vốn trước hạn
hồi vốn trước hạn
bằng cách chuyển nhượng trái
phiếu trên thị trường chứng
khoán
Người vay và người cho vay có Người vay và người cho vay
thỏa thuận và kí hợp đồng tín
không có thỏa thuận và kí hợp
dụng
đồng tín dụng
Chi phí vay thường thấp hơn so Chi phí vay thường cao hơn
với vay bằng trái phiếu
nhiều (lãi danh nghĩa, chi phí
phát hành, …

II. GIÁ S Ử DỤNG CÁC NGUỒN 
VỐN
-Giá sử dụng vốn là lãi suất làm cân bằng giữa
nguồn vốn sử dụng với tổng hiện giá các khoản
chi trả trong tương lai.
-Giá sử dụng vốn phụ thuộc rất nhiều yếu tố: lãi
suất của các khoản nợ phải trả,chính sách phân
phối lợi nhuận,cơ cấu tài chính,mức độ mạo
hiểm,thị trường tài chính....

A. Giá s ử d ụng  v ốn vay
-Có 2 loại vay:
+Ngắn hạn
+Dài hạn
-Có 2 loại giá sử dụng vốn vay: giá sử dụng
vốn vay trước thuế và giá sử dụng vốn vay
sau thuế.

 

1. Giá s ử d ụng...
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
TR NG Đ I H C TÀI CHÍNH - MARKETINGƯỜ
GVHD: BÙI H U PH C ƯỚ
Tài Chính Doanh Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Chính Doanh Nghiệp - Người đăng: Tùng Tí Tẹo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Tài Chính Doanh Nghiệp 9 10 61