Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính doanh nghiệp 3

Được đăng lên bởi huynhthithanhthao92
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHÁI NIỆM

Add your company slogan

Hoạch định là tiến trình trong đó nhà quản trị xác định, lựa
chọn mục tiêu của tổ chức và vạch ra các hành động cần thiết
nhằm đạt được mục tiêu
Hoạch định tài chính là việc hình thành nên những dự định
tổ chức nguồn vốn trên cơ sở dự báo quy mô số lượng vốn cần
thiết, lựa chọn nguồn vốn cũng như quy mô thích hợp của mỗi
nguồn vốn và tổ chức sử dụng vốn đạt hiệu quả cao.

LOGO

Add your company slogan

VAI TRÒ CỦA HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH
Giúp dự đoán tình hình tài chính của doanh nghiệp
trong tương lai

1

Hỗ trợ một cách hữu hiệu trong việc lập kế hoạch,
đưa ra các mục tiêu hành động

2

Cung cấp thông tin về mục đích, phương pháp cho
các bộ phận thực hiện

3

Phản ánh chính xác tình hình tài chính doanh
nghiệp để phân tích những điểm mạnh, điểm yếu

4
5

Giúp điều chỉnh những sai lệch, đánh giá mức độ
trách nhiệm của nhà quản lý

LOGO

Add your company slogan

MỤC TIÊU CỦA HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH
Thúc đẩy
việc lập kế
hoạch

Cải thiện vấn
đề truyền
thông và hợp
tác

MỤC
TIÊU

Cung cấp
nguồn thông
tin, cải thiện
việc ra quyết
định

giúp ích cho
việc sử dụng
nguồn lực và
quản lý nhân
sự

LOGO

Add your company slogan

CÁC CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

Tài liệu phân tích tình
hình thực hiện kế hoạch
tài chính

Kế hoạch kinh tế của
doanh nghiệp

CĂN CỨ
Có sự tham gia của các
cấp quản lý điều hành

Các quyết định của người
có trách nhiệm tối cao

LOGO

Add your company slogan

PHÂN LOẠI HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

THEO
NgắnTHỜI
hạn
GIAN THỰC
HIỆN
Dài hạn

Ở các bộ
PHẠM
VI
phận, đơn
HOẠCH
vị
ĐỊNH

- Hoạch định
doanh thu, lợi
NỘI DUNG
nhuận
HOẠCH
- Hoạch
định
khấuĐỊNH
hao TSCĐ

Toàn doanh
nghiệp

- Hoạch định
chi phí
- Hoạch định
giá thành …
LOGO

Add your company slogan

PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP
Phương

Phương pháp
quy nạp

Phương pháp
diễn giải

LOGO

Add your company slogan

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TÀI
CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOÀN
PHÁT
1

Căn cứ hoạch định TCDN

2

Phương pháp hoạch định TCDN

3

Qui trình hoạch định TCDN

4

Nội dung hoạch định TCDN

55

Đánh giá thực trạng công tác hoạch định

LOGO

Add your company slogan

CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH TCDN

Lập kế hoạch Phù hợp mục
phải phụ thuộc tiêu đặt ra cho
vào điều kiện
lĩnh vực tài
cụ thể của cty chính và chính
sách tài chính
hiện tại của
doanh nghiệp

Điều kiện sản
xuất, bán
hàng và cung
ứng của cty

Các yếu tố tác
động từ bên
ngoài

LOGO

Add your company slogan

PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH TCDN
PHƯƠNG PHÁP
HOẠCH ĐỊNH

Phương pháp
quy nạp
Tổn...
Add your company slogan
LOGO
KHÁI NIỆM
www.themegallery.com
Hoạch định là tiến trình trong đó nhà quản trị xác định, lựa
chọn mục tiêu của tổ chức và vạch ra các hành động cần thiết
nhằm đạt được mục tiêu
Hoạch định tài chính là việc hình thành nên những dự định
tổ chức nguồn vốn trên cơ sở dự báo quy mô số lượng vốn cần
thiết, lựa chọn nguồn vốn cũng như quy mô thích hợp của mỗi
nguồn vốn và tổ chức sử dụng vốn đạt hiệu quả cao.
Tài chính doanh nghiệp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính doanh nghiệp 3 - Người đăng: huynhthithanhthao92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tài chính doanh nghiệp 3 9 10 335