Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI CHÍNH

DOANH NGHIỆP

1 Baûn chaát vaø vai troø taøi chính doanh
nghieäp
• 1.1. Doanh nghieäp vaø caùc ñaëc tröng cuûa
doanh nghieäp
• 1.2. Baûn chaát taøi chính doanh nghieäp
• 1.3. Vai troø
2 Caáu truùc taøi chính trong doanh nghieäp
• 2.1. Khaùi nieäm vaø nhaâïn toá aûnh höôûng
ñeán caáu truùc taøi chính cuûa doanh nghieäp
2.2. Caáu truùc veà voán taøi saûn kinh doanh
2.2.1. Taøi saûn coá ñònh
2.2.2. Taøi saûn löu ñoäng
2.2.3. Ñaàu tö taøi chính
2.3. Caáu truùc veà nguoàn voán taøi trôï hoaït
ñoäng
3 Thu nhaäp vaø phaân phoái lôïi nhuaän
3.1. Thu nhaäp
3.2. Phaân phoái lôïi nhuaän

I. BAÛN CHAÁT VAØ VAI TROØ TAØI CHÍNH
DOANH NGHIEÄP
II. CAÁU TRUÙC TAØI CHÍNH TRONG DOANH
NGHIEÄP
1. Khaùi nieäm vaø nhaân toá aûnh höôûng ñeán caáu 
truùc taøi chính cuûa doanh nghieäp
• 1.1. Khaùi nieäm
Caáu truùc taøi chính doanh nghieäp ñoù
laø nhöõng moâ hình taøi chính cuûa doanh
nghieäp ñöôïc xaây döïng trong moät chu
kyø kinh doanh, gaén lieàn vôùi muïc tieâu
chieán löôïc cho moät thò tröôøng vaø thôøi
gian cuï theå.

Moät caáu truùc taøi chính hôïp
lyù, an toaøn, hieäu quaû trôû
thaønh ñoäng löïc kinh teá quyeát
ñònh söï thaønh baïi cuûa doanh
nghieäp
1.2. Nhaân toá aûnh höôûng ñeán
caáu truùc taøi chính doanh nghieäp
    ­   Tính chaát haøng hoaù dòch vuï kinh 
doanh lieân quan tröïc tieáp ñeán qui
trình saûn xuaát kinh doanh, lieân
quan ñeán ñoä daøi ngaén voøng
tuaàn hoaøn luaân chuyeån taøi

- Phöông tieän coâng ngheä saûn xuaát kinh doanh,
ñaây laø yeáu toá kyõ thuaät aûnh höôûng
tôùi naêng suaát chaát löôïng hoaït ñoäng
kinh doanh qua ñoù aûnh höôûng ñeán qui
moâ taøi chính vaø caáu truùc voán taøi
saûn.
  ­  Thò phaàn vaø qui moâ thò tröôøng. Qui moâ thò
tröôøng lôùn hay nhoû vôùi tieàm naêng thò
tröôøng
heïp hay roäng lieân quan ñeán vieäc môû
roäng, thu
heïp hoaït ñoäng kinh doanh. Thò phaàn
doanh
nghieäp ñang naém giöõ phaûn aùnh vò trí
hay

- Naêng löïc toå chöùc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp
• ­  Chính saùch kinh teá xaõ hoäi cuûa quoác gia, 
quoác teá. Chính saùch vaø kinh teá xaõ hoäi
ít nhieàu ñeàu aûnh höôûng ñeán thò
tröôøng cuûa doanh nghieäp ñöôïc môû
roäng hay thu heïp, mang ñeán thuaän lôïi
hoaëc khoù khaên môùi buoäc caùc doanh
nghieäp phaûi thay ñoåi, chuyeån dòch
caáu truùc taøi chính ñeå thích nghi…
•
Caáu truùc taøi chính trong doanh
nghieäp bao goàm hai boä phaän: (i) caáu
truùc nguoàn voán; (ii) caáu truùc voán taøi
saûn kinh doanh

2. Caáu truùc veà voán kinh doanh
  2.1. Khaùi nieäm ñaëc ñieåm 
• Voán kinh doanh laø nhöõng phöông...
TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP
Tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính doanh nghiệp - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tài chính doanh nghiệp 9 10 892