Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính nhà nước - Chương 2: Hệ thống Ngân sách Nhà nước

Được đăng lên bởi dieu-hien-nguyen
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 12337 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 2: Hệ thống Ngân sách
Nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc của NSNN
1.1.Khái niệm NSNN:
Vì sao xuất hiện phạm trù NSNN?
Mục đích hình thành NSNN?
NSNN là một đạo luật tài chính cơ bản do QH quyết
định, thông qua đó các khoản thu chi TC của NN được
thực hiện trong 1 niên khóa tài chính
NSNN thể hiện các quan hệ kinh tế giữa NN với các
chủ thể trong xã hội, là sự vận động các nguồn tài
chính gắn liền với quá trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền
tệ tập trung lớn nhất của NN là quỹ NSNN nhằm thực
hiện các chức năng nhiệm vụ của NN
1.

Chương 2: Hệ thống Ngân sách Nhà nước
1.2. Đặc điểm NSNN:
NSNN là một bộ luật TC đặc biệt:
+ Trong NSNN các thể chế của nó được thiết lập dựa vào
hệ thống các pháp luật liên quan ( hiến pháp, luật
thuế)
+ Bản thân nó cũng là một bộ luật do QH quyết định và
thông qua hàng năm, mang tính chất bắt buộc phải
tuân thủ
NSNN là một bản dự toán thu chi:
+ Thu chi NSNN là cơ sở thực hiện chính sách của CP
+ CS nào không được dự kiến trong NSNN thì không được
thực hiện
+ Việc thông qua NSNN là một sự kiện chính trị quan
trọng, nêu QH không thông qua NSNN thì CP đã
không thành công và có thể gây ra những mâu thuẫn
về chính trị
NSNN là một công cụ quản lý

Chương 2: Hệ thống Ngân sách Nhà nước
1.3. Nguyên tắc NSNN
a.
Nguyên tắc niên hạn:
Nội dung:
+ Mỗi năm QH phải thông qua NSNN 1 lần
+ CP thi hành NSNN trong thời gian 1 năm
Cơ sở hình thành :
+ Cơ sở chính trị: tạo điều kiện cho QH và công chúng
kiểm soát tình hình thu chi TCC đều đặn và sát thực;
Gia tăng quyền lực của QH trong kiểm soát CP
+ Cơ sở TC: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc để tổng
kết và đánh giá tình hình TC QG, nâng cao hiệu quả
sử dụng nguồn lực công
- Ưu điểm: nghiệp vụ thu chi được ghi chép chặc chẽ, quản
lý đơn giản

Chương 2: Hệ thống Ngân sách Nhà nước
1.3. Nguyên tắc NSNN
a.
Nguyên tắc niên hạn:
Nhược điểm:
Hàng năm phải lập lại NS nên tốn kém chi phí
NS quá cứng nhắc, nếu khoản chi đã ghi trong NS
nhưng chưa phát sinh thì cuối năm sẽ hết giá trị
Phải tuân thủ nghiêm ngặt các khoản chi mà không
chú trọng đến hiệu quả
Không xác định kết quả thực sự của việc chấp hành
NS
Ngày nay, các nước có xu hướng mở rộng NSNN vượt quá
niên hạn, theo xu hướng đa niên (3 đến 5 năm), bởi
vì:
Các mục tiêu phát triển cơ bản của nền kinh tế không
thể đặt ra trong giới hạn 1 năm
Giúp phân bổ các nguồn lực giới hạn có hiệu quả hơn

Chương 2: Hệ thống Ngân sách Nhà nước
1.3. Nguyên tắc NSNN
b. Nguyên tắc đơn nhất:
Nội dung:
+ Toàn bộ dự toán thu chi NS được trình bày trong...
Chương 2: Hệ thống Ngân sách
Chương 2: Hệ thống Ngân sách
Nhà nước
Nhà nước
1.
1.
Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc của NSNN
Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc của NSNN
1.1.Khái niệm NSNN:
1.1.Khái niệm NSNN:
-
Vì sao xuất hiện phạm trù NSNN?
Vì sao xuất hiện phạm trù NSNN?
-
Mục đích hình tnh NSNN?
Mục đích hình tnh NSNN?
-
NSNN một đạo luật i chính bản do QH quyết
NSNN một đạo luật i chính bản do QH quyết
định, thông qua đó các khoản thu chi TC của NN được
định, thông qua đó các khoản thu chi TC của NN được
thực hiện trong 1 niên khóa tài chính
thực hiện trong 1 niên khóa tài chính
-
NSNN thể hiện các quan h kinh tế giữa NN với c
NSNN thể hiện các quan h kinh tế giữa NN với c
chủ thể trong hội, là s vận động các nguồn tài
chủ thể trong hội, là s vận động các nguồn tài
chính gắn liền với quá trình tạo lập, sdụng quỹ tiền
chính gắn liền với quá trình tạo lập, sdụng quỹ tiền
tệ tập trung lớn nhất của NN quỹ NSNN nhằm thực
tệ tập trung lớn nhất của NN quỹ NSNN nhằm thực
hiện các chức năng nhiệm vụ của NN
hiện các chức năng nhiệm vụ của NN
Tài chính nhà nước - Chương 2: Hệ thống Ngân sách Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính nhà nước - Chương 2: Hệ thống Ngân sách Nhà nước - Người đăng: dieu-hien-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tài chính nhà nước - Chương 2: Hệ thống Ngân sách Nhà nước 9 10 245